Kolik je v Česku dětí se zdravotním postižením

V Česku bylo v roce 2018 odhadem celkem 117 tis. dětí do 15 let věku se zdravotním postižením, což představovalo 7 % všech dětí. Podíl chlapců se zdravotním postižením byl oproti dívkám dvojnásobný: 9,2 % všech chlapců oproti 4,6 % všech dívek. Nejčastějším postižením u školáků byly závažné vývojové poruchy učení, které byly diagnostikovány u 5,8 % všech žáků do 15 let.

Údaje o počtu a charakteristikách dětí se zdravotním postižením je možné získat z více zdrojů, které však používají odlišné vymezení zdravotního postižení a mají odlišnou strukturu údajů i metodiku jejich sběru. Celkový počet dětí do 15 let věku se zdravotním postižením by se podle různých zdrojů dat pohyboval od 12,5 tis. držitelů průkazů osob se zdravotním postižením přes 25,2 tis. příjemců příspěvku na péči (oba údaje Ministerstva práce a sociálních věcí za září 2018) až po 104,6 tis. dětí s dlouhodobým omezením v běžných činnostech (údaj ze šetření ČSÚ Životní podmínky 2017) a 107,6 tis. žáků do 15 let se zdravotním postižením ve školách všech typů (údaj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 30. 9. 2018).

Odhad podílu dětí do 15 let věku se zdravotním postižením v krajích ČR v roce 2018 (%)

Odhad podílu dětí do 15 let věku se zdravotním postižením v krajích ČR v roce 2018 (%)

Podíl chlapců se zdravotním postižením je dvakrát vyšší než u dívek

Údaje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytují dobrou reprezentativnost za populaci dětí, zahrnují širokou škálu zdravotních postižení z hlediska druhů i závažnosti a umožňují podrobné členění. Přesto bylo k odhadu celkového počtu dětí v dokončeném věku 0–14 let se zdravotním postižením potřeba provést dopočty, neboť údaje MŠMT jsou dostatečně reprezentativní až za populaci dětí od 3 let věku, a korekce k zajištění konzistence mezi daty ze zdrojů MŠMT a daty ČSÚ za celkovou populaci ČR. Dětmi se zdravotním postižením jsou osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyplývají ze zdravotního znevýhodnění uvedeného ve školském zákoně. Paragraf 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. je definuje jako mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy učení, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižení více vadami a autismus.
Odhad celkového počtu dětí do 15 let věku se zdravotním postižením činil 117,0 tis. v roce 2018, což představovalo 7,0 % všech dětí v daném věku. Z toho bylo 37,4 tis. dívek (4,6 % všech dívek) a 79,6 tis. chlapců (9,2 % všech chlapců).
Mezi kraji existovaly poměrně vysoké rozdíly v odhadovaném podílu dětí se zdravotním postižením na celkovém počtu dětí. Zatímco nejnižší byl tento podíl v Jihočeském kraji (4,9 % ze všech dětí) následovaném Prahou (5,7 %), nejvyšší zastoupení bylo naopak zaznamenáno v krajích Karlovarském (8,4 %) a Ústeckém (8,2 %).

Struktura zdravotních postižení u žáků do 15 let věku podle závažnosti v roce 2018 (%)

Struktura zdravotních postižení u žáků do 15 let věku podle závažnosti v roce 2018 (%)

Nejčastějším postižením u školáků byly závažné vývojové poruchy učení

Na základních a středních školách a konzervatořích bylo k 30. 9. 2018 zapsáno celkem 95,9 tis. žáků do 15 let se zdravotním postižením, z nich 99,2 % navštěvovalo základní školu. Podíl žáků se zdravotním postižením ze všech žáků daných typů škol činil 10,0 %. Chlapců se zdravotním postižením bylo 65,1 tis. a dívek 30,8 tis. Podíl chlapců se zdravotním postižením ze všech chlapců činil 13,3 % a podíl dívek se zdravotním postižením ze všech dívek 6,5 %.
Nejčastějším zdravotním postižením u žáků byly závažné vývojové poruchy učení, které byly diagnostikovány u 5,8 % všech žáků, následované závažnými vývojovými poruchami chování u 2,9 % a mentálním postižením u 1,9 % všech žáků. V těchto i následujících statistikách byli žáci s více postiženími zahrnuti do každé skupiny postižení, které se jich týká.
Patrné byly rozdíly ve výskytu jednotlivých druhů zdravotního postižení mezi chlapci a dívkami. U obou pohlaví byly nejčastějším postižením závažné vývojové poruchy učení s výskytem u 7,7 % všech chlapců a 3,8 % všech dívek. U chlapců následovaly závažné vývojové poruchy chování (4,5 %), zatímco u dívek to bylo mentální postižení (1,5 %) následované rovněž závažnými vývojovými poruchami chování (1,3 %).

Podíl žáků do 15 let se zdravotním postižením podle pohlaví k 30. 9. 2018 (%)

Podíl žáků do 15 let se zdravotním postižením podle pohlaví k 30. 9. 2018 (%)

Z dostupných údajů se dá rovněž určit závažnost zdravotního postižení (v případě výskytu dvou či více postižení u jednoho žáka bylo bráno v úvahu to nejzávažnější). U 31,1 % všech postižených žáků do 15 let bylo zjištěno mírné postižení, u téměř poloviny (49,8 %) pak středně závažné postižení a u 19,1 % žáků závažné postižení. U chlapců byla častější závažná postižení (20,7 %) oproti dívkám (15,8 %) a i podíl středně závažných postižení byl u chlapců vyšší (50,6 %) než u dívek (48,0 %).
S vyšším věkem žáků se zvyšoval i podíl těch se zdravotním postižením. Ve věkové skupině 5–9 let činil podíl žáků se zdravotním postižením 6,5 %, zatímco u žáků v dokončeném věku 10–14 let to bylo 12,8 %. Nárůst se týkal všech druhů postižení kromě závažných vad řeči a nejvyšší byl pak zjištěn u závažných vývojových poruch učení, kde se mezi věky 5–9 a 10–14 let zvýšil téměř trojnásobně. Nejčastějším zdravotním postižením pro obě věkové skupiny byly závažné vývojové poruchy učení, které byly diagnostikovány u 2,8 % žáků ve věku 5–9 let a u 8,2 % žáků ve věku 10–14 let. Druhým nejčastějším postižením pak byly závažné vývojové poruchy chování, které byly diagnostikovány u 2,1 % žáků 5–9letých a u 3,6 % žáků ve věku 10–14 let.

Podíl žáků do 15 let se zdravotním postižením podle věku k 30. 9. 2018 (%)

Podíl žáků do 15 let se zdravotním postižením podle věku k 30. 9. 2018 (%)