Radu EU nyní vede Rakousko

Bulharsko ukončilo své předsednictví v Radě Evropské unie 30. června 2018. Vystřídalo ho Rakousko. Tím předsednictví současného tria Estonsko – Bulharsko – Rakousko končí.

Bulharsko předsedalo poprvé ve své historii Radě Evropské unie v první polovině roku 2018 jako druhé z tzv. tria Estonsko – Bulharsko – Rakousko, které stojí v čele Rady EU od července 2017 do prosince 2018. V jednotě je síla. Tak znělo motto bulharského předsednictví. V praxi se to mělo projevit činy: zajistit jednotu mezi členskými státy a orgány Evropské unie, hledat konkrétní řešení a vybudovat silnější, bezpečnější a solidárnější Evropu. Mezi hlavní priority předsednictví patřily bezpečnost, solidarita a stabilita.

Bulharsko se zaměřilo na čtyři klíčové oblasti

Oblasti, na které se zaměřilo předsednictví Bulharska, byly: budoucnost Evropy a mladých lidí, západní Balkán, bezpečnost a stabilita a digitální ekonomika. V oblasti statistiky se bulharský statistický úřad snažil navázat na své předchůdce v poskytování vysoce kvalitní a relevantní evropské statistiky. Vzhledem k rostoucím potřebám uživatelů statistických údajů se předsednictví snažilo vypořádat s aktuálními a vznikajícími výzvami pro Evropský statistický systém (ESS), jako jsou například nové zdroje dat, big data, globalizace nebo personální a finanční omezení.
Bulharské předsednictví se zavázalo ke zvýšení iniciativ zaměřených na posílení transparentnosti a důvěry veřejnosti v evropskou statistiku. Rovněž plánovalo podpořit modernizaci a zvýšení efektivnosti a kvality ESS při současném snížení zátěže respondentů a nákladů.
Pod vedením předsedy bulharského statistického úřadu se Pracovní skupina Rady pro statistiku sešla celkem šestkrát. Pokračovala v projednávání návrhů nařízení zahájeném předchozími předsednictvími; zejména v nařízení o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (GNI), integrované zemědělské statistice (IFS), integrovaných sociálních statistikách (IESS) a evropských podnikových statistikách (FRIBS). Jednání skupiny se pravidelně účastnili i zástupci ČSÚ. U nařízení o IFS vyústila diskuse ve verzi textu, která získala podporu většiny členských států. Shodu se naopak nepodařilo nalézt u nařízení o GNI. Řešení prosazované bulharským předsednictvím se ukázalo být nepřijatelným pro velkou řadu zemí včetně České republiky. Ohledně nařízení o IESS dosáhlo předsednictví dohody s Evropským parlamentem. Tento kompromis však zatím nebyl potvrzen členskými státy.
V rámci svého předsednictví uspořádal bulharský statistický úřad v květnu 2018 v Sofii seminář pro předsedy statistických úřadů k přípravě třetího kola peer reviews – hodnocení implementace Kodexu evropské statistiky. Po projednání za předchozích předsednictví se také podařilo uzavřít a následně zveřejnit v Úředním věstníku EU nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/643 ze dne 18. dubna 2018 o statistice železniční dopravy.

eu2018at

 

Rakouské předsednictví je posledním z tria

Dne 26. června 2018 bulharský statistický úřad ofi­ciálně předal štafetu předsednictví v Pracovní skupině Rady pro statistiku rakouskému statistickému úřadu za účasti zástupců Estonska a Eurostatu.
Rakousko, které se ujímá předsednické role již potřetí od svého vstupu do EU, by rádo využilo své polohy ve středu Evropy, kdy se chce během předsednictví držet své tradiční role neutrálního prostředníka a fungovat jako most mezi různými názorovými proudy. Jeho mottem je: Evropa, která chrání. Rakouské předsednictví bude podporovat udržitelnost a zaměří se na tyto oblasti: bezpečnost a migrace – boj proti nelegální migraci; zajištění prosperity a konkurenceschopnosti prostřednictvím digitalizace; stabilita v sousedních zemích s důrazem na západní Balkán a jihovýchodní Evropu.

Důležitá je kontinuita

V oblasti statistiky by chtěl rakouský statistický úřad pokračovat v programu tria zaměřeném na poskytování vysoce kvalitní a relevantní evropské statistiky. Rakouské předsednictví plánuje podporovat modernizaci, efektivitu a kvalitu ESS a zvýšit důvěru veřejnosti v evropskou statistiku při snižování zátěže respondentů a nákladů.
Během funkčního období rakouského předsednictví je naplánováno sedm jednání Pracovní skupiny Rady pro statistiku, během kterých chce pokračovat v projednávání návrhů nařízení, které zůstávají stále otevřeny (nařízení ke GNI, IESS a FRIBS). Řídit je bude předseda rakouského statistického úřadu Konrad Pesendorfer. V plánu je také otevření návrhu v oblasti statistiky migrace a zapojení se do jednání o návrhu nařízení zřizujícího program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku, projednávaném na půdě Pracovní skupiny Rady pro konkurenceschopnost a růst.
Rakouský statistický úřad plánuje uspořádat v listopadu 2018 seminář pro předsedy národních statistických úřadů zaměřený na roli statistických úřadů ve strategiích digitalizace národních vlád a Evropské unie.