Změny v sezónním očišťování indexu průmyslové produkce

Se zveřejněním dat za leden 2019 došlo u indexu průmyslové produkce ke změně. Dosud používaná přímá metoda pro očišťování časových řad se změnila na nepřímou. To se projevilo v publikovaných výstupech ČSÚ, například v Rychlé informaci.

Index průmyslové produkce (IPP) patří mezi sledované ukazatele. Právě z něj lze usoudit, jak se průmyslu daří a jak se které odvětví průmyslu vyvíjí. Aby bylo možné jednotlivé hodnoty IPP v časových řadách porovnávat, je nutné časové řady očistit od kalendářních vlivů a sezónnosti. Na internetových stránkách ČSÚ je vidět vývoj tohoto ukazatele každý měsíc – v textové podobě v Rychlé informaci a v číselných hodnotách zaznamenaných v časových řadách za delší časové období.
Při očišťování časových řad agregací dílčích oddílů volí ČSÚ jednu ze dvou metod. Podstatou první metody, nazývané přímá, je nejprve zdrojová data, kterými se myslí v případě IPP hodnoty za oddíly CZ-NACE, zprůměrovat a poté nově získanou časovou řadu očistit. Druhá metoda nejprve očistí časové řady zdrojových dat a ta následně zprůměruje. Tímto způsobem se lze dostat k očištěné řadě nepřímo přes již očištěná dílčí data. Proto se tato metoda označuje za nepřímou. Důležité je, že důvodem průměrování je počítání s vypočtenými indexy, a nikoli s absolutními hodnotami. Zmíněný průměr je váženým průměrem. To znamená, že každou hodnotu nejprve vynásobíme číslem – tzv. váhou – a teprve pak hodnoty zprůměrujeme. Váhy se odvozují ze struktury přidané hodnoty v bazickém roce, který je nyní stanoven na rok 2015.
Dlouhodobé analýzy a testování různých modelů vedly ČSÚ k rozhodnutí nově použít k očištění časových řad IPP nepřímou metodu. Hlavní výhodou uvedené metody je, že dokážeme lépe analyzovat sezónně očištěná data z hlediska vlivu jednotlivých odvětví, tzn. spočítat i příspěvky jednotlivých odvětví k růstu průmyslu celkem. To přímá metoda úplně neumožňuje. V případě IPP se změna metody projeví především u agregací Těžba a dobývání (sekce B klasifikace CZ-NACE), Zpracovatelský průmysl (sekce C), Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (sekce D) a Průmysl celkem (sekce B + C + D). Pro zachování srovnatelnosti publikovaných dat byly všechny dotčené časové řady přepočteny novou metodou zpětně do roku 2013.

Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Změny v Rychlé informaci

Od ledna 2019 došlo rovněž k úpravám publikovaných informací. V Rychlé informaci jsou nově akcentována data očištěná od vlivu počtu pracovních dní, odvětvová data na úrovni oddílů CZ-NACE očištěná od vlivu počtu pracovních dní jsou i přílohou RI. Dále jsou nově uváděny v očištěné formě údaje za odvětví s nejvyššími kladnými a zápornými příspěvky. Údaje o tržbách a nových zakázkách jsou prezentovány nadále v neočištěné formě. Změnilo se také publikování údajů o zaměstnanosti. Namísto dosavadních absolutních hodnot za soubor průmyslových podniků s 50 a více zaměstnanci se nově zveřejňují pouze meziroční indexy za celou statistickou populaci průmyslových podniků.

Více ZDE a ZDE.

Více informací na www.czso.cz

Statistiky