Technická vybavenost nově dokončených bytů se stále zlepšuje

VYDÁNÍ: 04/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ze všech bytů dokončených v roce 2017 jich na zemní plyn byla připojena skoro polovina, na kanalizační síť více než 82 %. Vzrostla i obytná a užitková plocha bytů. Nejvíce se dokončilo čtyř- a pětipokojových bytů.

V bytech v rodinných domech nemělo v roce 2017 připojení na plyn 60,5 % bytů, v bytových 55,7 % bytů. Téměř ¾ bytů v rodinných domech bylo napojeno na kanalizační síť, u bytů v bytových domech to bylo více jak 97 %. Ostatní byty měly odpad napojen na žumpu nebo využívaly vlastní čističku odpadních vod. Centrálním domovním vytápěním bylo vybaveno 73,6 % všech nových bytů. Na centrální dálkové vytápění bylo připojeno 18,6 % bytů a lokální topení využívalo 7,9 % bytů.
Z prostorových ukazatelů, které ČSÚ zjišťuje, jsou pro porovnání velikosti bytů nejvýznamnější obytná a užitková plocha bytu. V roce 2017 byla průměrná obytná plocha jednoho dokončeného bytu 72,9 m² – v porovnání s rokem 2016 vzrostla o 0,2 %. Průměrná užitková plocha činila 103,3 m² a v meziročním srovnání vzrostla o 1,2 %. Značné rozdíly byly i u jednotlivých typů staveb. Zatímco nové byty v rodinných domech měly průměrnou obytnou plochu 92,1 m² a průměrnou užitkovou plochu 132,1 m², nové byty v bytových domech byly o necelou polovinu menší a průměrná obytná plocha jednoho bytu byla 51,7 m²,
užitková plocha pak 70,4 m². Nejmenší byty se již tradičně stavěly v domovech penzionech a domovech pro seniory, kde obytná plocha jednoho bytu v roce 2017 byla 28,2 m² a užitková plocha 50,2 m².

Byty dokončené v roce 2017 (%)

Byty dokončené v roce 2017 (%)

Typ bytu souvisel s charakterem stavby

Dalším ze sledovaných ukazatelů je typ bytu. Nejvíce se dokončilo čtyř- (28,6 %) a pětipokojových bytů (19,7 %). Garsoniéry a jednopokojové byty nepředstavovaly ani 16 % z celkového počtu dokončených bytů. U rodinných domů převládaly byty se 4, 5 a více pokoji. Ty představovaly více než 80 % všech nových bytů dokončených v rodinných domech. U bytových domů byl poměr opačný, převládaly spíše menší byty – nejvíce dvou- (33,3 %) a třípokojové (25,5 %). Obdobná situace byla u nástaveb, přístaveb a vestaveb, kde počet pokojů souvisel s druhem domu. V rodinných domech se dávala přednost tří- a čtyřpokojovým bytům, pětipokojový byl jen každý desátý. Výrazně odlišné byly nové byty v domovech penzionech a domovech pro seniory, kde téměř 90 % bytů tvořily garsoniéry a jednopokojové byty. U nových bytů získaných stavebními úpravami nebytových prostor převládaly dvoupokojové byty, stejně jako u bytů v nebytových budovách.
U nově dokončených bytů byla nejčastěji využita zděná nosná konstrukce (73,7 %). Byla použita na výstavbu 82,2 % bytů v rodinných domech a 53,9 % bytů v bytových domech. Podíl počtu bytů se stěnovými panely činil 11,8 % a podíl dřevěných nosných konstrukcí 8,0 % – takové konstrukce se využívaly převážně v rodinných domech (14,4 % nově dokončených bytů v rodinných domech). Jiné materiály nebo kombinace materiálů byly použity na nosnou konstrukci při stavbě 6,5 % dokončených bytů.

Podíl počtu dokončených dřevostaveb rodinných domů (%)

Podíl počtu dokončených dřevostaveb rodinných domů (%)

U nových rodinných a bytových domů má ČSÚ k dispozici též údaje o zastavěné ploše a obestavěném prostoru. V porovnání s rokem 2016 průměrná zastavěná plocha u rodinných domů vzrostla o 1,4 % a byla 142,5 m². U bytových domů došlo též k mírnému nárůstu (o 0,6 %), průměrná zastavěná plocha jednoho domu činila 785,9 m². Průměrná kubatura rodinného domu dosáhla 744 m³, v meziročním srovnání však byla o 0,6 % menší. U nově dokončených bytových domů došlo k nárůstu o 16,9 % na hodnotu 13 826 m³.
Průměrná doba výstavby jedné dokončené budovy v roce 2017 byla 45,4 měsíce. Jeden rodinný dům se stavěl v průměru 41,2 měsíce, výstavba bytového domu trvala průměrně méně, a to 34,2 měsíce. Nejdéle trvala výstavba nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům, v průměru více než pět let.

Podíl jednotlivých typů konstrukcí u rodinných domů (%)

Podíl jednotlivých typů konstrukcí u rodinných domů (%)

Průměrné náklady na jeden byt dosáhly 2,7 mil. Kč

Celková hodnota investičních nákladů na výstavbu (hodnota) všech nově dokončených bytů v roce 2017 dosáhla v České republice 77,2 mld. Kč. Tato suma byla ve srovnání s rokem 2016 o 8,1 % vyšší. Průměrné náklady na jeden byt dosáhly 2,7 mil. Kč, v porovnání s rokem 2016 se zvýšily o 3,4 %. U bytů v novém rodinném domě byla průměrná hodnota bytu 3,4 mil. Kč a meziročně vzrostla o 3,1 %. U bytů v bytových domech byla průměrná hodnota jednoho bytu 2,2 mil. Kč a v porovnání s rokem 2016 se zvýšila o 7,6 %. Tyto údaje však zastírají rozdíly v objemové i plošné velikosti jednotlivých domů a bytů, proto je při posuzování vývoje cen vhodnější přepočet na plošné nebo objemové ukazatele. Průměrná hodnota 1 m³ kubatury nových rodinných domů byla v roce 2017 oproti roku 2016 o 4,0 % vyšší a činila 4 712 Kč. U bytových domů byla průměrná hodnota 1 m³ obestavěného prostoru 4 938 Kč a meziročně se snížila o 13,0 %. U průměrných hodnot 1 m² obytné i užitkové plochy došlo k celkovému nárůstu. V roce 2017 byla průměrná hodnota 1 m² obytné plochy bytu 37,1 tis. Kč a vzrostla o 3,2 %, hodnota 1 m² užitkové plochy bytů činila 26,2 tis. Kč a meziroční nárůst byl o 2,2 %. U rodinných domů vzrostla hodnota 1 m² obytné plochy o 2,9 %, průměrná hodnota užitkové plochy zde byla meziročně o 2,2 % vyšší. U bytů v bytových domech byl u obytné plochy nárůst o 6,0 %, průměrná užitková plocha se zvýšila o 3,0 %.
Dalším zajímavým ukazatelem, který ČSÚ v posledních letech sleduje, je energetická třída náročnosti u nových budov. Z celkového počtu 14 548 dokončených rodinných domů jich nejvíce, a to 56,3 %, připadlo do energetické třídy B (velmi úsporná). Označení C (úsporná) získalo 37,8 % rodinných domů a nejlepší třídu A (mimořádně úsporná) mělo 5,9 % domů. Výraznější rozdíly byly u domů bytových, kde bylo ve třídě C dokončeno 28,7 % domů, ve třídě B 66,3 % domů a třídu A získalo 5,0 % domů.

Průměrná obytná a užitková plocha jednoho bytu dokončeného v roce 2017 (m2)

Průměrná obytná a užitková plocha jednoho bytu dokončeného v roce 2017 (m2)

Autor: , oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Intenzita stavění roste již třetím rokem

Ilustrační foto

Ve stavebnictví jsme svědky vývoje, kdy počínaje koncem roku 2017 dochází k výraznému růstu stavební výroby, a to za pozvolného zpomalení růstu v odvětvích průmyslu, obchodu a služeb. Jedná se o ojedinělý úkaz a je otázkou, jak dlouho bude tento vývoj pokračovat.

Nájemní bydlení je rozšířeno mezi chudšími domácnostmi

ilustrativní fotka

Dostupnost bydlení, vlastnického či nájemního, je klíčovou otázkou sociální politiky. Vlastní bydlení bývá považováno za určitou pojistku v případě nepříznivé životní situace. V oblastech, kde je větší část obyvatel ohrožena chudobou, také převládá nájemní bydlení.

Musíme všichni bydlet ve vlastním?

ilustrační foto

Před rokem 1989 se k pořízení domku dostali jen vyvolení. Dnes téměř 80 % všech domácností v České republice žije ve vlastním. Češi považují byt za majetek, který lze kdykoli prodat nebo ho předat další generaci.

Za zvýšení počtu obyvatel Prahy může migrace

ilustrativní fotka

Celkový počet obyvatel Prahy se mezi lety 2007 až 2017 zvýšil o téměř sedm procent. V absolutních číslech jde o navýšení o 82 tis. osob. Vliv na to mělo zejména přistěhování nejen Čechů, ale i cizinců.

Nejvíce se prodávají stavební pozemky

ilustrativní fotka

Na konci loňského roku vydal ČSÚ publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Data za byty, rodinné domy, stavební pozemky a bytové domy dostávají každý měsíc statistici z daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od finančních úřadů.

Za bydlení platíme pořád více

ilustrativní foto

Z celkového počtu 4,2 mil. obydlí je 55 % bytů, rodinných domů je pak 1,9 mil. Zhruba dvě třetiny bytového fondu jsou v osobním vlastnictví. Výlučné postavení ČR má Praha, kde jsou nájmy o 37 % vyšší, než je průměr ČR.