Více než 9 z 10 dětí dýchá zamořený vzduch

VYDÁNÍ: 11-12/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Kvůli znečištění ovzduší umírá ročně na světě předčasně sedm milionů lidí. Z toho je zhruba 600 tis. dětí mladších 15 let. Tuto znepokojující informaci uvedla ve své zprávě Světová zdravotnická organizace (WHO).

Znečištění ovzduší představuje podle WHO globální zdravotní krizi. Vychází přitom ze statistiky z roku 2016. Zhruba 93 % dětí údajně dýchá vzduch, který představuje riziko pro jejich zdraví a vývoj. Znečištěním ovzduší jsou postiženi zejména lidé v chudších zemích, a to nejen děti.
WHO rozlišuje mezi znečištěním vzduchu venku a ve vnitřních prostorách. Pod širým nebem zamořují ovzduší například spalování fosilních surovin nebo odpad, průmyslové emise, lesní požáry nebo vulkanické erupce. Uvnitř domů lidé vdechují kouř ze spalování petroleje, uhlí, bioodpadu nebo dřeva, jež se používají při vaření, vytápění nebo na osvětlení místností. To je podle WHO fatální zvláště pro malé děti, které tráví obzvlášť hodně času doma.

Špatný vzduch ohrožuje mozek

V obdobné studii upozornil Dětský fond OSN (UNICEF) na skutečnost, že dýchání znečištěného vzduchu dětmi mladšími jednoho roku může ohrozit vývoj mozku. Toto varování se týkalo 17 mil. dětí, přičemž nejvíce jsou děti ohroženy v jižní Asii, kde 12 mil. z nich žije v oblastech, v nichž je bezpečná hladina škodlivin v ovzduší překročena více než šestinásobně. Další čtyři miliony takto ohrožených dětí žijí ve východní Asii a v Tichomoří.
Příčinou zhruba 13 % úmrtí dětí mladších pěti let byl v roce 2016 zápal plic. Ten stojí za smrtí více dětí, než způsobují průjmová onemocnění, podvýživa nebo nakažlivé choroby.
Dýchání vzduchu znečištěného pevnými částicemi poškozuje podle zprávy UNICEF mozkovou tkáň a oslabuje kognitivní vývoj. Znečištěné ovzduší souvisí s verbální i nonverbální inteligencí a pamětí, horšími výsledky ve škole, ale i s neurologickými poruchami, uvádí zpráva. Následky jsou podle ní celoživotní.

Ochranné masky mohou pomoci

UNICEF dále předpokládá, že s rostoucí urbanizací světa bude v následujících letech bez odpovídající ochrany a opatření, která by vedla ke zmírnění znečištění, ohroženo čím dál více dětí. Pokud se nepodaří omezit původce znečištění, bude nutné se před dopady znečištění chránit, například používáním ochranných masek nebo filtrací vzduchu.

Znečištění ovzduší zkracuje život na všech kontinentech

V severní Číně znečištění ovzduší podle odhadů zkracuje střední délku života o tři roky. Satelitní snímky, jež UNICEF při sestavování údajů použil, ukazují, že problém se začíná projevovat i ve městech na africkém kontinentě. Tomuto zjištění odpovídají i údaje o nižší porodní váze, pozdějších onemocněních (nejen respiračních) a vyšší dětské úmrtnosti. Více ZDE a ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Indikátory udržitelného rozvoje

Problematika udržitelného rozvoje ve společnosti v posledních letech velmi rezonuje. Pro potřeby jeho měření a vyhodnocení nám v České republice slouží neuvěřitelných bezmála 540 indikátorů.

Statistika půdy

Půda

Půdu jako kvantitativně omezený primární výrobní faktor, stejně jako její kvalitu, bychom měli chránit pro budoucnost. Od roku 2000 ubývá denně v České republice v průměru
25 ha obhospodařované zemědělské půdy.

Emise do ovzduší

Emise

Znečištěné ovzduší je jedním z faktorů, které se spolupodílejí na ovlivňování lidského zdraví. V současné době patří mezi nejzávažnější problémy ochrany životního prostředí.

Environmentální účty

Enviromentální účty

Jaký je vliv ekonomického rozvoje společnosti na životní prostředí a jak naopak životní prostředí přispívá k ekonomickému rozvoji? Na tyto otázky dokáže dát odpovědi environmentální účetnictví.

Statistika výdajů na ochranu životního prostředí

Výdaje

Ve sledování výdajů na ochranu životního prostředí má ČSÚ dlouhou tradici. Kromě sledování investic se zjišťují také neinvestiční náklady a ekonomické přínosy.

Statistika lesů

Lesy

Lesnictví má u nás dlouhou tradici. Údaje o stavu lesů a hospodářských činnostech, které v nich probíhají, podávají informaci o významné složce krajiny. Lesy tvoří třetinu plochy území České republiky.

Národní parky a CHKO

Národní parky

Čtyři národní parky a více než dva tisíce dalších chráněných území představují 17 % rozlohy celé České republiky. Ochrana přírody zachovává jedinečné hodnoty, neboť ponechává území svému vývoji.

Statistika odpadů

Odpady

Odpady jsou součástí každodenního života všech lidí na celé planetě. Avšak lze na ně také hledět jako na cenný zdroj surovin. I když nemůžeme ovlivnit, jakým směrem se ve využívání odpadů budou ubírat jednotlivé země, sebe řídit umíme. Naším cílem je chránit životní prostředí.

Statistika vody

Voda

Voda je nezbytností pro živou i neživou přírodu. Její význam spočívá v udržování základních životních funkcí živých organismů, ovlivňuje klima na zemi, je důležitým krajinotvorným prvkem.

Nejničivější je konzumně orientovaná civilizace

Vůbec první ministr životního prostředí ČR Bedřich Moldan se životnímu prostředí věnuje již od 70. let. Zajímá se o indikátory udržitelného rozvoje. Data, jejich pořizování a zpracování jsou pro něj klíčovou otázkou. S ČSÚ spolupracuje od 90. let.

Chov ovcí zatím sucho nezasáhlo

ilustrativní fotka

Zatímco vliv sucha na rostlinnou výrobu lze ve statistice doložit nižšími výnosy, na chovu zvířat se extrémy počasí projeví nepřímo a s určitým zpožděním. To lze ukázat na „ovčích“ ukazatelích.