Bez spolupráce respondentů s tazateli by to nešlo

Výběrové šetření Životní podmínky se v České republice realizuje každoročně již od roku 2005.

Výběrové šetření Životní podmínky se v České republice realizuje každoročně již od roku 2005. Díky tomu jsou k dispozici údaje o životní úrovni českých domácností v dlouhé časové řadě. Nebýt ochoty respondentů účastnit se šetření a odpovídat na otázky tazatelů, ČSÚ by jen těžko získal cenné údaje.
Tazatelé se při návštěvě domácnosti prokazují průkazkami, jejichž platnost si každý respondent může ověřit na oficiálních stránkách ČSÚ. Aby Úřad posílil svoji důvěru, má každý respondent možnost ujistit se o konání šetření na krajské správě ČSÚ či na místní policii. Do šetření je zapojeno více než 11 tis. náhodně vybraných domácností napříč všemi kraji České republiky. Veškeré informace, které domácnost poskytne, jsou vysoce důvěrné a jsou zpracovávány anonymně. Český statistický úřad důsledně zajišťuje zákonem stanovenou ochranu individuálních údajů. Výsledky se publikují výhradně jako agregované údaje, z nichž nelze identifikovat žádný jednotlivý údaj o konkrétní osobě či domácnosti. Vzhledem k dobrovolnosti zjišťování oceňují statistici ochotu každého vybraného respondenta s ČSÚ spolupracovat. Míra návratnosti dotazníků je dlouhodobě kolem 80 % a vzhledem k mírně klesající tendenci za poslední období si statistici o to více váží jejich zapojení do šetření.
Vybraní respondenti jsou požádáni o účast v šetření čtyři po sobě následující roky, což umožňuje zachytit vývoj životních podmínek jednotlivých typů domácností v čase. Pokud se již při první návštěvě tazatele respondenti rozhodnou zapojit do zjišťování, spolupracují pak s ČSÚ zpravidla po celou dobu trvání šetření. Této dlouhodobé spolupráce si velice vážíme.
Stejně tak si velmi vážíme i náročné práce tazatelů v terénu, která vyžaduje opravdu enormní nasazení. Za každý vyplněný dotazník všem zúčastněným děkujeme. Díky práci tazatelů může ČSÚ každým rokem zjišťovat údaje o ekonomické a sociální situaci českých domácností, a získat tak přehled o životních podmínkách domácností i jejich členů v České republice.