Sčítání 2021. Moderní a jednodušší

Začal schvalovací proces zákona o sčítání lidu, domů a bytů. Vláda schválila návrh tohoto předpisu na konci září a postoupila jej poslancům. Sčítání se uskuteční na jaře roku 2021. Formuláře bude možné vyplnit pohodlně odkudkoliv on-line. Výrazně se taky sníží počet otázek. Náklady na celý projekt ve srovnání s minulým sčítáním klesnou skoro o čtvrtinu.

Příprava sčítání trvá několik let a podílejí se na ní stovky lidí. Jedná se tedy nepochybně o největší a nejnáročnější projekt Českého statistického úřadu. Samotný proces sčítání se dělí do několika fází: sběr a zpracování dat z administrativních zdrojů, zkušební sčítání, sběr dat u domácností, statistické zpracování získaných údajů a zveřejňování výsledků.

Příprava na sčítání

V současnosti ČSÚ provádí tzv. územní přípravu, jejímž hlavním úkolem je zpřesnit informace o území, budovách a adresách evidovaných v územních registrech. Spolupracuje při tom s obcemi a stavebními úřady. Tato příprava je nezbytná, protože data o domech pro sčítání 2021 se budou kompletně přebírat z dostupných administrativních zdrojů. Jedním z nich je i základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (tzv. RÚIAN).
V druhém pololetí roku 2020 se pak uskuteční zkušební sčítání, které se bude týkat přibližně 25 tisíc bytů po celé ČR. Ověří se tak proveditelnost celého projektu.

Logo_2021

Koncept značky a logotypu. Značka sčítání je stylizovanou číslovkou 2021. Ta je tvořena jednoduchými geometrickými tvary symbolizujícími vše, co sčítání zahrnuje – koláčový graf, který je zároveň stylizovaným smějícím se člověkem, dále mapový pin a dům.

Jak a kdy se sečteme?

Sběr dat u domácností proběhne ve dvou etapách. Nejdříve se uskuteční on-line sčítání během dvou týdnů od 27. března do 9. dubna 2021. Jednoduchý a návodný elektronický formulář bude na internetu a v mobilní aplikaci. Jeho vyplnění zabere několik málo minut. Celá domácnost se bude moci sečíst najednou z pohodlí domova prostřednictvím jednoho člena rodiny. Ten, kdo umí s počítačem, může také pomoci se sečíst třeba prarodičům.
Ti, kteří se nesečtou elektronicky, pak budou moci vyplnit listinné formuláře v průběhu tří týdnů od 18. dubna do 11. května 2021. S distribucí a sběrem budou pomáhat zaměstnanci České pošty, vznikne síť kontaktních míst a k odevzdání bude možné využít i P.O. BOXů.

Publikace_2021

Zjišťujeme méně údajů

Statistici budou zjišťovat výhradně ty údaje, které nejsou dostupné z databází státní správy. V rámci přípravy na sčítání ČSÚ analyzoval všechny vhodné databáze státní správy. Zjistil, že se nelze sečíst jen na základě dat ze stávajících registrů. Stále například chybí registr bytů a vzdělání pro modelování všech požadovaných údajů.
Při sčítání v roce 2021 ČSÚ použije všechna relevantní data státu, která lze využít. Dosáhne maximálně možného snížení administrativní zátěže. Zatímco při sčítání v roce 2011 lidé vyplňovali tři sčítací formuláře (za osobu, dům a byt), v roce 2021 bude existovat pouze jeden (společný pro osobu a byt). Formulář za dům bude zcela zrušen. Celkový počet údajů získávaných přímo od obyvatel bude poloviční.

Plakaty_A1_2021

Co se bude zjišťovat?

Sčítání v České republice je součástí celosvětového programu populačních a bytových cenzů koordinovaného OSN. Jeho podobu v EU upravuje příslušné nařízení, obsah je tedy evropským konsenzem. Zjišťovat se bude například obvyklé bydliště, národnost, mateřský jazyk, vzdělání, počet dětí, ekonomická aktivita, zaměstnání, místo pracoviště/školy, frekvence dojížďky do zaměstnání či školy a dopravní prostředek. ČSÚ si z jiných administrativních zdrojů sám doplní například státní občanství či rodinný stav. Formulář nebude obsahovat otázky na náboženskou víru, zdraví, majetkové poměry, obor vzdělání, počet živě narozených dětí v současném nebo posledním manželství ani dobu trvání dojížďky do zaměstnání nebo školy.

Kdo má povinnost se sečíst?

Povinnost se sečíst bude mít každý, kdo má v rozhodný okamžik, tedy ke dni 26. března 2021, trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky. Sčítat se budou i osoby, které budou v rozhodný okamžik přítomny na našem území, bez ohledu na to, kde mají pobyt (s výjimkou turistů a diplomatů). Do sčítání bude rovněž zahrnut každý obydlený i neobydlený byt a dům.
Formulář musí vyplnit každá svéprávná fyzická osoba, v opačném případě provede sečtení její zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná oprávněná osoba. Pro cizince budou k dispozici jazykové mutace formulářů (anglický, německý, polský, ukrajinský, ruský, romský a vietnamský).

Výsledky sčítání

Zpracované údaje budou oproti minulému sčítání pravděpodobně k dispozici rychleji, tj. na přelomu roku 2021 a 2022. Úřad zveřejní výsledky pouze v podobě definitivních výstupů, primárně elektronickou formou. Uživatelé naleznou všechny výsledky zdarma na webových stránkách, na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn) a ve formátu otevřených dat.

Vizitky_2021

Proč je sčítání tak důležité?

Důležitost sčítání spočívá v časové kontinuitě základních zjišťovaných údajů. Na našem území máme k dispozici data ze sčítání od roku 1869. Je tak možné porovnat, jak se žilo dříve a jak se žije nyní. Dalším významným aspektem je také mezinárodní srovnatelnost získaných dat.
Cílem sčítání je získat základní a komplexní data o populaci, a to v nejmenším územním detailu. Tyto údaje slouží jako informační zdroj pro široké spektrum uživatelů, jako je veřejná správa, komerční sféra, vědecká a výzkumná pracoviště apod. Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, pro rozvoj infrastruktury nebo plánování sítí služeb. Díky údajům podle místa obvyklého pobytu získá stát také unikátní možnost odhadu skutečného rozsahu migrace obyvatel. Navíc jde o jediný možný zdroj dat o národnostních menšinách nebo mateřském jazyku.

Bezpečnost dat je pro statistiky zásadní

Český statistický úřad zajistí bezpečnost získaných dat. Osobní údaje zpracovávají statistici pouze v souladu s příslušnými zákony a každá osoba zajišťující sběr nebo zpracování dat je přísně vázána mlčenlivostí.

Úřad maximálně využije databáze státní správy a sníží počet zjišťovaných údajů o polovinu. Poklesne administrativní zátěž obyvatel i finanční náklady na provedení sčítání.

Informace o nadcházejícím sčítání i o předešlých cenzech najdete už teď na webových stránkách www.scitani.cz

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů