V čem podnikají ženy a v čem zase muži

VYDÁNÍ: 07-08/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V posledních letech opanovaly podnikání v oblasti vzdělávání ženy. Informační a komunikační činnosti se podobně jako stavebnictví či doprava a skladování staly doménou sebezaměstnaných mužů. V dopravě a skladování podíl podnikajících žen vzrostl, kdežto v oblasti informačních a komunikačních činností vykázal klesající trend.

V roce 2017 v České republice podnikalo téměř 900 tis. podnikatelů. Zastoupení žen mezi podnikateli bylo přibližně třetinové.
Sebezaměstnaní muži se nejčastěji v rámci odvětví věnovali stavebnictví (158 tis.), zpracovatelskému průmyslu (87 tis.) a sekci obchodu včetně oprav motorových vozidel (82 tis.). Značný je jejich počet i v odvětvové sekci profesní, vědecké a technické činnosti (63 tis.) a v sekci informační a komunikační činnosti, ve které se požaduje vysoká úroveň formálního vzdělání (asi 31 tis.).

Podíly podnikajících ze všech zaměstnaných podle vybraných kategorií CZ-NACE a pohlaví, 2017 (%)

Ženy nejvíce podnikají v oblasti profesních, vědeckých a technických činností (52 tis.), dále v sekci obchodu (43 tis.) a v sekci takzvaných ostatních činností, kam spadají např. kadeřnické, kosmetické činnosti, činnosti pro osobní a fyzickou pohodu nebo praní a chemické čištění (43 tis.). Více žen než mužů podnikalo ve zdravotní a sociální péči nebo ve vzdělávání. Zde ale nešlo o příliš vysoké počty.
Nejnižším podílem žen se vyznačovali sebezaměstnaní ve stavebnictví. Ženy zde tvořily pouze necelá tři procenta podnikatelů.

Podíly podnikajících ze všech zaměstnaných podle vybraných kategorií CZ-NACE a pohlaví, 2010 a 2017 (%)

Podnikajících žen je méně než podnikatelů

Ženy celkově podnikají méně než muži a i podíly podnikajících ze všech zaměstnaných jsou v případě žen obecně nižší. Výjimku tvoří výše uvedené ostatní činnosti, kde podniká téměř 70 % všech zaměstnaných žen. Nejnižšími podíly podnikajících ze všech zaměstnaných žen se vyznačují zpracovatelský průmysl a doprava či skladování (shodně 4 %).
Zpracovatelský průmysl, který je z pohledu podnikajících marginální, hraje stěžejní roli v případě zaměstnanců. Více než 474 tis. žen a téměř 875 tis. mužů bylo zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu.
Vyšší počty podnikajících než zaměstnanců připadaly u žen na ostatní činnosti, v případě mužů se vyskytovaly u činností v oblasti nemovitostí.
Od roku 2005 došlo k výraznému nárůstu podnikatelek. Do roku 2017 stoupl jejich počet z necelých 190 tis. na téměř 300 tis. Podnikající muži se rozrostli zejména v období let 2005 až 2010, a to ze zhruba 540 na 612 tis. Poté zaznamenali mírný pokles a od roku 2015 zase jejich počet stoupal.

Struktura podnikajících a zaměstnanců podle vybraných kategorií CZ-NACE a pohlaví, 2017 (%)

Zatímco podíl podnikajících z celkového počtu zaměstnaných mužů klesl v roce 2017 oproti roku 2010 zhruba o 1,5 procentního bodu (p. b.), podíl podnikajících žen se nesnižoval. V případě ostatních činností zaznamenal v roce 2017 podíl podnikajících žen oproti roku 2010 nárůst o více než 11 p. b. V případě podílu podnikajících mužů šlo ve stejném období o nárůst o pouhé 2 p. b.
Podíl podnikajících ze všech zaměstnaných mužů v sekci činností v oblasti nemovitostí vykazoval v roce 2017 nárůst o zhruba 13 p. b. Zato podíl podnikajících žen zde stagnoval a zůstal na hodnotě 29 %. V některých odvětvích rostly počty podnikajících mužů, v jiných zase podnikajících žen – a v jiných (například v oblasti profesních, vědeckých a technických činností) počty podnikatelů bez ohledu na pohlaví svorně klesaly.
Česká republika patří k evropským zemím s nejvyšším podílem podnikajících. Je však třeba si uvědomit, v jakých kategoriích CZ-NACE sebezaměstnaní přibývají a kde naopak dochází k jejich odlivu. Věková a pohlavní struktura zde hraje důležitou roli.
Podíly žen byly vždy vyšší mezi zaměstnanci (2,0 mil. vs. 2,3 mil. mužů) než mezi podnikajícími, a to jak celkově, tak v jednotlivých odvětvích. Tento trend je viditelný například v oblasti nemovitostí. Mezi zaměstnanci výrazně převládají ženy (asi 70 %). U podnikajících je struktura podle pohlaví zcela opačná.

Struktura podnikajících u vybraných kategorií CZ-NACE podle pohlaví, 2010 a 2017 (%)

Podíl žen podnikajících ve vzdělávání vzrostl

Podíl žen mezi podnikajícími se mezi roky 2010 a 2017 navýšil o zhruba 4 p. b. K výrazné proměně pohlavní struktury mezi lety 2010 a 2017 došlo u podnikajících v oblasti vzdělávání. V roce 2010 podnikalo ve vzdělávání přibližně 6,2 tis. žen a 5,8 tis. mužů. Poměr pohlaví byl tedy vyrovnaný (51,8 vs. 48,2 % ve prospěch žen). V roce 2017 se situace výrazně otočila (69,6 vs. 30,4 %). Zatímco počet podnikajících mužů ve vzdělávání narostl mezi sledovanými roky o jeden tisíc, v případě sebezaměstnaných žen se znásobil přibližně 2,5krát na hodnotu 15,6 tis.
I když podnikání v oblasti vzdělávání opanovaly v posledních letech ženy, informační a komunikační činnosti se podobně jako stavebnictví či doprava a skladování staly doménou sebezaměstnaných mužů. V dopravě a skladování však podíl žen mezi podnikajícími vzrostl, kdežto v oblasti informačních a komunikačních činností vykázal trend klesající.

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Muži se vzdělávají kvůli kariéře, ženy kvůli svým zájmům

Ilustrativní foto

Valná většina žen i mužů se neformálního vzdělávání neúčastní. V případě žen je tato neúčast vyšší, nejmarkantnější je tento rozdíl mezi oběma pohlavími ve věku 25–34 let. Ženy se oproti mužům zapojují do ryze soukromě zaměřeného neformálního vzdělání, jež se netýká zaměstnání, ale jejich koníčků.

Na co si podnikatelé stěžují

Uspokojení z práce podle postavení v zaměstnání zjišťoval v roce 2017 ČSÚ. Ze šetření vyplynulo, že podnikatele trápí například neprovedené nebo zpožděné platby.

Mladí lidé se do podnikatelské činnosti příliš nehrnou

V roce 2017 dosáhl počet podnikatelů v ČR 893,9 tis. Proti roku 2010 se jejich podíl snížil o 0,6 procentního bodu a činil 17,1 %. Počet mladých podnikatelů klesá a zvyšuje se počet podnikajících seniorů.

Podnikání není poslední štací, ale první šancí pro schopné

Role malých firem v ekonomice se během jedné generace výrazně zvýšila. „Máme mimořádného podnikatelského ducha,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Mají vyšší vzdělání, ale pořád berou méně

ilustrativní fotka

Průměrné mzdy žen jsou dlouhodobě nižší než u mužů. V minulosti k této nerovnosti přispívalo i jejich nedostatečné vzdělání. Přestože si ženy svou kvalifikaci v posledních letech zvýšily, asymetrie ve výdělcích přetrvává.

Kde hledat volné pracovní síly? Mezi mladými a seniorkami

ilustrativní fotka

Od roku 2013 se snížil počet ekonomicky neaktivních, kteří by chtěli pracovat, o 23,5 tis. a v období 1.–3. čtvrtletí roku 2017 dosáhl 124,8 tis. osob. Většina z nich (97 tis.)
již dříve pracovala.

Mzdová nerovnost se snižuje

ilustrativní foto

V loňském roce došlo k výraznému nárůstu mezd u lidí s podprůměrnými mzdami. Naopak v manažerských platech byl růst jen střídmý.

Každý druhý člověk ve stavebnictví podniká

Ilustrační foto

V roce 1993 bylo podnikajících v České republice jako šafránu. Nic nenaznačovalo, že v roce 2014 budeme spolu s Řeckem, Itálií, Polskem a Rumunskem patřit k evropským zemím s nejvyšším podílem podnikajících osob. Žen však u nás podniká stále podstatně méně než mužů.

Počet podnikatelek se za 20 let zdvojnásobil

ilustrační foto

Je to věčné dilema: Podnikat nebo být zaměstnanec? I když počet podnikatelů roste, rozhodnutí vyřídit si živnostenský list může být spíše důsledkem celospolečenských a ekonomických podmínek než svobodné volby.