Odstranění obchodních bariér české ekonomice pomohlo

VYDÁNÍ: 05/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Vstup ČR do EU v roce 2004 přinesl řadu změn. Nejvýznamnější byla integrace české ekonomiky do jednotného vnitřního trhu Unie. Odstranění bariér zahraničního obchodu pozitivně ovlivnilo intenzitu obchodních směn a ekonomickou spolupráci členských zemí.

Podívejme se detailněji na zahraniční obchod se zbožím a porovnejme situaci v roce 2005, kdy byla ČR po celý kalendářní rok již členem Unie, a v loňském roce. Celkový obrat zahraničního obchodu vyjádřený jako součet objemu dovozu i vývozu vzrostl o 80 %. Objem vyvezeného zboží do EU se zvýšil o 85 % a objem dovozu zboží z EU o 73 %. Výměna zboží s nečlenskými státy však rostla ještě rychlejšími tempy – o 148 % na vývozu a o 120 % na dovozu, byť samozřejmě na mnohem nižší hladině celkových objemů.

Vývoj celkového obratu zahraničního obchodu ČR (mld. Kč) a procentní podíl EU28, 2005–2018 (%)

Vývoj celkového obratu zahraničního obchodu ČR (mld. Kč) a procentní podíl EU28, 2005–2018 (%)

Vedle intenzity obchodování se vstup do Evropské unie také promítl do změny celkové bilance České republiky. Do roku 2004 deficitní saldo zahraničního obchodu dosáhlo již v roce 2005 přebytku. S výjimkou tří let převyšoval objem vývozu zboží objem zboží dováženého. Podíváme-li se na saldo pouze se zeměmi EU28, dosahovalo v roce 2018 již 692 mld. Kč, což oproti roku 2015 představovalo nárůst o 133 %. Opačná situace byla v obchodu se zeměmi mimo Evropskou unii. Zde se přirozeně zrcadlí závislost české ekonomiky na dovozech základních surovin, jako jsou ropa, plyn či kovy, ale také dynamický nástup dovozů z Číny. Zatímco v roce 2005 činil deficit zahraničního obchodu s nečlenskými státy 270 mld. Kč, v roce 2018 dosáhl 550 mld. Kč, což je nárůst o 90 %.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím se státy EU a s ostatními zeměmi, 2000–2018 (mld. Kč )

Saldo zahraničního obchodu se zbožím se státy EU a s ostatními zeměmi, 2000–2018 (mld. Kč )

Brexit ovlivní vývoz České republiky

Primát nejvýznamnějšího obchodního partnera patří dlouhodobě Německu. V roce 2018 tam mířilo 31 % z celkového vývozu a opačným směrem 26 % z dovozu zboží. V první pětici nejvýznamnějších obchodních partnerů přirozeně dále figurovaly i další geografičtí sousedé – Slovensko, Polsko, ale také Francie, Itálie či Velká Británie – ta s podílem 4,4 % na celkovém vývozu tvořila pátý nejvýznamnější exportní trh. Na straně dovozů byl podíl britského zboží výrazně menší, a to 1,8 % z celkového dovozu. Vývozní strana zahraničního obchodu ČR bude výrazně více ovlivněna podmínkami odchodu Británie z Unie než strana dovozu. Hegemonii členských zemí EU narušila pouze Čína. Její podíl na celkových dovozech dosáhl 10,5 %.
Druhým klíčovým pohledem na zahraniční obchod je jeho komoditní struktura. U české ekonomiky nepřekvapuje, že vzhledem ke své struktuře dosahuje trvalých deficitů v obchodu se základními surovinami, jako jsou ropa, zemní plyn, základní kovy či chemické látky a přípravky. Silné zastoupení zpracovatelského průmyslu, který tvoří zhruba 40 % domácí produkce, se projevuje ve vysokých přebytcích obchodu s motorovými vozidly, stroji a zařízením či elektrickým zařízením.
Komoditní struktura obchodu se zeměmi Evropské unie ještě více zvýrazňuje vliv a význam zpracovatelského průmyslu. Na straně dovozu i vývozu dominují motorová vozidla včetně dílů a příslušenství. Reflektuje to vysokou dovozní náročnost těchto výrob – v roce 2018 dosáhl podíl této skupiny 27,8 %, na straně dovozu pak 18,7 %. Se značným odstupem je na druhém místě skupina komodit stroje a zařízení, více než 10 % na straně dovozu i vývozu.

Autor: , ředitel sekce makroekonomických statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Ekonomiky v EU většinou rostly

Meziroční dynamika hrubého domácího produktu v Evropské unii se v 1. čtvrtletí 2019 udržela na mírné úrovni. Země východní a střední Evropy pokračují v silném růstu.

Vstup Česka do Unie byl pro další vývoj ekonomiky klíčový

ilustrativní fotka

Načasování vstupu České republiky do Evropské unie se krylo s obdobím hospodářského růstu. Otevřením společného trhu tak získala ekonomika další impuls. Uvolnění společného evropského trhu umožnilo rozvoj exportně zaměřeného průmyslu ČR. Příspěvek bilance zahraničního obchodu byl hlavním faktorem mimořádného růstu HDP v letech 2004–2006.