Počet pracujících do čtyřiceti let klesá

Celkový počet pracujících se podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil zvýšil od 2. čtvrtletí 2010 o 415,0 tis. Ve 2. čtvrtletí roku 2019 tak dosáhl 5 295,9 tis. Podstatně se změnila věková skladba pracujících.

Počet mladších osob do čtyřiceti let se snížil o 273,5 tis. Zároveň razantně vzrostl ve sledovaném období počet zaměstnaných ve věku 40 a více let, a to o 688,5 tis.
Velké změny ve věkové struktuře pracujících jsou ovlivněny především demografickými a ekonomickými faktory, prodlužující se dobou přípravy na výkon budoucího zaměstnání a zvyšováním věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. Počet pracujících do čtyřiceti let se snížil zejména proto, že nejsilnější ročníky narozené v první polovině 70. let minulého století se již přesunuly do vyšší věkové kategorie. Počet pracujících ve věku 40–44 let se zvýšil o 229,4 tis. Výrazně vzrostl i počet pracujících ve věku 45–49 let (o 144,9 tis.). Zvýšil se i počet pracujících padesátníků (o 104,2 tis.). Významně vzrostla zaměstnanost ve skupině osob šedesátiletých a starších o 209,9 tis., z toho ve skupině ve věku 65 a více let o 80,4 tis.

Změny*) ve věkové skladbě pracujících mezi roky 2010 a 2019 (2. čtvrtletí)

Změny*) ve věkové skladbě pracujících mezi roky 2010 a 2019 (2. čtvrtletí)

Stárnou jak zaměstnanci, tak podnikatelé

Stárnutí populace dokumentuje dlouhodobý vývoj průměrného věku pracujících. Ten se od 2. čtvrtletí 2010 zvýšil o dva roky na 43,3 roku ve 2. čtvrtletí 2019. Průměrný věk pracujících žen (43,7) je přitom vyšší než věk pracujících mužů (42,9 roku). To je dáno i tím, že mladší ženy jsou častěji ekonomicky neaktivní kvůli péči o děti (rodičovské dovolené).
Stárnou jak zaměstnanci, tak podnikatelé. Průměrný věk podnikatelů se zaměstnanci se od 2. čtvrtletí 2010 zvýšil o 3,7 roku na 49,0 ve 2. čtvrtletí 2019. Ve stejném období se zvýšil ve skupině podnikatelů bez zaměstnanců o 2,6 roku na 45,8 roku. Průměrný věk nejčetnější skupiny zaměstnanců se v tomto období zvýšil o 1,8 roku na 42,7 roku. Zvýšil se i průměrný věk pomáhajících rodinných příslušníků o 4,0 roku na 47,1 roku. Ve všech skupinách postavení v zaměstnání je průměrný věk žen vyšší než mužů.
Změny v počtech zaměstnaných ve sledovaných obdobích byly poměrně výrazné i v rámci odvětví ekonomických činností podle klasifikace CZ-NACE. Nejvíce zaměstnaných žen i mužů stále pracuje ve zpracovatelském průmyslu. V případě žen zde došlo k nárůstu o 80 tis., u mužů pak dokonce o 166 tis. osob. U obou pohlaví se na tomto zvýšení nejvíce podílela věková kategorie 40–49 let, kdy u zaměstnaných žen došlo mezi 2. čtvrtletími let 2010 a 2019 k nárůstu o 47 tis., u zaměstnaných mužů o 82 tis. osob.

Vývoj*) průměrného věku pracujících od roku 2010 do roku 2019 (2. čtvrtletí)

Vývoj*) průměrného věku pracujících od roku 2010 do roku 2019 (2. čtvrtletí)

U pracujících mužů figuruje co do početnosti hned na druhém místě stavebnictví. Došlo u nich ale k poklesu o 97 tis. To způsobil vývoj především ve věkové kategorii 30–39 let, jež vykázala pokles o 58 tis. mužů.
Ženy na rozdíl od mužů nejsou ve stavebnictví profesně tolik zastoupeny. Po zpracovatelském průmyslu pracuje nejvíce žen ve velkoobchodě a maloobchodě, kde však ve sledovaných obdobích k podstatné početní změně nedošlo. Za pozornost u pracujících žen stojí oblast vzdělávání, kde přibylo 50 tis. žen. Tento nárůst připadl zhruba rovnoměrně na věkové kategorie 40–49, 50–59 a 60 a více let.

Rozdíl*) počtu podnikajících žen a mužů mezi roky 2010 a 2019 podle věku (2. čtvrtletí)

Rozdíl*) počtu podnikajících žen a mužů mezi roky 2010 a 2019 podle věku (2. čtvrtletí)

Počet podnikajících mužů klesl, žen podnikatelek naopak přibylo

Podnikatelů je oproti zaměstnancům celkově výrazně méně a převažují mezi nimi muži.
Podnikající muži mezi 2. čtvrtletími let 2010 až 2019 ubyli. K nejvýraznějšímu poklesu u nich došlo ve stavebnictví, a to zejména ve věkové skupině 30–39 let. Došlo zde k poklesu o zhruba třicet tisíc podnikatelů. Na rozdíl od mužů, žen podnikatelek přibylo. Zajímavé je, že se na tomto přírůstku v podstatě nepodílely zpracovatelský průmysl a velkoobchod a maloobchod. Z hlediska věku se do tohoto růstu promítl vliv výhradně vyšších věkových kategorií, a to od 40 let.
Počty podnikatelů se od 2. čtvrtletí roku 2010 zvýšily především díky vysokoškolsky vzdělaným ženám ve věku od 40 let. Tyto ženy podnikaly hlavně v profesních, vědeckých a technických činnostech. Mezi 2. čtvrtletími 2010 a 2019 vzrostl jejich počet o téměř 11 tis. žen.
Naopak doména mužů – stavebnictví – zaznamenala ve sledovaných obdobích výrazné snížení počtu podnikajících. Jednalo se především o věkovou kategorii 30–39 let, kde nastala největší početní ztráta. Ve vyšším věku naopak počty podnikajících mužů ve stavebnictví rostly. Vývoj počtu zaměstnanců více méně kopíruje trendy u všech zaměstnaných.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost