Emise do ovzduší

Znečištěné ovzduší je jedním z faktorů, které se spolupodílejí na ovlivňování lidského zdraví. V současné době patří mezi nejzávažnější problémy ochrany životního prostředí.

Ke sledování stavu životního prostředí neodmyslitelně patří monitorování čistoty ovzduší. Hodnocení úrovně znečišťování ovzduší provádí v ČR Český hydrometeorologický ústav pro znečišťující látky antropogenního původu a skleníkové plyny. Základním podkladem je tzv. emisní inventura, která je založena na kombinovaném přístupu zahrnujícím přímý sběr údajů vykazovaných provozovateli zdrojů znečištění a údajů získaných modelovými výpočty z dat ohlášených provozovateli zdrojů nebo zjišťovaných v rámci statistických šetření prováděných především ČSÚ.
Historicky znamenala průmyslová revoluce počátek využívání fosilních paliv ve větší míře než dříve, což postupně vedlo ke smogovým situacím v průmyslových aglomeracích Evropy.
V České republice poprvé monitoroval změny kvality ovzduší Ústav hygieny v roce 1966 zřízením observatoře Tušimice v souvislosti s důlní činností a provozem velkých tepelných elektráren v podkrušnohorské oblasti. O rok později přešly tyto kompetence na Hydrometeorologický ústav a v Praze vzniká útvar čistoty ovzduší s regionálními pracovišti po celé republice. Prakticky od počátků své činnosti využívá Český hydrometeorologický ústav statistická data pro své propočtové ukazatele.

Emise do ovzduší

Emise do ovzduší 2

Více informací na www.czso.cz

Životní prostředí