Nejméně přesný je odhad migrace

VYDÁNÍ: 02/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Pravidelné vypracování a vydávání projekcí vývoje obyvatelstva České republiky patří mezi standardní úkoly Českého statistického úřadu.

Pravidelné vypracování a vydávání projekcí vývoje obyvatelstva České republiky patří mezi standardní úkoly Českého statistického úřadu. Novou projekci sestavenou autorským týmem z oddělení demografické statistiky doplněným o externí odborníky (Tomáš Fiala, Markéta Pechholdová, Miroslav Šimek, Kryštof Zeman) vydal ČSÚ v listopadu 2018. Projekce byla vytvořena ve třech variantách, střední, nízké a vysoké, přičemž střední varianta představuje z pohledu autorů nejpravděpodobnější scénář budoucího vývoje populace a opírala se o ni Zpráva o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace (zveřejněná v prosinci 2018), vypracovaná podle §10b zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Až skutečný vývoj ukáže, která varianta se realitě přiblížila nejvíce. S velkou jistotou lze však předpokládat, že budoucí vývoj bude spadat do rozpětí daného nízkou a vysokou variantou. Toto rozpětí je v nejbližších letech poměrně úzké, neboť generace, které budou rodit děti, již žijí a známý je i jejich počet. Pokud nenastane nějaká nepředvídatelná situace, nelze ani očekávat, že by se intenzita úmrtnosti nějak výrazně měnila.
Nejméně spolehlivý je však i z krátkodobého hlediska odhad zahraniční migrace, a to kvůli její silné závislosti na vnějších podmínkách. Ve vzdálenější budoucnosti, kdy budou populační vývoj formovat nové generace, které dnes ještě ani nežijí, jsou odhady již komplikovanější a zejména nejistější. To platí především pro úroveň plodnosti a migrace. V případě úmrtnosti se obecně předpokládá její další snižování, není však možné předvídat, zda její vývoj nezvrátí nějaký zásadní pokrok medicíny nebo naopak třeba epidemie známých či dosud neznámých nemocí. Nelze předpovídat ani jiná náhlá působení vnějších vlivů a jejich načasování ovlivňující populační vývoj, jako jsou například větší ekonomické krize, výrazné změny v systému sociálních opatření anebo úpravy legislativních předpisů vztahujících se k migraci. Proto se s přibývající délkou prognózovaného období rozpětí mezních variant projekce přirozeně rozšiřuje.
Jako časový horizont byl pro novou projekci zvolen rok 2100. Více než 80 let je však i pro demografickou projekci dlouhá doba, nicméně cílem projekce je kromě poskytnutí co nejpravděpodobnějšího výhledu demografické situa­ce populace ČR v krátko- až střednědobém horizontu také nastínit směr budoucího populačního vývoje a ukázat na možné změny početního stavu a zejména pak věkového složení v dlouhodobém pohledu.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Vnitřní migrací nejvíce populačně vydělal Středočeský kraj

ilustrační foto

Vývoj objemu vnitřní migrace v ČR mezi roky 2005 až 2017 nevykazoval jasný trend a pohyboval se v rozmezí 214 tis. a 256 tis. Ve vnitřním stěhování mírně převažovaly ženy. Nejvíce si populačně pomohly obce ve Středočeském kraji, největší města jako Brno, Ostrava a Praha byla ztrátová

V Praze žije 37 % v ČR legálně pobývajících cizinců

ilustrativní fotka

Na konci roku 2017 pobývalo legálně na našem území celkem 526 811 cizinců. Více než polovina z nich měla povolení k trvalému pobytu. Více než třetina cizinců žila v Praze, nejméně pak v Kraji Vysočina a Zlínském kraji.

Bez migrace nás bude méně

ilustrativní fotka

Početní velikost populace určuje porodnost, úmrtnost a bilance stěhování. Naplní-li se předpoklady těchto tří demografických procesů vložených do střední varianty nové projekce ČSÚ, bude počet obyvatel ČR růst nepřetržitě ještě dalších 11 let až do roku 2029.

Za zvýšení počtu obyvatel Prahy může migrace

ilustrativní fotka

Celkový počet obyvatel Prahy se mezi lety 2007 až 2017 zvýšil o téměř sedm procent. V absolutních číslech jde o navýšení o 82 tis. osob. Vliv na to mělo zejména přistěhování nejen Čechů, ale i cizinců.

Má do demografického vývoje zasahovat stát?

ilustrativní fotka

Nejen počty narozených, ale i počty a věková struktura přistěhovalých, vystěhovalých i zemřelých mají vliv na velikost populace a její věkové složení. Nemít, či mít děti? A když ano, tak kolik? Žít zde, nebo se přestěhovat jinam? Odpovědi na tyto otázky nejsou jen záležitostí osobních preferencí, ale svůj vliv má i prostředí, v němž žijeme.

Počty narozených dětí by již neměly překročit současné hodnoty

ilustrativní fotka

Dramatické změny intenzity plodnosti, které byly typické pro období po roce 1989, by se již neměly opakovat. Předpokladem pro novou projekci obyvatelstva ČR je pokračování trendů z posledních let, byť s nižší intenzitou, a z dlouhodobého hlediska stabilnější vzorce reprodukčního chování obyvatel republiky.

Lidí v produktivním věku bude ubývat

Ilustrační foto

Na počátku roku 2018 žilo v Česku téměř 6,9 mil. obyvatel ve věku 15 až 64 let. Bylo to o půl milionu osob méně než v roce 2009. Tehdy byl jejich počet nejvyšší od konce druhé světové války. Výsledky projekce obyvatel ČSÚ předpovídají další snižování počtu obyvatel v tomto věku.

Téměř třetina snoubenců v manželství už žila

ilustrativní fotka

Přibližně jednu třetinu ročního objemu sňatků uzavřených obyvateli ČR tvoří svazky, v nichž minimálně jeden z novomanželů vstupuje do druhého či dalšího manželství. Sňatky ovdovělých se vyskytují jen zřídka.

Průměrný věk matek se zvyšuje ve všech krajích

Zatímco vývoj počtu novorozenců od roku 2001 do roku 2017 kolísal, průměrný věk rodiček rostl bez přerušení každý rok. V roce 2001 činil průměrný věk maminek při narození dítěte 27,3 roku. V roce 2010 prolomil třicetiletou hranici a v roce 2017 dosáhl úrovně 30,7 roku. Ještě výraznější zvýšení se týkalo prvorodiček.

Kdy do toho po rozvodu znovu praštíme?

ilustrativní fotka

Statistika posledních let vypovídá, že okolo 40 % osob, které se rozvedou, dříve či později vstoupí do dalšího manželství. Ve srovnání se situací před rokem 1989, kdy další sňatek uzavíralo i 60 % rozvedených, je to o poznání méně, avšak stejně jako v případě svobodných se intenzita sňatečnosti rozvedených po roce 2013 mírně zvyšuje.

Osob ve věku 65 a více let bylo poprvé více než 2 miliony

ilustrativní obrázek

Ve věkové skladbě obyvatelstva se odrážejí předchozí změny v úrovni porodnosti, úmrtnosti i zahraniční migrace. Česko se dlouhodobě řadí mezi země s regresivním typem věkové struktury, tedy s převahou postreprodukční složky obyvatelstva nad dětskou složkou. V roce 2017 pokračoval trend měnící se věkové struktury ve směru stárnutí populace.

Cizinci v seniorském věku

ilustrativní fotka

Z údajů Ředitelství služby cizinecké policie vyplývá, že po 61. roku života zůstává v České republice v seniorském věku více cizinců z Evropské unie než ze zemí mimo Unii. Ze zemí EU se k nám stěhují ženy v seniorském věku, z mimounijních států do Česka přicházejí naopak ženy v mladém věku, a to od 18 do 21 let.

Cizinců s trvalým pobytem přibylo

ilustrativní fotka

Cizinci mimo Evropskou unii mají vysoký podíl osob s trvalým pobytem v ČR, u občanů z Unie je tomu naopak. Zatímco ukrajinští a vietnamští muži přijíždějí do Česka podnikat a pracovat, Rusové sem chodí studovat.

Žijeme o dva roky méně než průměrný Evropan

ilustrativní fotka

Úroveň úmrtnosti v České republice dlouhodobě klesá, což dokazuje téměř nepřetržitě rostoucí naděje dožití při narození i ve středním a vyšším věku. Přesto jsme za nejlepšími státy Evropské unie pozadu o čtyři až pět let.