Struktura dodávek pohonných hmot se od roku 2007 změnila

Ze všech ropných produktů se v České republice nejvíce spotřebuje motorové nafty. Na rozdíl od motorového benzinu, kde došlo k poklesu a stagnaci dodávek, roste meziročně její spotřeba již od roku 2013.

V roce 2007 bylo do České republiky dodáno kolem čtyř milionů tun motorové nafty. Přes počáteční stagnaci v prvních šesti letech došlo od roku 2013 k postupnému meziročnímu nárůstu o zhruba 4 %. I když v roce 2018 došlo ke zpomalení, a to pouze na 1,1 %, na český trh bylo dodáno téměř 5 mil. tun motorové nafty, což bylo o 21,7 % více než v roce 2007.
Na rozdíl od motorové nafty došlo u motorového benzinu v letech 2007 až 2012 k poklesu dodávek a pak od roku 2013 ke stagnaci. Celkové roční dodávky motorového benzinu se v roce 2018 pohybovaly okolo 1,6 mil. tun, ve srovnání s rokem 2007 tak klesly o 23,5 %.
Z hlediska celkového podílu tvořil podíl dodávek motorové nafty v roce 2018 celkem 76 % (v roce 2007 to bylo 66 %) a motorového benzinu 24 % (2007, 34 %). To znamená, že tento poměr vzrostl o 10 % ve prospěch motorové nafty.

V roce 2018 se dovezlo 2,4 mil. tun motorové nafty

Z hlediska celkové bilance dodávek jsou kromě výroby a zásob důležitým faktorem i dovozy a vývozy pohonných hmot.
U motorové nafty došlo k nárůstu dovozů ze zhruba 1,6 mil. tun v roce 2007 až na 2,4 mil. tun v roce 2018 (1,5krát více). Dovoz motorového benzinu v podstatě stagnoval s mírným poklesem v letech 2012 až 2015. V roce 2018 dosáhl jeho dovoz 0,7 mil tun, což bylo prakticky tolik jako na začátku sledovaného období, tj. v roce 2007. Rok 2016 pak byl v tomto směru specifický. Z důvodu havárie v rafinerii došlo ve výrobě motorového benzinu k výpadku, který byl nahrazen zvýšeným dovozem. Zatímco vývoz motorové nafty činil v roce 2007 celkem 297 tis. tun, v roce 2018 dosáhl 809 tis. tun (2,7krát více). Také vývozy motorového benzinu se zvedly, a to ze 195 tis. tun v roce 2007 až na 567 tis. tun v roce 2018 (2,9krát více). V letech 2014, 2015 a 2017 pak byly vývozy vyšší než dovozy.

Struktura dovozů a vývozů motorové nafty (tis. tun)

Struktura dovozů a vývozů motorové nafty (tis. tun)

Jak se změnila struktura dovozů a vývozů

Zatímco v roce 2018 dovezla Česká republika polovinu motorové nafty z Německa (více než 1,2 mil. tun), před 11 lety převažoval dovoz ze Slovenska – rovněž polovina dovozů. V loňském roce tak dovozy z Německa a Slovenska tvořily většinu – téměř 90 % všech dovozů motorové nafty. V roce 2007 činil tento podíl 76 %. Od roku 2010, kdy podíl činil 25,1 %, výrazně poklesl dovoz z Rakouska (na 5,7 %). V průběhu období postupně klesal podíl dovozů motorové nafty ze Slovenska a Rakouska ve prospěch dovozů z Německa.
Během sledovaného období 2007–2018 dosahoval stabilně nejvyššího podílu vývoz motorové nafty na Slovensko – 48,1 % v roce 2007 a 40,3 % v roce 2018. V roce 2018 se vyvezlo do sousední země 326 tis. tun. Naopak výrazně klesl vývoz motorové nafty do Rakouska – z 22,9 % v roce 2007 na 5,1 % v roce 2018. Naproti tomu postupně rostl podíl vývozů do Německa, a to ze 6,7 % v roce 2007 na 32,3 % v roce 2018, a do Maďarska – z 3,0 % v roce 2007 na 20,6 % v roce 2018.
Ve struktuře dovozů motorového benzinu v roce 2018 převažovaly dovozy ze Slovenska. Ty tvořily 54,5 % všech dovozů, tj. 391 tis. tun. Dále následovaly dovozy z Německa (23,7 %) a Rakouska (18,4 %). Tyto podíly byly podobné jako v roce 2007. V letech 2014 a 2015 ale došlo k poklesu dovozů z Německa. Ty byly nahrazeny dovozy motorového benzinu ze Slovenska. V letech 2010 a 2011 byly zase vyšší podíly dovozů z Rakouska, tvořily téměř třetinu všech dovozů.
V roce 2018 tvořily vývozy motorového benzinu do Německa 58,2 % všech vývozů, tj. 330 tis. tun. V roce 2007 byl podíl jen 20%. Toto zvýšení bylo na úkor vývozů na Slovensko, ty poklesly ze 49,2 % v roce 2007 až na 13,2 % v roce 2018. Vývozy do Rakouska pak byly nejvyšší v letech 2011 (17,7 %), 2012 (33,9 %) a 2013 (19,3 %). Od roku 2014 naopak došlo k postupnému útlumu vývozů, v roce 2018 činil jejich podíl už jen 3,5 %. Do Maďarska se motorový benzin začal vyvážet (po přerušení od roku 2007) zase v roce 2013. V roce 2018 dosáhly tyto vývozy hodnoty 79 tis. tun, což bylo 13,9 % z celkového vývozu. Vývozy do Polska byly nejvyšší v roce 2017 (174 tis. tun, 27,9 %), o rok později, v roce 2018, byl tento podíl už jen 11,1 %.

Struktura dovozů a vývozů motorového benzinu (tis. tun)

Struktura dovozů a vývozů motorového benzinu (tis. tun)

Spotřeba nafty a benzinu v budoucnosti asi klesne

V souvislosti se zaváděním alternativních paliv v dopravě lze v budoucnosti očekávat pokles spotřeby motorové nafty a motorového benzinu. Podle Národního akčního plánu čisté mobility by se měla spotřeba fosilních paliv v dopravě snížit do roku 2030 o 30 %, a to ve prospěch alternativních pohonných hmot.
Zavádění alternativních pohonů je však teprve v počátcích. Svědčí o tom například statistiky Svazu dovozců automobilů. Z nově zaregistrovaných osobních automobilů v roce 2018 – 261 437 vozidel – jich bylo 67,04 % na benzinový pohon, 30,21 % na naftový pohon, 0,58 % na kombinovaný pohon benzin a CNG či 0,31 % na pohon benzin a LPG. Na čistě elektrický pohon bylo pouze 618 prodaných automobilů (0,24 %). U kombinace pohonu benzin a elektřina se jednalo jen o 277 automobilů (0,11 %).

Dodávky motorového benzinu a motorové nafty na trh ČR celkem (tis. tun)

Dodávky motorového benzinu a motorové nafty na trh ČR celkem (tis. tun)

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika