Co říkají data za příspěvky na péči o osobách se zdravotním postižením

Příspěvek na péči pobíralo v září 2018 celkem 357,2 tis. osob, což představovalo 3,4 % všech obyvatel ČR od 1 roku věku. Šest z deseti příjemců tohoto příspěvku byly ženy. Nárůst podílu osob s příspěvkem na péči byl patrný zejména v seniorském věku, přičemž ve věku 90 let a více již téměř polovina mužů a sedm z deseti žen byli jeho příjemci. Necelá pětina příjemců příspěvku na péči využívala služeb ústavní sociální péče.

Jedním z možných způsobů, jak statisticky podchytit populaci osob se zdravotním postižením, je využít Informační systém o příspěvku na péči spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Na příspěvek na péči mají nárok osoby starší 1 roku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti: stupeň I (lehká závislost), stupeň II (středně těžká závislost), stupeň III (těžká závislost), stupeň IV (úplná závislost). Příspěvek na péči je tak určen k úhradě za pomoc a podporu, kterou poskytuje poskytovatel sociálních či zdravotních služeb, ale třeba i příbuzný či osoba blízká.

Počet příjemců příspěvku na péči v září 2018 podle pohlaví a věku

Počet příjemců příspěvku na péči v září 2018 podle pohlaví a věku

Nejvíc příjemců příspěvku na péči bylo ve věku 85–89 let

V září 2018 byl příspěvek na péči vyplacen 357,2 tis. osob ve věku 1 rok a více, z nichž bylo 219,1 tis. žen a 138,1 tis. mužů. Nejvíce mužů s příspěvkem na péči (14,2 tis.) bylo ve věku 70–74 let, zatímco u žen to bylo ve věku 85–89 let (46,4 tis.).
Podíl příjemců příspěvku na péči v celé populaci osob ve věku 1 rok a více činil 3,4 %, přičemž u žen to bylo 4,1 % a u mužů 2,7 %. Podíl mužů s příspěvkem na péči v jednotlivých věkových skupinách na celkovém počtu takto starých mužů v populaci však převyšoval příslušný podíl žen až do 70 let věku. Podíl těchto osob v celé populaci se zvyšoval u obou pohlaví do věku 10–14 let, kde činil 1,6 % u žen a 2,7 % u mužů, poté klesal až do věku 30–34 let s podílem u žen 0,7 % a u mužů 0,9 %. Dále následoval postupný nárůst podílu osob s příspěvkem na péči až do nejvyšších věkových skupin, takže ve věku 75–79 let činil přibližně desetinu populace, ve věku 80–84 let více než pětinu a ve věku 85–89 let už více než 40 % ze všech obyvatel v daném věku. U žen byl tento nárůst strmější, a jejich podíl ve věku 95 a více let tak představoval 82,7 % z celkového počtu žen, zatímco u mužů to bylo ve stejné věkové skupině 58,3 % z celkového počtu mužů.

Podíl příjemců příspěvku na péči v celé populaci v září 2018 podle pohlaví a věku (%)

Podíl příjemců příspěvku na péči v celé populaci v září 2018 podle pohlaví a věku (%)

Úplná závislost byla nejčastější u příjemců příspěvku na péči ve věku 20–24 let

Mezi příjemci příspěvků na péči bylo 105,9 tis. osob s lehkou závislostí, 115,9 tis. se středně těžkou závislostí, 85,1 tis. s těžkou závislostí a 50,3 tis. příjemců s úplnou závislostí. Podíl příjemců příspěvku na péči s nejlehčím stupněm I byl nejvyšší u dětí do 15 let, kde se v jednotlivých pětiletých skupinách pohyboval mezi 38–43 %. Poté tento podíl klesal až na 18 % ve věku 25–29 let, dále se zvyšoval až na 33 % ve věku 75–79 let a posléze klesal až na 13 % ve věkové skupině 95 let a více. Na druhé straně podíl osob s nejtěžším stupněm IV byl nejnižší ve věku 1–4 roky (9 %), odkud se zvýšil na 30 % ve věku 20–24 let. Poté klesal na 10 % ve věku 60–64 let, aby dále opět rostl až na 27 % ve věku 95 let a více.

Struktura příjemců příspěvku na péči v září 2018 podle stupně závislosti a věku (%)

Struktura příjemců příspěvku na péči v září 2018 podle stupně závislosti a věku (%)

Každý pátý příjemce příspěvku na péči využíval služeb ústavní sociální péče

V rámci administrativního řízení o přiznání příspěvku na péči se sbírají i údaje o tom, kdo bude péči žadateli poskytovat. Takto lze vymezit skupinu příjemců příspěvku na péči, u nichž bude příspěvek sloužit k úhradě nákladů spojených s poskytováním pobytových sociálních služeb, zjednodušeně řečeno, že pro řešení své situace využijí ústavní sociální péče. Tato péče byla vymezena jako péče poskytovaná některým z registrovaných poskytovatelů sociálních služeb s výhradně pobytovou formou péče (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, týdenní stacionáře, domy na půl cesty a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče).
V září 2018 bylo evidováno celkem 68,6 tis. příjemců příspěvku na péči v ústavní sociální péči, což představovalo necelou pětinu (19,2 %) všech příjemců příspěvku na péči. Z nich bylo 46,5 tis. žen a 22,1 tis. mužů, a ženy tak představovaly 67,7 % ze všech příjemců příspěvku na péči využívajících pobytových sociálních služeb. Příjemci příspěvku na péči v ústavní sociální péči ve věku 65 let a více tvořili více než tři čtvrtiny a ti ve věku 80 let a více více než polovinu všech příjemců příspěvku na péči v ústavní sociální péči.

Podíl příjemců příspěvku na péči v ústavní sociální péči ze všech příjemců příspěvku na péči v září 2018 podle pohlaví a věku (%)

Podíl příjemců příspěvku na péči v ústavní sociální péči ze všech příjemců příspěvku na péči v září 2018 podle pohlaví a věku (%)

Podíl žen s příspěvkem na péči v ústavní so­ciální péči na všech ženách s tímto příspěvkem činil 21,2 %, zatímco u mužů to bylo 16,0 %. Podíl příjemců příspěvku na péči v ústavní sociální péči ze všech příjemců příspěvku na péči se pohyboval u dětí pod 5 %. Tento podíl výrazně narůstal do věkové skupiny 35–39 let až na 21,9 % (u mužů i nadále mírně rostl až do věku 50–54 let), poté mírně klesal a kolem 70. roku věku začal opět růst, u žen výrazněji až na 36,9 % a u mužů na 25,5 % ve věkové skupině 95 let a více.
Struktura příjemců příspěvku na péči v ústavní sociální péči podle stupně závislosti ukazuje, že o pobytové sociální služby žádaly a využívaly je častěji osoby s těžkým nebo úplným stupněm závislosti. Podíl příjemců příspěvku na péči v zařízeních s lehkou závislostí činil 12,9 % (oproti 29,6 % u všech příjemců příspěvku na péči), se středně těžkou závislostí 24,0 %, s těžkou závislostí 31,6 % a s úplnou závislostí 31,5 % (oproti 14,1 % u všech příjemců příspěvku na péči).

Struktura příjemců příspěvku na péči podle stupně závislosti v září 2018 (%)

Struktura příjemců příspěvku na péči podle stupně závislosti v září 2018 (%)