Národní parky a CHKO

Čtyři národní parky a více než dva tisíce dalších chráněných území představují 17 % rozlohy celé České republiky. Ochrana přírody zachovává jedinečné hodnoty, neboť ponechává území svému vývoji.

Územní ochranu přírody dělíme podle zákona o ochraně přírody a krajiny na územní ochranu obecnou a zvláštní. Jejím cílem je zachování jedinečných hodnot nebo ponechání území samovolnému vývoji. Oddělení statistiky životního prostředí pracuje s daty o územích spadajících do zvláštní územní ochrany. Data jsou přebírána od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Zákon vymezuje dvě úrovně zvláště chráněných území (velkoplošná a maloplošná), která se dále dělí na 6 kategorií. Celková rozloha těchto území je 1 317 tis. ha (2016), což představuje 17 % území ČR. U velkoplošných území jsou chráněny rozsáhlé ekosystémy, u maloplošných pak konkrétní jedinečný biotop. Nejmenší přírodní památky chrání třeba jen skalní výchoz se zajímavou geologickou strukturou. Se vstupem do Evropské unie byla vymezena soustava chráněných území Natura 2000, která je také zakotvena v zákoně.
První právní akty k ochraně přírody a krajiny se na českém území vytvářely již od středověku. Týkaly se hlavně ochrany majetku včetně přírodních zdrojů, zvěře a ryb.
Na začátku 19. století se pak vyskytly první vědomé snahy o ochranu přírodních a krajinných prvků a území. Jednotlivé osoby zřizovaly první chráněná území, většinou šlo o aktivity osvícených šlechticů. Roku 1838 byla takto zřízena první chráněná území Žofínský prales a Hojná voda, která existují dodnes.
Právní úprava ochrany přírody v moderním slova smyslu se datuje na území dnešní ČR teprve začátkem 20. století, se vznikem samostatné Československé republiky. V roce 1933 bylo vyhlášeno na 30 chráněných území a do roku 1938 bylo zřízeno celkem 142 přírodních rezervací. V roce 1955 vznikla první chráněná krajinná oblast (CHKO) a v roce 1963 byl zřízen první národní park – Krkonošský národní park.
Nejstarší CHKO Český ráj (zřízena v roce 1955) je romantickou krajinou pískovcových skal s vulkanickou dominantou Trosek. Nejmladší CHKO Brdy (zřízena v roce 2016) se nalézá uprostřed Čech a jedná se o lesnatou vrchovinu s cennými rašeliništi a vřesovišti, která se vyvinula na bývalých vojenských cvičištích. Největší CHKO Beskydy zaujímá rozlohu 1 205 km2 a je to zalesněný horský masiv se zbytky smíšených pralesů, jediná oblast v ČR s výskytem tří druhů velkých šelem – medvěda, rysa a vlka. Harmonická zemědělská krajina s dominantním bájným Blaníkem s bukovými lesy na vrcholu je s rozlohou 40 km2 nejmenší českou CHKO.
V roce 2016 se nejvíce tzv. evropsky významných lokalit nacházelo v Jihomoravském kraji, bylo to celkem 203 lokalit, největší rozlohu však tato chráněná území zaujímala v Jihočeském kraji, a to 164 465 ha. Nejvíce ptačích oblastí co do počtu i do rozlohy se vyskytovalo v Jihočeském kraji, celkem 9 oblastí na celkové rozloze 155 374 ha.

Národní parky

Národní parky 2

Více informací na www.czso.cz

Životní prostředí