Národní parky a CHKO

VYDÁNÍ: 11-12/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Čtyři národní parky a více než dva tisíce dalších chráněných území představují 17 % rozlohy celé České republiky. Ochrana přírody zachovává jedinečné hodnoty, neboť ponechává území svému vývoji.

Územní ochranu přírody dělíme podle zákona o ochraně přírody a krajiny na územní ochranu obecnou a zvláštní. Jejím cílem je zachování jedinečných hodnot nebo ponechání území samovolnému vývoji. Oddělení statistiky životního prostředí pracuje s daty o územích spadajících do zvláštní územní ochrany. Data jsou přebírána od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Zákon vymezuje dvě úrovně zvláště chráněných území (velkoplošná a maloplošná), která se dále dělí na 6 kategorií. Celková rozloha těchto území je 1 317 tis. ha (2016), což představuje 17 % území ČR. U velkoplošných území jsou chráněny rozsáhlé ekosystémy, u maloplošných pak konkrétní jedinečný biotop. Nejmenší přírodní památky chrání třeba jen skalní výchoz se zajímavou geologickou strukturou. Se vstupem do Evropské unie byla vymezena soustava chráněných území Natura 2000, která je také zakotvena v zákoně.
První právní akty k ochraně přírody a krajiny se na českém území vytvářely již od středověku. Týkaly se hlavně ochrany majetku včetně přírodních zdrojů, zvěře a ryb.
Na začátku 19. století se pak vyskytly první vědomé snahy o ochranu přírodních a krajinných prvků a území. Jednotlivé osoby zřizovaly první chráněná území, většinou šlo o aktivity osvícených šlechticů. Roku 1838 byla takto zřízena první chráněná území Žofínský prales a Hojná voda, která existují dodnes.
Právní úprava ochrany přírody v moderním slova smyslu se datuje na území dnešní ČR teprve začátkem 20. století, se vznikem samostatné Československé republiky. V roce 1933 bylo vyhlášeno na 30 chráněných území a do roku 1938 bylo zřízeno celkem 142 přírodních rezervací. V roce 1955 vznikla první chráněná krajinná oblast (CHKO) a v roce 1963 byl zřízen první národní park – Krkonošský národní park.
Nejstarší CHKO Český ráj (zřízena v roce 1955) je romantickou krajinou pískovcových skal s vulkanickou dominantou Trosek. Nejmladší CHKO Brdy (zřízena v roce 2016) se nalézá uprostřed Čech a jedná se o lesnatou vrchovinu s cennými rašeliništi a vřesovišti, která se vyvinula na bývalých vojenských cvičištích. Největší CHKO Beskydy zaujímá rozlohu 1 205 km2 a je to zalesněný horský masiv se zbytky smíšených pralesů, jediná oblast v ČR s výskytem tří druhů velkých šelem – medvěda, rysa a vlka. Harmonická zemědělská krajina s dominantním bájným Blaníkem s bukovými lesy na vrcholu je s rozlohou 40 km2 nejmenší českou CHKO.
V roce 2016 se nejvíce tzv. evropsky významných lokalit nacházelo v Jihomoravském kraji, bylo to celkem 203 lokalit, největší rozlohu však tato chráněná území zaujímala v Jihočeském kraji, a to 164 465 ha. Nejvíce ptačích oblastí co do počtu i do rozlohy se vyskytovalo v Jihočeském kraji, celkem 9 oblastí na celkové rozloze 155 374 ha.

Národní parky

Národní parky 2

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Indikátory udržitelného rozvoje

Problematika udržitelného rozvoje ve společnosti v posledních letech velmi rezonuje. Pro potřeby jeho měření a vyhodnocení nám v České republice slouží neuvěřitelných bezmála 540 indikátorů.

Statistika půdy

Půda

Půdu jako kvantitativně omezený primární výrobní faktor, stejně jako její kvalitu, bychom měli chránit pro budoucnost. Od roku 2000 ubývá denně v České republice v průměru
25 ha obhospodařované zemědělské půdy.

Statistika lesů

Lesy

Lesnictví má u nás dlouhou tradici. Údaje o stavu lesů a hospodářských činnostech, které v nich probíhají, podávají informaci o významné složce krajiny. Lesy tvoří třetinu plochy území České republiky.

Jak se změnil náš přístup k životnímu prostředí za posledních 25 let?

ilusrtativní obrázek

Postoj Čechů k životnímu prostředí se od listopadu 1989 změnil velmi pronikavě. Přibyl jeden národní park a tisíc zvláště chráněných území. Do ovzduší se vypouští desetkrát méně znečišťujících látek, lidé třídí odpad, snížila se spotřeba pitné vody. I přes tento posun je však stále co zlepšovat.

Emise do ovzduší

Emise

Znečištěné ovzduší je jedním z faktorů, které se spolupodílejí na ovlivňování lidského zdraví. V současné době patří mezi nejzávažnější problémy ochrany životního prostředí.

Statistika výdajů na ochranu životního prostředí

Výdaje

Ve sledování výdajů na ochranu životního prostředí má ČSÚ dlouhou tradici. Kromě sledování investic se zjišťují také neinvestiční náklady a ekonomické přínosy.

Statistika odpadů

Odpady

Odpady jsou součástí každodenního života všech lidí na celé planetě. Avšak lze na ně také hledět jako na cenný zdroj surovin. I když nemůžeme ovlivnit, jakým směrem se ve využívání odpadů budou ubírat jednotlivé země, sebe řídit umíme. Naším cílem je chránit životní prostředí.

Environmentální účty

Enviromentální účty

Jaký je vliv ekonomického rozvoje společnosti na životní prostředí a jak naopak životní prostředí přispívá k ekonomickému rozvoji? Na tyto otázky dokáže dát odpovědi environmentální účetnictví.

Více než 9 z 10 dětí dýchá zamořený vzduch

Kvůli znečištění ovzduší umírá ročně na světě předčasně sedm milionů lidí. Z toho je zhruba 600 tis. dětí mladších 15 let. Tuto znepokojující informaci uvedla ve své zprávě Světová zdravotnická organizace (WHO).

Nejničivější je konzumně orientovaná civilizace

Vůbec první ministr životního prostředí ČR Bedřich Moldan se životnímu prostředí věnuje již od 70. let. Zajímá se o indikátory udržitelného rozvoje. Data, jejich pořizování a zpracování jsou pro něj klíčovou otázkou. S ČSÚ spolupracuje od 90. let.

Statistika vody

Voda

Voda je nezbytností pro živou i neživou přírodu. Její význam spočívá v udržování základních životních funkcí živých organismů, ovlivňuje klima na zemi, je důležitým krajinotvorným prvkem.

Chov ovcí zatím sucho nezasáhlo

ilustrativní fotka

Zatímco vliv sucha na rostlinnou výrobu lze ve statistice doložit nižšími výnosy, na chovu zvířat se extrémy počasí projeví nepřímo a s určitým zpožděním. To lze ukázat na „ovčích“ ukazatelích.