Stavebnictví je indikátorem vývoje ekonomiky

Stavební produkce se považuje za indikátor vývoje ekonomiky. Vzestup stavební produkce je závislý také na politických rozhodnutích, a to jak v oblasti veřejných zakázek financovaných ze státního a obecních rozpočtů, tak v oblasti legislativy, daní, sociální politiky apod.

Stavebnictví má široké vazby na straně vstupů, kde přejímá produkty řady dalších výrobních odvětví národního hospodářství, ale i na straně výstupů, neboť je dodavatelem stavebních děl pro výrobní i nevýrobní sféru, občany, instituce a další uživatele.
Základním ukazatelem statistiky stavebnictví je index stavební produkce. Při jeho výpočtu ČSÚ vychází z vývoje stavebních prací provedených vlastními zaměstnanci podniku. To eliminuje problém započítávání subdodávek a nestavebních prací, jako jsou například průmyslové výroby, obchodní a dopravní služby. Index slouží především k určení celkové dynamiky odvětví, protože vychází ze stálých cen. Odhad vývoje indexu stavební produkce komplikují nepravidelné zálohové platby a také velký počet i podíl osob samostatně výdělečně činných. Protože není možné za všechny řemeslníky získat informace přímo, musí si ČSÚ vystačit s administrativními zdroji dat.
Specifickým výsledkem stavební činnosti je bytová výstavba. V oblasti bytové výstavby zjišťuje Český statistický úřad množství naturálních ukazatelů, jako jsou počty budov a bytů v nich, rozlohy podlahové plochy, typy konstrukcí, a také je dovedeme umístit až na úroveň katastru. K tomu mu pomáhá propojení na registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).