Energetika v roce 2018

Rok 2018 se zapsal do historie meteorologů, ale také energetiků jako velmi teplý rok. Průměrná teplota dosáhla 9,6 ℃. Přitom v roce 2017 byla průměrná teplota 8,6 ℃. Jak se tento rok projevil v energetice, popisuje analýza, která vychází z čísel energetické statistiky.

V roce 2018 dosáhla výroba elektrické energie celkové výše 88 002 GWh. Byla tak o 1,1 % (o 964 GWh) vyšší než v roce 2017. Růst výroby byl zajištěn především jadernými elektrárnami, jejichž výroba 29 921 GWh vzrostla meziročně o 5,6 % (o 1 582 GWh) a podíl na celkové výrobě dosáhl 34,0 %, zatímco v roce 2017 činil jen 32,6 %.

Výroba elektřiny v jednotlivých měsících roku 2018 (GWh)

V uplynulém roce vzrostla také výroba fotovoltaických elektráren, a to o 6,7 % (o 146 GWh), naopak klesla výroba vodních elektráren o 11,9 % (o 361 GWh). Zvýšila se i výroba větrných elektráren o 3,1 %. Toto zvýšení v absolutním vyjádření ale nemělo významný dopad na celkovou výrobu. Výroba elektřiny z fosilních paliv, která činila 52 452 GWh, poklesla o 0,8 % (o 422 GWh) a její podíl na celkové výrobě se snížil ze 60,7 na 59,6 %.

Ačkoliv dovoz i vývoz elektrické energie poklesly, rychlejší úbytek dovozu ovlivnil zvýšení čistého vývozu (saldo dovozu a vývozu) o 6,7 %. Čistý vývoz 13 907 GWh představuje 15,8 % celkové hrubé výroby elektřiny a například 46,5 % výroby jaderných elektráren. Celková spotřeba elektrické energie se meziročně zvýšila jen o 0,2 %, i když výroba rostla rychleji, což bylo v bilanci vyrovnáno vývozem. Spotřeba velkoodběratelů ovlivněná růstem ekonomiky vzrostla o 1,7 %, spotřeba maloodběru naopak poklesla, u podnikatelů o 0,6 % a u domácností o 1,1 %. Bylo to především proto, že rok 2018 byl velmi teplý s průměrnou teplotou 9,6 °C, v roce 2017 byla průměrná teplota 8,6 °C.

Těžba černého a hnědého uhlí

V roce 2018 dosáhla těžba černého uhlí celkové výše 4 471 tis. tun při meziročním snížení o 18,3 %, o 1 mil. tun. Černého uhlí energetického se vytěžilo 2 230 tis. tun, tj. 87,5 % těžby za rok 2017, černého uhlí koksovatelného 2 240 tis. tun, tj. 76,2 % těžby za rok 2017. Dovoz poklesl o 7,6 % a vývoz v souvislosti se snížením těžby o 17,6 %. Tuzemské dodávky (hrubá spotřeba) dosáhly 6 074 tis. tun, což je o 693 tis. tun méně (o 10,4 %) proti roku 2017. Ve výrobě koksu bylo spotřebováno celkem 3 614 tis. tun černého uhlí, což představuje meziroční růst o 0,6 %. Dodávky do veřejných elektráren a tepláren poklesly o 22 % a činily 2 060  tis. tun.

Těžba černého a hnědého uhlí v roce 2018 (tis. t)

Těžba hnědého uhlí se rovnala 39 189 tis. tun a byla téměř na úrovni roku 2017 (index 99,6). Proti roku 2017 se snížil jak dovoz, tak vývoz, dovoz poklesl jen o 1,3 %, zatímco vývoz o 8,2 %. Tuzemské dodávky hnědého uhlí dosáhly 39 025 tis. tun a byly meziročně o 1 219 tis. tun (o 3,1 %) vyšší. Do veřejných elektráren a tepláren bylo dodáno 31 269 tis. tun, což představuje meziroční zvýšení o 1,1 % (o 341 tis. tun). Výroba černouhelného koksu vzrostla o 72 tis. tun na 2 548 tis. tun (růst o 2,9 %), a to i při poklesu těžby koksovatelného uhlí. Meziročně se snížil i dovoz koksu o 7,2 % na 205 tis. tun a vývoz o 13,3 % na 635 tis. tun. Tuzemské dodávky černouhelného koksu činily 2 173 tis. tun, což je o 240 tis. tun (o 12,4 %) více ve srovnání s rokem 2017. Vyšší tempo růstu dodávek než výroby koksu bylo vyrovnáno snížením vývozu a vyšším čerpáním zásob. Ve výrobě železa a oceli bylo spotřebováno 1 970 tis. tun koksu, což představuje meziroční nárůst o 16,6 %.

Dovoz zemního plynu i ropy poklesl

Těžba zemního plynu se v roce 2018 proti roku 2017 snížila o 4,4 % z 229 mil. m3 na 218 mil. m3 a dovoz poklesl o 9,9 % z 8 889 mil. m3 na 8 008 mil. m3. Celková dodávka (spotřeba České republiky) dosáhla 8 268 mil. m3 a meziročně se snížila o 5,2 %. Spotřeba v domácnostech (dodávky do domácností), která je závislá především na teplotních poměrech v daném období, dosáhla 2 276 mil. m3 a byla meziročně o 6,1 % nižší. Dodávky domácnostem představovaly v letech 2018 i 2017 přibližně 28 % z celkové dodávky zemního plynu. Dodávky do elektráren, jejichž vývoj je do značné míry závislý na využívání paroplynové elektrárny Počerady, meziročně poklesly o 0,4 % a činily 544 mil. m3.

Spotřeba ropy dosáhla v roce 2018 celkové výše 7 523 tis. tun a byla o 4,5 % nižší než ve stejném období roku 2017. Důvodem poklesu byly neplánované odstávky v českých rafinériích. Dovoz ropy, 7 439 tis. tun, poklesl o 4,8 % a vývoz, 22 tis. tun, o 8,3 %. Výše zmíněné neplánované odstávky v rafinériích ovlivnily pokles výroby všech ropných produktů. Bilance byla vyrovnána zvýšeným dovozem těchto produktů.

Spotřeba motorového benzinu vzrostla

Výroba motorového benzinu za leden až prosinec 2018 poklesla z 1 521 tis. tun na 1 398 tis. tun a byla v porovnání se stejným obdobím předešlého roku o 8,1 % nižší. Dovoz vzrostl z 583 tis. tun na 717 tis. tun (o 23,0 %) a vývoz naopak poklesl z 624 tis. tun na 567 tis. tun, tj. o 9,1 %. Spotřeba motorového benzinu vzrostla z 1 601 tis. tun na 1 605 tis. tun, což představuje nárůst o 0,25 %. Výroba motorové nafty poklesla v roce 2018 ze 3 360 tis. tun na 3 238 tis. tun, což je snížení o 3,6 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2017. Dovoz vzrostl z 2 081 tis. tun na 2 405 tis. tun a byl meziročně o 15,6 % vyšší. Vývoz naopak poklesl z 820 tis. tun na 809 tis. tun, tj. o 1,3 %. Spotřeba motorové nafty vzrostla ze 4 900 tis. tun na 4 951 tis. tun, což představuje meziroční zvýšení o 1,0 %.

Spotřeba motorového benzinu a motorové nafty v jednotlivých měsících roku 2018 (tis. t)

Spotřeba zemního plynu v letech 2017 až 2018 (mil. m3)

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika