Technická vybavenost nově dokončených bytů se stále zlepšuje

Ze všech bytů dokončených v roce 2017 jich na zemní plyn byla připojena skoro polovina, na kanalizační síť více než 82 %. Vzrostla i obytná a užitková plocha bytů. Nejvíce se dokončilo čtyř- a pětipokojových bytů.

V bytech v rodinných domech nemělo v roce 2017 připojení na plyn 60,5 % bytů, v bytových 55,7 % bytů. Téměř ¾ bytů v rodinných domech bylo napojeno na kanalizační síť, u bytů v bytových domech to bylo více jak 97 %. Ostatní byty měly odpad napojen na žumpu nebo využívaly vlastní čističku odpadních vod. Centrálním domovním vytápěním bylo vybaveno 73,6 % všech nových bytů. Na centrální dálkové vytápění bylo připojeno 18,6 % bytů a lokální topení využívalo 7,9 % bytů.
Z prostorových ukazatelů, které ČSÚ zjišťuje, jsou pro porovnání velikosti bytů nejvýznamnější obytná a užitková plocha bytu. V roce 2017 byla průměrná obytná plocha jednoho dokončeného bytu 72,9 m² – v porovnání s rokem 2016 vzrostla o 0,2 %. Průměrná užitková plocha činila 103,3 m² a v meziročním srovnání vzrostla o 1,2 %. Značné rozdíly byly i u jednotlivých typů staveb. Zatímco nové byty v rodinných domech měly průměrnou obytnou plochu 92,1 m² a průměrnou užitkovou plochu 132,1 m², nové byty v bytových domech byly o necelou polovinu menší a průměrná obytná plocha jednoho bytu byla 51,7 m²,
užitková plocha pak 70,4 m². Nejmenší byty se již tradičně stavěly v domovech penzionech a domovech pro seniory, kde obytná plocha jednoho bytu v roce 2017 byla 28,2 m² a užitková plocha 50,2 m².

Byty dokončené v roce 2017 (%)

Byty dokončené v roce 2017 (%)

Typ bytu souvisel s charakterem stavby

Dalším ze sledovaných ukazatelů je typ bytu. Nejvíce se dokončilo čtyř- (28,6 %) a pětipokojových bytů (19,7 %). Garsoniéry a jednopokojové byty nepředstavovaly ani 16 % z celkového počtu dokončených bytů. U rodinných domů převládaly byty se 4, 5 a více pokoji. Ty představovaly více než 80 % všech nových bytů dokončených v rodinných domech. U bytových domů byl poměr opačný, převládaly spíše menší byty – nejvíce dvou- (33,3 %) a třípokojové (25,5 %). Obdobná situace byla u nástaveb, přístaveb a vestaveb, kde počet pokojů souvisel s druhem domu. V rodinných domech se dávala přednost tří- a čtyřpokojovým bytům, pětipokojový byl jen každý desátý. Výrazně odlišné byly nové byty v domovech penzionech a domovech pro seniory, kde téměř 90 % bytů tvořily garsoniéry a jednopokojové byty. U nových bytů získaných stavebními úpravami nebytových prostor převládaly dvoupokojové byty, stejně jako u bytů v nebytových budovách.
U nově dokončených bytů byla nejčastěji využita zděná nosná konstrukce (73,7 %). Byla použita na výstavbu 82,2 % bytů v rodinných domech a 53,9 % bytů v bytových domech. Podíl počtu bytů se stěnovými panely činil 11,8 % a podíl dřevěných nosných konstrukcí 8,0 % – takové konstrukce se využívaly převážně v rodinných domech (14,4 % nově dokončených bytů v rodinných domech). Jiné materiály nebo kombinace materiálů byly použity na nosnou konstrukci při stavbě 6,5 % dokončených bytů.

Podíl počtu dokončených dřevostaveb rodinných domů (%)

Podíl počtu dokončených dřevostaveb rodinných domů (%)

U nových rodinných a bytových domů má ČSÚ k dispozici též údaje o zastavěné ploše a obestavěném prostoru. V porovnání s rokem 2016 průměrná zastavěná plocha u rodinných domů vzrostla o 1,4 % a byla 142,5 m². U bytových domů došlo též k mírnému nárůstu (o 0,6 %), průměrná zastavěná plocha jednoho domu činila 785,9 m². Průměrná kubatura rodinného domu dosáhla 744 m³, v meziročním srovnání však byla o 0,6 % menší. U nově dokončených bytových domů došlo k nárůstu o 16,9 % na hodnotu 13 826 m³.
Průměrná doba výstavby jedné dokončené budovy v roce 2017 byla 45,4 měsíce. Jeden rodinný dům se stavěl v průměru 41,2 měsíce, výstavba bytového domu trvala průměrně méně, a to 34,2 měsíce. Nejdéle trvala výstavba nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům, v průměru více než pět let.

Podíl jednotlivých typů konstrukcí u rodinných domů (%)

Podíl jednotlivých typů konstrukcí u rodinných domů (%)

Průměrné náklady na jeden byt dosáhly 2,7 mil. Kč

Celková hodnota investičních nákladů na výstavbu (hodnota) všech nově dokončených bytů v roce 2017 dosáhla v České republice 77,2 mld. Kč. Tato suma byla ve srovnání s rokem 2016 o 8,1 % vyšší. Průměrné náklady na jeden byt dosáhly 2,7 mil. Kč, v porovnání s rokem 2016 se zvýšily o 3,4 %. U bytů v novém rodinném domě byla průměrná hodnota bytu 3,4 mil. Kč a meziročně vzrostla o 3,1 %. U bytů v bytových domech byla průměrná hodnota jednoho bytu 2,2 mil. Kč a v porovnání s rokem 2016 se zvýšila o 7,6 %. Tyto údaje však zastírají rozdíly v objemové i plošné velikosti jednotlivých domů a bytů, proto je při posuzování vývoje cen vhodnější přepočet na plošné nebo objemové ukazatele. Průměrná hodnota 1 m³ kubatury nových rodinných domů byla v roce 2017 oproti roku 2016 o 4,0 % vyšší a činila 4 712 Kč. U bytových domů byla průměrná hodnota 1 m³ obestavěného prostoru 4 938 Kč a meziročně se snížila o 13,0 %. U průměrných hodnot 1 m² obytné i užitkové plochy došlo k celkovému nárůstu. V roce 2017 byla průměrná hodnota 1 m² obytné plochy bytu 37,1 tis. Kč a vzrostla o 3,2 %, hodnota 1 m² užitkové plochy bytů činila 26,2 tis. Kč a meziroční nárůst byl o 2,2 %. U rodinných domů vzrostla hodnota 1 m² obytné plochy o 2,9 %, průměrná hodnota užitkové plochy zde byla meziročně o 2,2 % vyšší. U bytů v bytových domech byl u obytné plochy nárůst o 6,0 %, průměrná užitková plocha se zvýšila o 3,0 %.
Dalším zajímavým ukazatelem, který ČSÚ v posledních letech sleduje, je energetická třída náročnosti u nových budov. Z celkového počtu 14 548 dokončených rodinných domů jich nejvíce, a to 56,3 %, připadlo do energetické třídy B (velmi úsporná). Označení C (úsporná) získalo 37,8 % rodinných domů a nejlepší třídu A (mimořádně úsporná) mělo 5,9 % domů. Výraznější rozdíly byly u domů bytových, kde bylo ve třídě C dokončeno 28,7 % domů, ve třídě B 66,3 % domů a třídu A získalo 5,0 % domů.

Průměrná obytná a užitková plocha jednoho bytu dokončeného v roce 2017 (m2)

Průměrná obytná a užitková plocha jednoho bytu dokončeného v roce 2017 (m2)

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty