Při územní přípravě sčítání je nutná součinnost se samosprávami

Český statistický úřad v současné době provádí tzv. územní přípravu sčítání lidu, domů a bytů. Již nyní při tom spolupracuje se stavebními a obecními úřady. Ty mají oproti sčítání v roce 2011 méně povinností.

Stejně jako při předchozích sčítáních se i při tom následujícím, které proběhne na jaře 2021, počítá se spoluprací s obecními (městskými) úřady. Rozsah jejich zapojení však bude oproti sčítání v roce 2011 výrazně nižší, a to zejména díky existenci a průběžné aktualizaci základních registrů veřejné správy a využití údajů z dostupných administrativních zdrojů.
Při územní přípravě Sčítání 2021 se předpokládá spolupráce s obcemi hned v několika oblastech. Tou první je zápis chybějících a ověření či oprava nekonzistentních referenčních údajů za stavební objekty a adresy v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Za tímto účelem Český statistický úřad již v květnu a červnu tohoto roku oslovil zhruba dva a půl tisíce obcí a zaslal jim seznamy vybraných budov a adres k ověření jejich existence, správnosti adresní identifikace a případně i doplnění chybějící lokalizace.
Další činností při územní přípravě sčítání, která probíhá od července tohoto roku do června 2020, je došetření a zápis chybějících a ověření a případné opravy nekonzistentních vybraných technickoekonomických atributů (dále jen TEA) u stavebních objektů s číslem popisným, které ČSÚ není schopen zjistit z jiných dostupných zdrojů. Došetřování TEA je prováděno výhradně s využitím dostupné dokumentace či projektové dokumentace stavby v archivech stavebních úřadů. V zájmu minimalizace administrativní zátěže pro stavební úřady od nich ČSÚ nepožaduje oslovení konkrétních vlastníků stavebních objektů ani provádění místního šetření v případě zjištění chybějící dokumentace.
Podobně jako při minulých sčítáních bude v rámci územní přípravy Sčítání 2021 provedena rovněž jednorázová harmonizace hranic a popisu základních sídelních jednotek, které představují významné jednotky pro prezentaci výsledků sčítání. K tomu je nezbytná spolupráce s příslušnými odbornými útvary obcí s rozšířenou působností, jež disponují odborníky s detailními místními znalostmi a relevantními územními podklady. V letošním roce již proběhla harmonizace základních sídelních jednotek ve spolupráci s krajskými městy. V roce 2020 bude realizace této aktivity pokračovat i ve správních obvodech ostatních obcí s rozšířenou působností.
V rámci přípravných prací v 1. pololetí roku 2020 plánuje ČSÚ také požádat vybraná města o spolupráci při poskytnutí potřebných údajů za bytové domy ve vlastnictví města, které nemají vymezeny a evidovány bytové jednotky v Informačním systému katastru nemovitostí. Konkrétně půjde o doplnění identifikací všech bytů v domě a rovněž o ověření a případnou opravu vybraných TEA domů. Cílem této spolupráce je vytvořit pro bytové domy číselné seznamy bytů za účelem snadného výběru správného bytu jednotlivými domácnostmi při on-line sčítání a sčítacími komisaři při následném terénním došetření.

Méně povinností obcí v průběhu sčítání

Oproti poslednímu sčítání v roce 2011 se obecní úřady již nebudou muset podílet na dodatečném sčítání obyvatel nesečtených v řádném termínu a nebudou muset ani poskytovat veřejné připojení k internetu pro zájemce o vyplnění elektronického sčítacího formuláře na úřadě. Jejich úkolem v průběhu samotného sčítání bude pouze informovat občany o sčítání tím, že na své úřední desce zveřejní Oznámení ČSÚ o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, seznam sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů (včetně případných změn) a adresu a kontaktní údaje kontaktních míst ČSÚ a České pošty.

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů