OSVČ v národních účtech

V roce 2017 přispěli sebezaměstnaní svou činností téměř 12 % k tvorbě hrubého domácího produktu (HDP). Nejvíce to bylo ve službách a vybraných činnostech ve stavebnictví.

V roce 2017 přispěli sebezaměstnaní svou činností téměř 12 % k tvorbě hrubého domácího produktu (HDP). Nejvíc to bylo ve službách a vybraných činnostech ve stavebnictví.

V roce 2017 počet sebezaměstnaných (OSVČ) dosáhl v České republice téměř 765 tis. osob. To představovalo 14,3 % celkové zaměstnanosti. Z evropského srovnání Česká republika nijak nevybočuje. Podíl sebezaměstnaných se pohybuje kolem průměru za Evropskou unii.
Nejvyššího podílu sebezaměstnaných na celkové zaměstnanosti v EU je dosahováno na jihu Evropy ve státech, jako jsou Řecko (33,1 %), Bulharsko (25,6 %), Rumunsko (25,1 %) a Itálie (24,8 %). Naopak nejméně sebezaměstnaných je na severu Evropy, a to ve Švédsku (4,1 %) a v Dánsku (6,1 %).

Podíl sebezaměstnaných na celkové zaměstnanosti v zemích EU, 2017 (%)

Kromě oficiálně podnikajících osob zahrnuje počet sebezaměstnaných také asi 33 tis. „melouchářů“ a přes 15 tis. osob v nelegálních aktivitách. Sem patří například prostituce nebo výroba a prodej drog. Osoby samostatně výdělečně činné v roce 2017 zaměstnávaly kromě sebe i přes 300 tis. zaměstnanců – téměř třetina z nich však pracovala neoficiálně a velkou část tvořili cizinci. Svojí činností přispěli sebezaměstnaní téměř 12% podílem k tvorbě hrubého domácího produktu. Nejvíce přispěli ve službách a vybraných činnostech ve stavebnictví.
Téměř 56 % celkové přidané hodnoty sebezaměstnaných představovala vloni tzv. nezjištěná ekonomika. Nejvýznamnější z toho byly nepřiznané příjmy podnikatelů a 16 mld. Kč přispěly také nelegální aktivity.

Podíl sebezaměstnaných na tvorbě HDp*) podle činností, vybraná odvětví s největším podílem, 2017 (%)

Průměrný hrubý měsíční příjem sebezaměstnaného (měřeno hrubým smíšeným důchodem na jednu osobu samostatně výdělečně činnou) dosáhl 54 558 Kč, což představovalo podle statistiky národních účtů 1,78násobek průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnance.