Vloni se inflace pohybovala kolem dvou procent

Průměrná míra inflace v loňském roce 2018 dosáhla 2,1 %. To bylo o 0,4 procentního bodu méně než v roce 2017. V mezinárodním porovnání se ceny v České republice, okolních zemích a Evropské unii vyvíjely obdobným způsobem.

K nejnižšímu růstu cen došlo v České republice v březnu 2018, a to ve výši 1,7 %, k nejvyššímu pak v červnu ve výši 2,6 %. K cenovému růstu došlo ve většině oddílů spotřebního koše. Největší vliv na vzestup cen měly v průběhu roku ceny v oddíle bydlení a dále ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, v oddíle alkoholické nápoje, tabák a v oddíle doprava.
V oddíle bydlení se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,0 %, elektřiny o 4,3 %, vodného o 1,8 %, stočného o 1,3 %. Ceny zemního plynu klesly o 0,8 % a tepla a teplé vody o 0,1 %.

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen v roce 2018 (p. b.)

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny pekárenských výrobků a obilovin o 0,3 %, z toho mouky a jiných obilovin o 2,9 %. Ceny masa byly vyšší o 1,2 %, z toho ceny hovězího a telecího masa o 1,4 %. Ceny vajec se zvýšily o 5,2 %, másla o 4,8 %, jogurtů o 8,0 %. Ceny ovoce vzrostly o 2,8 %. Ceny zeleniny byly nižší o 0,1 %, z toho ceny brambor o 4,8 %.
Růst cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák nastal v důsledku zvýšení cen tabákových výrobků (i vlivem zvýšení spotřební daně od ledna 2018) o 3,3 %. Ceny lihovin se zvýšily o 3,0 %, vína o 1,5 %, piva o 2,9 %.

Průměrná míra inflace od roku 2002:

Průměrná míra inflace od roku 2002:

V oddíle doprava došlo k nárůstu cen pohonných hmot a olejů o 6,2 %. Ceny automobilů vzrostly o 1,9 %. Ceny dopravních služeb se snížily o 2,0 %.
Na zvýšení cen v oddíle stravování a ubytování měly vliv především stravovací služby, jejichž ceny byly vyšší o 3,6 %. Ceny ubytovacích služeb vzrostly o 3,0 %.
Oddíl ostatní zboží a služby zahrnuje různorodé položky, ze kterých se zvýšily zejména ceny služeb kadeřnických salónů a služeb osobní péče o 4,7 % a ceny pojištění o 5,2 %. Ceny finančních služeb vzrostly o 0,8 %.

Harmonizované indexy spotřebitelských cen
(stejné období předchozího roku = 100)

Harmonizované indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku = 100)

Nižší meziroční růst v roce 2018 než v roce 2017 ovlivnily především ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny chleba klesly o 1,3 % (v roce 2017 nárůst o 8,5 %), ceny másla se zvýšily o 4,8 % (v roce 2017 nárůst o 34,9 %) a ceny cukru se snížily o 19,6 % (v roce 2017 nárůst o 13,8 %). V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 3,6 % (v roce 2017 nárůst o 6,3 %). V oddíle doprava byly ceny pohonných hmot vyšší o 6,2 % (v roce 2017 nárůst o 6,4 %).

Indexy spotřebitelských cen, 4.q 2014–4.q 2018
(stejné období předchozího roku = 100)

Indexy spotřebitelských cen, 4.q 2014–4.q 2018 (stejné období předchozího roku = 100)

Meziměsíční změny indexu spotřebitelských cen se pohybovaly v rozmezí –0,3 až +0,6 %. Nejvyšší přírůstek indexu spotřebitelských cen nastal v lednu ve výši 0,6 %. V květnu ceny rostly o 0,5 % a v červnu a v říjnu o 0,4 %. K největšímu cenovému poklesu o 0,3 % došlo v září. Lednové zvýšení cen nastalo především vlivem cenového růstu v oddílech alkoholické nápoje, tabák a bydlení. Ceny lihovin vzrostly o 6,5 %, piva o 4,9 %, vína o 5,0 %. Ceny elektřiny se zvýšily o 2,8 %, zemního plynu o 0,3 %, vodného o 1,8 %, stočného o 1,3 %. V květnu měly největší vliv na cenový růst ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde se ceny zeleniny zvýšily o 7,7 %, ovoce o 4,7 % a másla o 7,5 %. K významnému zvýšení cen došlo i v oddíle doprava, především u pohonných hmot a olejů (nárůst cen o 4,2 %). Cenové pohyby v červenci a v září byly ovlivněny především cenami v oddíle rekreace a kultura, kde ceny dovolených s komplexními službami vzrostly o 23,7 % v červenci, resp. klesly o 22,3 % v září. Cenový pokles v září dále významně ovlivnil oddíl doprava, kde klesly ceny dopravních služeb o 8,4 % především díky zavedení celostátních slev jízdného v autobusové a železniční dopravě.

Indexy spotřebitelských cen, 4.q 20014–4.q 2018
(stejné období předchozího roku = 100)

Indexy spotřebitelských cen, 4.q 20014–4.q 2018 (stejné období předchozího roku = 100)

V mezinárodním porovnání se ceny v České republice, okolních zemích a Evropské unii vyvíjely obdobným způsobem. Po většinu prvního pololetí roku 2018 se hodnota harmonizovaného indexu za ČR pohybovala nad hodnotou tohoto ukazatele za celou Evropskou unii, od října pak byla pod úrovní EU. Největší rozdíl byl zjištěn v lednu ve výši 0,5 procentního bodu.