Štěpán Moravec: Územní příprava sčítání se neobejde bez spolupráce s obcemi

  Na jaře 2021 proběhne na území celé České republiky sčítání lidu, domů a bytů. Co všechno obnáší územní příprava sčítání, přibližuje vedoucí řešitelského týmu územní přípravy Štěpán Moravec, který v ČSÚ působí již deset let.

  Sčítání lidu, domů a bytů 2021 se bude konat již za dva roky a v současné době probíhá fáze zaměřená na územní přípravu samotného sčítání. Co tato fáze vlastně obnáší a proč je nutná?

  Smyslem územní přípravy je zkompletovat a zkvalitnit údaje o území, v němž se sčítání bude konat, a o budovách, které podléhají sčítání. Jelikož sčítání lidu, domů a bytů je celoplošné statistické zjišťování, musí i územní příprava obsáhnout celé území České republiky. Důvodů, proč se územní příprava provádí, je hned několik. Prvním je vytvoření aktuální a kompletní databáze adres a seznamů bytů v bytových domech pro on-line sčítání. Naším cílem je umožnit on-line sčítání co nejširšímu okruhu lidí, proto musí být adresní rejstřík co nejúplnější. Dalším úkolem územní přípravy je rozdělit celé území ČR na tzv. sčítací obvody, ve kterých budou provádět sčítání jednotliví sčítací komisaři. Pro jejich snadnou orien­taci v terénu musí územní příprava zajistit přesné a komplexní údaje o budovách, jejich adresách a bytech. V neposlední řadě se pak od územní přípravy očekává, že poskytne kvalitní údaje pro vůbec první administrativní sčítání domů. To nahradí dřívější zjišťování údajů o domech od jejich vlastníků či správců prostřednictvím samostatného sčítacího formuláře.

  Jak je územní příprava vlastně náročná a jak dlouho bude probíhat?

  Prověřit celé území ČR, všechny evidované budovy a jejich adresy a došetřit chybějící či opravit nesprávné údaje je časově i personálně náročné. Proto jsme začali s přípravnými pracemi již v loňském roce a od tohoto roku rozbíháme územní přípravu naplno. Její dokončení plánujeme ke konci roku 2020 – necelého půl roku před zahájením sčítání. Lze tedy říci, že územní příprava potrvá zhruba dva roky.

  Kdo všechno se na této přípravné fázi za Úřad podílí?

  Jádro tvoří sedmičlenný řešitelský tým územní přípravy, který metodicky i organizačně zajišťuje přípravu jednotlivých úloh a monitoruje a koordinuje jejich realizaci. V každém krajském městě a v hlavním městě Praze máme od konce roku 2018 zřízeno po jednom krajském oddělení sčítání, je jich tedy celkem 14. Na každém tomto pracovišti působí jeden metodik územní přípravy, který metodicky podporuje a koordinuje průběh všech činností územní přípravy v rámci svého kraje. Od začátku tohoto roku pak vytváříme ve vybraných okresních městech tzv. dislokovaná pracoviště sčítání. Celkem jich má fungovat 56 a je pro ně postupně nabírán i stejný počet tzv. koordinátorů území. Na rok 2020 plánujeme na krajská a okresní pracoviště sčítání přijmout dalších bezmála 120 pracovníků, a to zejména na terénní práce územní přípravy. Celkem se tak v této vrcholné fázi bude na územní přípravě podílet zhruba 200 lidí.

  Mgr. Štěpán Moravec Štěpán Moravec

  Je absolventem oboru demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2009 nastoupil do ČSÚ do oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání jako metodik územní přípravy. Během roku 2015 si odskočil na pětiměsíční pracovní stáž Evropské komise do Eurostatu, kde se věnoval statistice cestovního ruchu. V rámci přípravy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 vede řešitelský tým územní přípravy.

  Je při přípravě sčítání nutná součinnost obecních úřadů a jejich starostů?

  Bez spolupráce s obcemi se územní příprava sčítání prakticky neobejde. Obce jsou totiž podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, jedním z editorů údajů o stavebních objektech a adresních místech v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a přidělují i čísla domovní budovám na svém území, tudíž mají jejich přesnou evidenci. Na rozdíl od územní přípravy minulého sčítání jsme však nyní počet zapojených obcí a rozsah jejich povinností výrazně zredukovali. Především již neplánujeme oslovovat plošně všech více než 6 200 obcí, ale pouze zhruba 40 % z nich. Chceme je požádat o doplnění chybějících či opravu chybných referenčních údajů za vybrané budovy a adresy na jejich území. Kontaktovat s prosbou o spolupráci při územní přípravě budeme také primátory krajských měst a starosty obcí s rozšířenou působností. Od nich potřebujeme pomoci s ověřením a harmonizací vymezení, názvů a charakteru území základních sídelních jednotek, neboť za ně jsou standardně prezentovány výsledky sčítání.

  Roli hrají i stavební úřady. Můžete jejich úlohu blíže rozvést?

  Stavební úřady se budou na základě dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj podílet na dohledání chybějících či ověření „podezřelých“ hodnot vybraných charakteristik budov. Konkrétně půjde o uživateli velmi vyhledávané tzv. technicko-ekonomické atributy, jako je například rok dokončení budovy, materiál nosných zdí či připojení budovy ke kanalizaci. Úkolem stavebních úřadů nebude prověřit skutečný stav přímo na místě, ale pokusit se maximálně vytěžit dostupnou stavební dokumentaci k příslušným budovám v jejich rozsáhlých archivech. Kontaktování vlastníků budov stavebními úřady v souvislosti se sčítáním se nepředpokládá, a to ani v případě chybějící projektové či jiné dokumentace k došetřovanému objektu. Celkem bude do této akce zapojeno téměř 700 obecných stavebních úřadů, které budou mít za úkol došetřit údaje za 100 tisíc budov.

  Jsou zapojeny i další instituce? Dotkne se územní příprava běžných občanů?

  Kromě orgánů územní samosprávy spolupracujeme při územní přípravě i s vybranými úřady státní správy. Významným partnerem je pro nás například Český úřad zeměměřický a katastrální, se kterým budou koordinovány činnosti územní přípravy s vazbou na základní registr RÚIAN. Jako v minulých sčítáních plánujeme oslovit i Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí. Jejich součinnost bude spočívat ve vymezování sčítacích obvodů v působnosti těchto ministerstev, kde bude nastaven specifický režim sčítání, a sčítacími komisaři budou zaměstnanci těchto resortů. Dalším spolupracujícím subjektem při územní přípravě je Česká pošta, s. p., která bude stejně jako při sčítání v roce 2011 zajišťovat distribuci a sběr sčítacích formulářů v terénu. Běžných občanů by se fáze územní přípravy nijak dotknout neměla. Jedinou výjimku představují ty osoby, které jsou statutárními zástupci společenství vlastníků jednotek či bytového družstva. Tyto subjekty totiž plánujeme požádat o spolupráci při identifikaci bytů v bytových domech, aby v nich sčítání proběhlo bez problémů jak pro obyvatele domu, tak pro sčítací komisaře.

  Sčítání 2021 by mělo probíhat on-line. Využíváte moderní technologie i nyní, při jeho územní přípravě?

  Cestou modernizace se snažíme jít i v rámci územní přípravy. Nově tak budou všichni pracovníci územní přípravy vybaveni notebookem a mobilním telefonem. Na těchto zařízeních budou nasazeny speciálně vyvinuté aplikace pro podporu činností územní přípravy. Na noteboocích budou mít pracovníci k dispozici jednak webovou aplikaci pro správu a sledování stavu řešení jim přidělených úkolů, jednak webovou aplikaci pro on-line sběr dat. Ta bude sloužit k prověření vybraných objektů či území z dostupných internetových zdrojů, mapových podkladů či webových služeb typu Google Street View či Seznam Panorama z prostředí kanceláře. Co se nepodaří dohledat s využitím dostupných on-line zdrojů, bude nutné prověřit přímo na místě v terénu. Pro tento účel bude v mobilních telefonech nainstalována aplikace zaměřená na sběr identifikačních a prostorových údajů o budovách přímo v terénu. Od nahrazení většiny tištěných podkladů elektronickými si slibujeme zefektivnění a zjednodušení prací v terénu, kdy pracovníci územní přípravy již nebudou muset zapisovat zjištěné výsledky nejdříve do papírového podkladu a následně je přepisovat do počítače. Navíc si budou moci kdykoliv zobrazit aktuální přehled, kolik toho z daného úkolu již udělali a kolik jim toho ještě zbývá. Mělo by to tedy přinést vyšší komfort jak pro ně, tak i pro nás v ústředí.

  Využívá ČSÚ již v této přípravné fázi administrativní zdroje dat?

  I v rámci územní přípravy se snažíme o co největší využití existujících registrů, internetových zdrojů a informačních systémů veřejné správy. Vedle již zmíněného základního registru RÚIAN plánujeme využívat i statistický územní registr sčítacích obvodů a budov, který eviduje budovy s čísly domovními až do úrovně jednotlivých vchodů, jejich adresy a byty a obsahuje celou řadu využitelných údajů o budovách z minulých dvou sčítání. Pro vytvoření seznamů bytů v bytových domech pro on-line sčítání a sčítací komisaře hodláme využít Informační systém katastru nemovitostí, třebaže jeho evidence bytových jednotek není úplná a obsahově jednotná. Aktuálně již pracujeme s databází dodacích míst České pošty, která obsahuje kompletní seznam adres, kam se doručují poštovní zásilky. A v neposlední řadě musím zmínit četné mapové podklady a digitální produkty především z dílny zeměměřického úřadu, jako jsou katastrální mapy, letecké snímky ČR, státní mapová díla apod.

  Jak hodnotíte aktuální stav příprav na sčítání?

  Přípravy na nadcházející sčítání již běží naplno, a to nejen v oblasti územní přípravy. Velký problém, s nímž se při přípravě sčítání potýkáme, je, že se nám nedaří obsadit všechna volná služební či pracovní místa. Znamená to pro nás zastat veškeré současné práce a úkoly v omezeném počtu zaměstnanců. Snad ale bude tento personální deficit jen dočasný a chybějící pracovníky se podaří nakonec získat.