Nejméně přesný je odhad migrace

Pravidelné vypracování a vydávání projekcí vývoje obyvatelstva České republiky patří mezi standardní úkoly Českého statistického úřadu.

Pravidelné vypracování a vydávání projekcí vývoje obyvatelstva České republiky patří mezi standardní úkoly Českého statistického úřadu. Novou projekci sestavenou autorským týmem z oddělení demografické statistiky doplněným o externí odborníky (Tomáš Fiala, Markéta Pechholdová, Miroslav Šimek, Kryštof Zeman) vydal ČSÚ v listopadu 2018. Projekce byla vytvořena ve třech variantách, střední, nízké a vysoké, přičemž střední varianta představuje z pohledu autorů nejpravděpodobnější scénář budoucího vývoje populace a opírala se o ni Zpráva o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace (zveřejněná v prosinci 2018), vypracovaná podle §10b zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Až skutečný vývoj ukáže, která varianta se realitě přiblížila nejvíce. S velkou jistotou lze však předpokládat, že budoucí vývoj bude spadat do rozpětí daného nízkou a vysokou variantou. Toto rozpětí je v nejbližších letech poměrně úzké, neboť generace, které budou rodit děti, již žijí a známý je i jejich počet. Pokud nenastane nějaká nepředvídatelná situace, nelze ani očekávat, že by se intenzita úmrtnosti nějak výrazně měnila.
Nejméně spolehlivý je však i z krátkodobého hlediska odhad zahraniční migrace, a to kvůli její silné závislosti na vnějších podmínkách. Ve vzdálenější budoucnosti, kdy budou populační vývoj formovat nové generace, které dnes ještě ani nežijí, jsou odhady již komplikovanější a zejména nejistější. To platí především pro úroveň plodnosti a migrace. V případě úmrtnosti se obecně předpokládá její další snižování, není však možné předvídat, zda její vývoj nezvrátí nějaký zásadní pokrok medicíny nebo naopak třeba epidemie známých či dosud neznámých nemocí. Nelze předpovídat ani jiná náhlá působení vnějších vlivů a jejich načasování ovlivňující populační vývoj, jako jsou například větší ekonomické krize, výrazné změny v systému sociálních opatření anebo úpravy legislativních předpisů vztahujících se k migraci. Proto se s přibývající délkou prognózovaného období rozpětí mezních variant projekce přirozeně rozšiřuje.
Jako časový horizont byl pro novou projekci zvolen rok 2100. Více než 80 let je však i pro demografickou projekci dlouhá doba, nicméně cílem projekce je kromě poskytnutí co nejpravděpodobnějšího výhledu demografické situa­ce populace ČR v krátko- až střednědobém horizontu také nastínit směr budoucího populačního vývoje a ukázat na možné změny početního stavu a zejména pak věkového složení v dlouhodobém pohledu.