Jak se změnilo odměňování zdravotníků za uplynulých pět let

VYDÁNÍ: 11-12/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2019 by se na platy zdravotníků mělo vynaložit o zhruba 6 mld. Kč více než letos. Pracovníci ve zdravotnictví by si tak měli polepšit v průměru asi o 7 % místo požadovaných 10 %.

Na platy českých zdravotníků je potřeba nahlížet komplexně. Jejich významnou část totiž představují příplatky za práci přesčas, za pracovní pohotovost a podobně. Výrazné rozdíly v odměňování panují mezi mzdami v soukromých nemocnicích a platy ve státním sektoru – většinou v organizacích přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví, kam patří fakultní nemocnice a specializované ústavy, nebo v příspěvkových organizacích krajů. Z tohoto srovnání vycházejí mzdy hůř. Ve zdravotnictví je také značná diferenciace příjmů, a to jak z hlediska regionálního, tak i podle pohlaví a věku.

Vývoj mediánu mezd a platů lékařů, 2012–2017 (Kč)

Vývoj mediánu mezd a platů lékařů, 2012–2017 (Kč)

Medián výdělků lékařů byl oproti republikovému mediánu více než dvojnásobný

V roce 2017 byl v České republice medián mezd a platů 26 843 Kč. Nejvyšší byl v Praze, a to 31 878 Kč. O více než 7 tis. Kč méně pak vydělávali lidé žijící ve Zlínském kraji. Lékaři si z hlediska tohoto ukazatele přišli na 55 283 Kč, nejvíce pak v Královéhradeckém kraji – více než 63 tis. Na opačném konci žebříčku se umístili lékaři ve Středočeském kraji, kteří vydělávali o zhruba 22 tis. Kč méně než jejich východočeští kolegové.
Mediánový plat lékařů pracujících většinou v organizacích přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví nebo v příspěvkových organizacích krajů činil vloni 68 964 Kč. Jak již bylo zmíněno, lékaři, kteří pracují za mzdy většinou v soukromých nemocnicích a zdravotnických zařízeních (akciové společnosti a s. r. o.), jsou za svou práci odměňováni výrazně méně. V roce 2017 si přišli na 46 284 Kč. Navíc mzdy lékařů rostly za posledních pět let výrazně méně než platy lékařů. Zatímco lékaři pracující v soukromých zařízeních si polepšili v průměru o 13,4 %, jejich kolegům ve státních zařízeních vzrostly platy téměř o třetinu (o 31,7 %).
Výrazné rozdíly mezi pracovníky ve zdravotnictví jsou podle pohlaví a věku. Z hlediska mediánového ukazatele si lékaři vydělávali v roce 2017 o 15 tis. Kč více než lékařky. Nejmenší rozdíly ve výdělcích byly ve věkových skupinách 25–29 a 55 a více let. S rostoucím věkem se také zvyšují rozdíly v mediánu příjmů podle sféry. Největší rozdíl v příjmech byl v loňském roce zaznamenán ve věkové skupině 45–54 let. Lékaři pracující za plat vydělávali zhruba o 37,5 tis. Kč více než jejich kolegové v organizacích, kde byli odměňováni mzdou. V této věkové skupině byly také zaznamenány největší rozdíly z hlediska pohlaví.

Medián mezd a platů lékařů podle věku, 2017 (Kč)

Medián mezd a platů lékařů podle věku, 2017 (Kč)

 Liší se i výdělky zdravotních sester

V České republice údajně chybí až pět tisíc všeobecných sester. Jejich počet se za posledních pět let příliš nezměnil a pohybuje se těsně pod hranicí 79 tis. (jedná se o počet zaměstnanců přepočtený podle placených měsíců). Od roku 2012 vzrostl mediánový výdělek všeobecných sester a porodních asistentek zhruba o 7 tis., v roce 2017 už činil 31 464 Kč. Z hlediska regionální diferenciace na tom byly nejlépe sestry v Plzeňském kraji s 35 612 Kč následované pražskými kolegyněmi s 35 398 Kč, nejhůře na tom pak byly sestry ve Zlínském kraji s 26 750 Kč.
I u skupiny všeobecných sester a porodních asis­tentek dochází k diferenciaci podle toho, zda pracují za plat, či za mzdu. Rozdíl v příjmech všeobecných sester a porodních asistentek pracujících za plat a mzdu činil v roce 2017 více než 10 tis. Kč. Zatímco sestry zaměstnané v přímo řízených nebo příspěvkových organizacích vydělávaly bezmála 37 tis. Kč, mzdy sester a porodních asistentek v soukromých zařízeních nedosáhly ani celorepublikového me­diánu a zastavily se na výši 26 031 Kč. Za posledních pět let rostly platy všeobecných sester a porodních asistentek zhruba stejně jako platy lékařů (o 31,6 %). V porovnání s lékařskými kolegy však mzdy sester rostly rychleji (o 24,3 %).
V posledních pěti letech došlo k nárůstu mediánu mezd a platů ve všech věkových skupinách všeobecných sester a porodních asistentek. Zatímco mezi odměňovanými podle platových tabulek (zohledňují délku praxe) si nejvíce polepšily sestry a porodní asistentky ve věkových kategoriích 45–54 a 55 a více let, v mzdové sféře rostl výdělek nejvíce sestrám ve věku 30–34 let.

Medián mezd a platů všeobecných zdravotních sester a porodních asistentek podle věku, 2017 (Kč)

Medián mezd a platů všeobecných zdravotních sester a porodních asistentek podle věku, 2017 (Kč)

 V odměňování hraje svoji roli také vzdělání a specializace

Výše výdělku všeobecných zdravotních sester a porodních asistentek je také závislá na dosaženém stupni vzdělání. Sestry s vysokoškolským vzděláním vydělávaly v roce 2017 v průměru asi o 3,5 tis. Kč více než ty, které měly vzdělání středoškolské s maturitou.
Přestože od roku 2012 počet všeobecných zdravotních sester a porodních asistentek s vysokoškolským vzděláním nepatrně roste, počty sester a porodních asistentek se specializací a bez specializace se nikterak výrazně neměnily. Sester bez specializace je v ČR téměř trojnásobek.
Medián platů a mezd sester se specializací činil v roce 2017 téměř 37 tis. Kč. Sestry bez specializace vydělávaly o bezmála 8 tis. Kč méně (29 178 Kč). Za sledované pětileté období rostly platy sester se spe­cializací o něco rychleji. Polepšily si tak o téměř 30 %, tj. o zhruba 8,4 tis. Kč, kdežto sestry bez specializace jen o necelých 6,3 tis. Kč (o 28 %).
Ve skupině všeobecných sester a porodních asis­tentek se specializací jsou rozdíly z pohledu toho, zda pracují za mzdu či plat, výrazně nižší než u sester a porodních asistentek bez specializace. Tento trend je patrný po celé sledované pětileté období, nicméně pomyslné nůžky rozdílu se rozevírají. V roce 2012 byl u sester se specializací rozdíl mezi těmi, jež byly odměňovány platem a mzdou, 5 tis. Kč (ve prospěch platu), u sester bez specializace to bylo zhruba 6,5 tis. Kč. V loňském roce všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací pracující za plat vydělávaly o necelých 6,9 tis. Kč více než jejich kolegyně pracující za mzdu. Ve skupině sester a porodních asistentek bez specializace však rozdíl mezi platem a mzdou převýšil 11,2 tis. Kč.

Autor: , oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výdělek lékařů přesáhl 55 000

Mediánový výdělek lékařů v roce 2017 činil přes 55 000 Kč za měsíc, od roku 2012 se zvýšil o 9 000. U všeobecných sester a porodních asistentek byl ve stejném období nárůst o zhruba 7 000 na 31 500. Nejvíce, přes 35 000, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, naopak nejméně ve Zlínském kraji.

Pojišťovny hradí dvě třetiny výdajů na zdravotní péči

ilustrativní fotka

V České republice působilo v roce 2017 sedm zdravotních pojišťoven. Za zdraví více než 10,4 mil. klientů zaplatily 252,2 mld. Kč. Nejdražšími klienty byli muži ve věku 65–69 let.

Platy zdravotníků stoupají

ilustrativní obrázek

Od letošního ledna se o 10 % zvýšily tabulkové platy lékařů i sester. Od července náleží sestrám ve směnném provozu příplatek 2 tis. Kč. Analýza ČSÚ představuje, jak rostly jejich výdělky do roku 2016 a jak se liší v zařízeních odměňujících platem nebo mzdou.

Jak se Češi objednávají k lékaři

ilustrační foto

Přestože vyhledávání informací o nemocech a lécích patří na internetu k častým činnostem české populace, on-line služby lékařů a lékáren využívá zatím málokdo. Důvodem může být i to, že lékaři v ČR nabízejí tyto služby jen zřídka. To by se však v souvislosti s připravovanou elektronizací zdravotnictví mohlo brzy změnit.

Jak často obyvatelé EU navštěvují lékaře

ilustrativní fotka

Ve většině států Unie navštívili obyvatelé lékaře 4krát až 9krát ročně. V roce 2014 zašli k lékaři obyvatelé Kypru či Švédska v průměru méně než třikrát, zatímco na Slovensku či v Maďarsku šel každý k lékaři více než 11krát za rok.

Jak rostly mzdy a platy lékařů

ilustrativní obrázek

Před pěti lety byla ukončena protestní akce českých lékařů Děkujeme, odcházíme podpisem memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví s tím, že se lékařům postupně zvýší průměrné platy na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. O kolik jim vzrostly mzdy a platy skutečně?

Naši lékaři informace o pacientech téměř nesdílejí

ilustrativní fotka

Stále častěji se hovoří o elektronizaci zdravotnictví, tzv. eHealth, a přitom k efektivnímu zapojení informačních technologií je ještě dlouhá cesta. Ještě stále chybí platná legislativa. Pouze každý dvanáctý obvodní lékař v České republice vydává elektronické recepty.

Jak hodnotíme své zdraví

ilustrativní fotka

Podle výběrového šetření Životní podmínky (EU-SILC), které každoročně provádí ČSÚ, hodnotí většina obyvatel České republiky svůj zdravotní stav spíše pozitivně. Starší lidé však vnímají své zdraví hůře než mladší osoby. Náctiletí k lékaři vyrazí zhruba jednou ročně. Lidé nad 75 let devětkrát častěji.

Při šetření byli důležití lékaři

Ing. Josef Kotýnek

Po šesti letech, v roce 2013, se uskutečnilo druhé výběrové šetření. Zúčastnily se ho na základě principu dobrovolnosti téměř čtyři stovky praktických lékařů pro dospělé, děti a mládež a pro pacienty z ústavů sociální péče, kteří vyplnili celkem zhruba 9 300 dotazníků. Poté statistici dopočítali