Statistika výdajů na ochranu životního prostředí

Ve sledování výdajů na ochranu životního prostředí má ČSÚ dlouhou tradici. Kromě sledování investic se zjišťují také neinvestiční náklady a ekonomické přínosy.

První údaje o investicích na ochranu životního prostředí má ČSÚ z  roku 1986 z výkazu o investicích. Během dalších let prošlo zjišťování mnoha změnami, přičemž tu nejvýraznější přinesl rok 2002. Na základě požadavku Eurostatu byl vytvořen nový samostatný výkaz, který byl zaměřen nejen na zjišťování investic na ochranu životního prostředí, ale i neinvestičních výdajů a údajů o ekonomickém přínosu z aktivit na ochranu životního prostředí. Původně byly tímto výkazem zjišťovány údaje pouze od podnikového sektoru, ale od roku 2006 se výkaz rozšířil i na veřejný sektor.
Pokud se hovoří o výdajích na ochranu životního prostředí, co tím statistici míní? Výdaje na ochranu životního prostředí jsou veškeré výdaje, které se vztahují k činnostem na ochranu životního prostředí, jejichž hlavním cílem je shromažďovat, nakládat, monitorovat a kontrolovat, snižovat objem, předcházet nebo eliminovat znečišťující látky a znečištění nebo jakékoliv poškození životního prostředí, které vzniká v důsledku podnikatelské činnosti.
Výdaje na ochranu životního prostředí jsou v současnosti jednou z prioritních oblastí environmentálního účetnictví a zasílání těchto dat do Eurostatu je od roku 2014 upraveno novou legislativou.
Oblastmi ochrany životního prostředí jsou ochrana ovzduší a klimatu, nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, omezování hluku a vibrací, ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod, ochrana proti záření, ochrana krajiny a biodiverzity, výzkum a vývoj na ochranu životního prostředí a ostatní aktivity na ochranu životního prostředí.

Statistika výdajů na životní prostředí

Statistika výdajů na životní prostředí 2

 

 

Více informací na www.czso.cz

Životní prostředí