Mladý učitel je ohrožený druh

Na základních a středních školách učilo v roce 2017 v Evropské unii téměř 6 mil. pedagogů. Bezmála tři čtvrtiny z nich byly ženy. Nejvyšší podíl učitelek byl v Lotyšsku a Litvě, největší zastoupení mužů bylo na školách v Dánsku a Lucembursku.

Zastoupení žen v učitelských sborech začalo narůstat především v 50. letech 20. století. V současnosti ve všech zemích EU a na všech úrovních vzdělávání s výjimkou vysokoškolského za katedrou převažují ženy. Z 5,8 mil. členů pedagogických sborů na základních a středních školách bylo v roce 2017 v zemích EU 4,2 mil. žen (72 %). V Lotyšsku představovaly ženy dokonce 87 % učitelského sboru, v Litvě 85 %, v Bulharsku, Estonsku a Slovinsku shodně 83 %. České školy nebyly výjimkou, i zde učí většinou ženy (76 %).
Zastoupení žen se na jednotlivých stupních vzdělávání liší. Na prvním stupni základních škol byl v Česku podíl žen dokonce 94%. Přestože od školního roku 2011/2012 mužů přibývalo, jejich celkový počet roste pomaleji než počet učitelek. Na druhém stupni tvořili muži čtvrtinu pedagogických pracovníků. Ze všech zemí EU byl nejvyšší podíl učitelů v EU v Dánsku, kde tvořili více než třetinu učitelského sboru (35 %, údaje za rok 2014). V roce 2017 byl tento podíl zaznamenán i v Lucembursku. O jeden procentní bod nižší podíl učitelů evidovali statistici ve Španělsku a Řecku (shodně 34 %), ve Francii pak už bylo zastoupení mužů pod hranicí jedné třetiny (32 %).

Učitelé stárnou

Mladí lidé nemají o práci učitele velký zájem. Svědčí o tom pokračující trend poklesu podílu učitelů a učitelek mladších 25 let. Tento pokles však může být částečně vysvětlen prodlužující se dobou, kterou budoucí učitelé tráví svým vzděláváním na vysokých školách. Hranici 30 let nepřekročilo v zemích EU 0,5 mil. učitelů (9 %).
Naproti tomu 50. narozeniny už oslavilo 2,1 mil. učitelů základních a středních škol, tj. 36 %. V Itálii spadala do této věkové kategorie dokonce více než polovina učitelů (53 %). Vysoký podíl pedagogů starších 50 let byl zaznamenán v Litvě (50 %), Estonsku (49 %), Bulharsku (48 %), Řecku (47 %), Lotyšsku (46 %) a Rakousku (45 %). V ČR dosáhla tato hodnota 43 %. Necelá desetina (9 %) členů pedagogických sborů je pak starší 60 let. Nejvyšší podíl učitelů v této věkové skupině byl v Estonsku (19 %), následovaly Itálie (17 %) a Německo (16 %). V ČR to bylo 11 % učitelů.

Počet dětí ve třídách se liší

Na jednoho učitele v EU připadalo v roce 2017 po přepočtení úvazků na jednotkového pracovníka průměrně 14,7 žáka, ovšem hodnoty se v jednotlivých zemích značně lišily. Nejnižší počty žáků na jednoho pedagoga byly zaznamenány v Lucembursku (9,0), Řecku (9,4) a v Litvě (10,6). Vytíženější než v Česku, kde na jednoho učitele připadalo 19,1 žáka, byli učitelé ve Francii (19,6) a v Rumunsku (19,4). Více ZDE a ZDE.