Soukromých mateřských škol je zase více

Ve školním roce 2018/2019 zajišťovalo předškolní vzdělávání v Česku 5 287 mateřských škol. Většina z nich byla veřejná (91,5 %). Děti se však mohou vzdělávat i v soukromých a církevních mateřských školách. Přestože ty tvořily poměrně malý podíl, jejich počet se zvyšuje.

Přestože soukromé mateřské školy tvoří stále relativně malou část předškolních zařízení, jejich počet se každoročně zvyšuje. Ve školním roce 2018/2019 jich bylo pětkrát více než před 10 lety. Nejvíce soukromých mateřských škol, a to jedna čtvrtina, se nachází v Praze a navštěvuje je 3,5 tis. dětí. Naopak nejméně soukromých školek bychom našli v Pardubickém kraji (jen 6 školek, 1,0 %). Počet veřejných mateřských škol za posledních 10 let i přes narůstající počet dětí ve školkách vzrostl pouze nepatrně (+2,9 %). Zvyšující se kapacitní nároky se tak ve veřejných školkách projevily zejména zřizováním nových tříd (+18,7 %). Jedna veřejná školka měla průměrně na starosti více než dvakrát tolik dětí než ta soukromá.
Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo základní školy 940,9 tis. žáků, což bylo o 14,8 tis. (1,6 %) více než v předcházejícím školním roce. Jejich počet začal každoročně narůstat od školního roku 2011/2012. Jen za posledních pět let přibylo 113 tis. žáků.
Povinnou školní docházku lze plnit jak na základních školách, tak v nižších ročnících víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří. Ve školním roce 2018/2019 plnilo povinnou školní docházku na nižším stupni víceletých gymnázií 41 611 žáků. Na nižším stupni osmiletého vzdělávání na konzervatoři se pak vzdělávalo 339 žáků.
Do prvních tříd základních škol bylo přijato celkem 108 062 žáků, což bylo o 3 779 žáků (3,4 %) méně než ve školním roce 2017/2018, ale o 15,5 tis. (17 %) více než před deseti lety. Největší podíl žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku, tvořili žáci ve věku 6 let, těch bylo 82 517. Podíl žáků, kteří začínají povinnou školní docházku v 7 letech či později, plynule mírně stoupá. Zatímco ve školním roce 2014/2015 činil tento podíl 19,3 %, ve školním roce 2018/2019 to bylo 23,1 %.

Mateřské školy v ČR ve školním roce 2018/2019 – základní poměrové ukazatele podle zřizovatele

Mateřské školy v ČR ve školním roce 2018/2019 – základní poměrové ukazatele podle zřizovatele

Počet nově přijatých a absolventů na středních a vysokých školách klesá

Ve školním roce 2018/2019 bylo v České republice 1 290 středních škol. Jejich počet poklesl o desetinu (148 škol). Také počet tříd se snížil, a to o 18 % (4,1 tis.). Střední školy navštěvovalo celkem 420,8 tis. studentů. I jejich počet se ovšem za posledních 10 let výrazně snížil. Nyní na nich studuje o 143,5 tis. středoškoláků méně než ve školním roce 2008/2009. Silné ročníky dětí, které postupně zvyšovaly počty dětí v mateřských a základních školách, totiž na střední školy teprve nastoupí.
Na 62 soukromých a veřejných vysokých školách v České republice studovalo v roce 2018 téměř 300 tis. studentů, přičemž v naprosté většině (90,2 %) se jednalo o studenty veřejných vysokých škol. Počet studentů rostl do roku 2010, kdy jich zde studovalo téměř 400 tis. Od té doby jejich počet každoročně klesá a nyní jich je o čtvrtinu méně. Analogicky s tím od roku 2013 klesá i počet absolventů, kterých bylo v minulém roce necelých 70 tis.