Dvě třetiny pracujících používají IT

Počítač v práci používá 56 % pracujících, přičemž intenzita práce s IT závisí hlavně na dosaženém vzdělání. Osoby s vyšším vzděláním si častěji rozšiřují svoje počítačové dovednosti.

Informační technologie prostupují napříč všemi odvětvími ekonomiky a při práci je používá 65 % pracujících. Kromě počítačů, tabletů a chytrých telefonů, které v práci zapíná 56 % pracujících, si pod informačními technologiemi můžeme představit také elektronické pokladny, CNC stroje, průmyslové či servisní roboty, digitální tachografy, elektronická zařízení používaná ve skladech a GPS navigace. Alespoň s jedním z těchto zařízení pracuje 28 % lidí. Zcela bez informačních technologií se při své práci obejde 35 % pracovníků. Nejčastěji se jedná o pomocné a nekvalifikované pracovníky (86 % z nich) a osoby pracující v zemědělství (78 %).

Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie používají Češi informační technologie pro pracovní účely méně, než je průměr. Počítač, tablet nebo chytrý telefon s přístupem na internet používá v EU celkem 67 % pracovníků, což je o 11 procentních bodů (p. b.) více než v Česku. Po zahrnutí i jiných informačních technologií se EU dostává na podíl 70 %, to je o 5 p. b. více než Česká republika. Naopak vyšší než průměrný podíl vykazuje Česko v používání ostatních IT zařízení. V těch s 28 % převyšuje unijní průměr o 10 p. b.

Používání počítače a jiného IT zařízení v práci, 2018 (% z pracujících)

Nejvíce s počítačem pracují manažeři

Používání počítače v práci se liší v závislosti na typu práce, kterou pracovníci vykonávají. Nejvyšší podíl osob (95 %), které používají ke své práci počítač, je mezi řídícími pracovníky. Následují specialisté a úředníci s 87 % a techničtí a odborní pracovníci s 86 %. Ostatní povolání využívají počítač ke své práci výrazně méně. Nejvíce je jich mezi pracovníky ve službách a prodeji, a to 43 %, nejméně mezi pomocnými a nekvalifikovanými zaměstnanci (9 %). To, jestli pracovníci používají při práci počítač, souvisí ve velké míře také s dosaženým vzděláním. Počítač potřebují k práci nejčastěji lidé s vysokoškolským diplomem (89 % z nich). Mezi lidmi se základním vzděláním najdeme pracovníků používajících počítač poměrně málo (13 %).

E-mailová komunikace je nejčastější

Asi není překvapující, že činností, kterou na počítači provádí nejvíce pracovníků, je posílání e-mailů. Z pracujících s počítačem používá e-mailovou schránku devět z deseti. Druhou nejčastější činností je používání kancelářského softwaru, například Wordu nebo Excelu. Tyto programy používá 83 % z pracujících s počítačem. Nejvíce jich je mezi řídícími pracovníky a úředníky – v obou skupinách 94 %. Mezi další časté aktivity patří používání specifického softwaru, tzn. softwaru určeného pro konkrétní povolání nebo vyvinutého pro potřebu jednotlivých firem. Takový software používá 63 % pracovníků, kteří ke své práci využívají počítač. Dvě třetiny osob pracují s nějakými databázemi a programování se věnuje 9 % osob.

Zatímco pro většinu zjišťovaných činností jsou podíly žen i mužů, kteří je vykonávají, podobné, u programování se značně liší. Z mužů, kteří pracují s počítačem, programuje 13 %, ale z žen pouhá 3 %. Programování se nejvíce věnují pracovníci ve věku 25–34 let. V této skupině osob programuje celkem 14 % z těch, co pracují s počítačem (21 % mužů a 6 % žen). Celkem 14 % osob, jež programují, se nachází také mezi pracovníky, kteří pracují s počítačem a mají vysokoškolské vzdělání (22 % mužů a 5 % žen).

Jiná zařízení, která se řadí do informačních technologií, tedy např. CNC stroje, roboty, elektronické pokladny, GPS navigace, digitální tachografy či elektronická zařízení používaná ve skladech, užívá 28 % pracujících. Ze zjišťovaných typů zařízení využívá nejvíce osob zařízení v dopravním prostředku (například GPS či tachografy), a to 12 % osob. Tato skupina zařízení se odlišuje od ostatních tím, že ji používají i pracovníci s vyšším vzděláním. Dokonce se ukázalo, že čím mají osoby vyšší vzdělání, tím spíše tato zařízení používají. Je ovšem nutno dodat, že se v této skupině nacházejí lidé s velmi různorodými profesemi. Například GPS se používá často v autech, tachografy zase v kamionech.

Dalším v práci hojně využívaným typem IT jsou elektronické pokladny, které používá 9 % pracujících, nejčastěji pracovníci ve službách a prodeji, a to 41 % z nich. Zařízení pro kontrolu stavu zásob používá 7 % pracovníků a zařízení ve výrobních linkách, například průmyslové roboty či CNC stroje, 4 %.

Věková struktura osob, které v práci programují, 2018 (tis.)

IT mění charakter vykonávané práce

Čtvrtina lidí, kteří pracují s počítačem nebo jiným IT zařízením, se v posledním roce učila ovládat  nový software nebo nové zařízení. Častěji to byli ti mladší. Například ve věkové skupině 25–34 let se s novým softwarem nebo zařízením učila třetina osob, které IT k práci používají. Naopak podíl pracovníků v předdůchodovém věku, kteří se takto učili, byl nižší, konkrétně 22 %. I přesto, nebo možná právě proto, že si pracovníci prohlubují svoje znalosti s IT, hodnotí nejčastěji svoje dovednosti s informačními technologiemi jako odpovídající jejich pracovním potřebám (82 % z nich). Celkem 15 % z nich dokonce uvedlo, že mají vyšší znalosti, než jaké ve své práci využívají. Kvůli zavedení nového softwaru nebo jiných IT se 17 % pracujících  významně změnily pracovní činnosti. Některé firmy své zaměstnance zapojují i do výběru či testování nového IT. Nový software či nové zařízení vybíralo nebo se podílelo na jeho testování 8 % pracovníků, výrazně častěji to byli muži (11 %) než ženy (4 %).

Používání počítače a jiného IT zařízení v práci, 2018
(% z pracujících ve věku 16–74 let)

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie