Chov ovcí zatím sucho nezasáhlo

Zatímco vliv sucha na rostlinnou výrobu lze ve statistice doložit nižšími výnosy, na chovu zvířat se extrémy počasí projeví nepřímo a s určitým zpožděním. To lze ukázat na „ovčích“ ukazatelích.

Ovce patří do české krajiny stejně jako jehněčí pečeně na talíř českého strávníka. Obojí má však svá specifika. V Česku jsou pro chov ovcí nejvhodnější podmínky v horských a podhorských oblastech, což je z pohledu celého zemědělství okrajová záležitost. Češi nijak zvlášť kromě období Velikonoc skopovému neholdují. Podle údajů Českého statistického úřadu činila v roce 2016 spotřeba skopového masa vyjádřená společně s kozím a koňským masem 0,4 kg na obyvatele.
Pro chovatele ovcí je však péče o zvířata každodenní záležitostí. Musejí zajistit krmivo a sledovat zdravotní stav stáda, aby zvířata prosperovala. Získávání vlny je v dnešní době spíše vedlejším benefitem než výsledkem záměrné činnosti farmářů. Ovčí mléko ve formě mléčných výrobků se v České republice konzumuje jen v malém množství, skopové maso tak zůstává nejvýznamnějším produktem chovu ovcí. Zdrojem pro jeho výrobu je jednak záměrný výkrm, především jehňat, ale také vyřazování nadbytečných nebo k dalšímu chovu nevhodných zvířat.

Výroba skopového masa v průběhu roku

Výroba skopového masa v průběhu roku

Výroba skopového masa má sezónní charakter

Nejvíce skopového a jehněčího masa se vyrobí v období před Velikonocemi, poté se sníží na minimum a následně se zvyšuje až do pozdních podzimních měsíců. Zatímco výroba jehněčího nekolísá, produkce skopového závisí na rozhodnutí chovatele. Ze stáda vyřazuje bahnice, odrostlé jehnice a nepotřebné berany většinou podle jejich schopností rozmnožovat se či podle aktuálního zdravotního stavu. V posledních letech hrají roli i menší zásoby vlastního krmiva, a to zvláště letos v důsledku extrémně suchého léta. Ze šetření cen zemědělských výrobků vyplývá, že průměrná cena sena z letošní sklizně se vyšplhala až na 1 979 Kč/t, což je meziroční nárůst o 53,9 %. Přitom ještě v prvním pololetí platili chovatelé průměrně 1 750 Kč/t. Náklady chovatelů, kteří seno musejí nakupovat, se tak významně zvýšily.

Intenzita chovu ovcí, 2018

Intenzita chovu ovcí, 2018

 V ČR se chová přibližně 220 tis. kusů ovcí

Každým rokem, vždy k 1. dubnu, se v rámci statistického šetření Soupis hospodářských zvířat zjišťují stavy ovcí. V České republice se chová přibližně 220 tis. kusů ovcí. V posledních deseti letech se na tomto počtu ustálil mírně progresivní vývoj chovu těchto hospodářských zvířat. Také postupně narůstal podíl bahnic z 50 na 61 %, čímž se zvyšoval chovný potenciál stáda. Chovatelé tedy více preferovali dlouhověkost plodných bahnic než jejich náhradu mladými jehnicemi, jejichž počet se tak mírně snižoval. Naopak se zvyšoval počet poražených ovcí na jatkách a výroba skopového masa. Nejvíce skopového masa se vyrobilo v roce 2014 (189 t), poté následovalo mírné snížení a stagnace na necelých 180 t ročně.
Z porovnání výroby jehněčího masa za prvních devět měsíců letošního a loňského roku je patrné, že starších ovcí se porazilo o 22,5 % více, přičemž letní měsíce červen až září přinesly zvýšení o 2,6 p. b. Nárůst porážek u jehňat v letních měsících zaznamenán nebyl.
Vývoj ve výrobě skopového a jehněčího masa v posledních několika letech odráží trendy ve struktuře stavů hlavních kategorií ovcí. Zmiňovaný zvýšený potenciál chovného stáda se projevil mezi lety 2016 a 2017 tak, že došlo ke zvýšení produkce jehněčího masa o 10,2 %, ačkoli stavy ovcí se téměř nezměnily (−0,6 %). Totéž platí i pro zatím neukončené období roku 2018. K 1. dubnu se stavy zvýšily o 0,8 %, výroba jehněčího masa za devět měsíců letošního roku se zvýšila o 12,1 %.

Pololetní bilance zahraničního obchodu se živými ovcemi, 2016–9/2018

Pololetní bilance zahraničního obchodu se živými ovcemi, 2016–9/2018

Pololetní bilance zahraničního obchodu se skopovým masem

Pololetní bilance zahraničního obchodu se skopovým masem

Masa bude dost

Do hrubé tuzemské produkce jehněčího a skopového masa je nutné započítat také produkci v drobných chovech a porážky těchto zvířat mimo jatka. V úvahu je třeba brát i bilanci zahraničního obchodu se živými zvířaty určenými k porážce. Dovoz jehňat je zanedbatelný. Živá jehňata se vyvážejí hlavně v druhé polovině roku.
Při zohlednění bilance zahraničního obchodu s jehněčím a skopovým masem se dostáváme až k soběstačnosti v jejich výrobě. V České republice se vyrobí skopového masa více, než se spotřebuje. Podle odhadů Ministerstva zemědělství pochází naprostá většina produkce skopového masa z drobných chovů a porážek mimo jatka – výroba na jatkách představuje pouhých 7 % z celkového množství. V roce 2017 byla soběstačnost České republiky ve výrobě skopového masa 102,3 % a pro rok 2018 je odhadována na 102,6 %.
Uvedená zjištění o vlivu sucha tedy ještě neznamenají, že by v nadcházející době mělo dojít k náhlému poklesu stavů ovcí a razantnímu omezování chovů v důsledku nedostatku krmiva. Ostatně stejného názoru jsou i zemědělští analytici v souvislosti s významnějším druhem hospodářských zvířat – skotem. Výsledky však naznačují negativní trendy, které mohlo suché počasí podpořit. Promyšlené řízení obratu stáda a jeho vhodně volená obnova dávají možnost nepříznivé období překonat, aniž by tím byla ovlivněna produkce skopového masa. Chov ovcí je v tomto směru poměrně stabilizovaným odvětvím.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství