Kolik bylo v roce 2018 výzkumníků na vysokých školách a v Akademii věd?

Od roku 2010 vzrostl počet výzkumníků na vysokých školách i v Akademii věd o 30 %. Česko má spolu s Německem a Rakouskem nejnižší zastoupení žen ve veřejném výzkumu ze zemí EU. Mezi výzkumníky na vysokých školách a v AV ČR byly v roce 2018 necelé 4 tisíce cizinců, z nichž více než třetinu tvořili občané Slovenska.

Výzkumní pracovníci ve statistice výzkumu a vývoje vytvářejí nové či rozšiřují stávající znalosti. Řídí výzkumné práce a vylepšují nebo vyvíjejí nové koncepty, teorie, procesy, metody, programy nebo výrobky. Jedná se o klíčové jádro pracovníků, kteří se zabývají výzkumnou a vývojovou činností.
V roce 2018 pracovalo na osmadvaceti veřejných a státních vysokých školách (dále jen VVŠ) na území Česka celkem 23 tisíc výzkumných pracovníků (ukazatel fyzických osob HC – z anglického headcount). Výzkumnými pracovníky na vysokých školách jsou především zaměstnanci působící na pracovní pozici akademického nebo vědeckého pracovníka. Nutno podotknout, že akademičtí pracovníci vykonávají pedagogickou činnost, takže se vědě a výzkumu nevěnují na plný úvazek. Řada z nich má ovšem pracovní úvazky na více školách zároveň.
Celkový počet 23 tisíc je součtem všech výzkumníků na vysokých školách bez ohledu na čas, který vědecko-výzkumné činnosti věnují. Pro vyjádření času tráveného pouze výzkumnou a vývojovou činností se používá ukazatel tzv. přepočtených osob (FTE – z anglického full time equivalent), který udává počet osob přepočtených na plný roční úvazek výhradně výzkumné a vývojové činnosti. Výzkumníků v přepočtených osobách bylo v roce 2018 na VVŠ celkem 11,2 tisíce. Podíl přepočtených osob na fyzických osobách tak činil 49 %.
Hlavním posláním Akademie věd České republiky (dále jen AV ČR) je provádění výzkumné činnosti. Výzkumní pracovníci v ústavech AV ČR se téměř výhradně věnují výzkumu. Celkem působilo v roce 2018 v AV ČR 6,6 tisíce osob (HC), ve vyjádření přepočtených osob (FTE) se jednalo o 5,1 tisíce výzkumníků. V případě AV ČR je podíl přepočtených osob na fyzických osobách podstatně vyšší než na vysokých školách, v roce 2018 činil 78 %. Pokud srovnáme celkové počty výzkumníků na VVŠ a v AV ČR, na vysokých školách pracuje více výzkumníků. V ukazateli fyzických osob je jich 3,5krát více, v ukazateli přepočtených osob registrujeme na VVŠ přibližně dvakrát více výzkumníků než v AV ČR.

Výzkumníci (fte) na veřejných vysokých školách a v Akademii věd ČR podle vědních oblastí a pohlaví, 2018

Výzkumníci (fte) na veřejných vysokých školách a v Akademii věd ČR podle vědních oblastí a pohlaví, 2018

Výzkumem se v Česku zabývá málo žen

Mezi výzkumníky (FTE) na VVŠ i v AV ČR výrazně převažují muži nad ženami. V roce 2018 bylo v AV ČR mezi výzkumnými pracovníky 34 % žen, na VVŠ ještě o něco méně (32 %). V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky ve veřejném sektoru k celkově nejnižším ze všech zemí Evropské unie. Ve vysokoškolském sektoru se jedná dokonce o nejnižší podíl v EU. Méně než 40% podíl žen mezi výzkumníky (FTE) nalezneme například v Německu a v Rakousku. Většina států EU má podíl žen mezi 40 a 50 %. V pěti státech EU byl podíl žen mezi výzkumníky vysokoškolského sektoru v roce 2017 dokonce nadpoloviční (mezi 50 a 54 %). Jednalo se o Litvu, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko a Portugalsko. Co se týká vládního sektoru, kam řadíme především instituce typu AV ČR a ostatní veřejné výzkumné instituce, patříme rovněž mezi státy s nejnižším podílem žen mezi výzkumnými pracovníky. Méně než 40% podíl žen ve vládním sektoru mají kromě Česka například Rakousko, Německo, Belgie a Nizozemsko. Dokonce v sedmi státech EU zaujímaly v roce 2017 ženy nadpoloviční podíl na výzkumnících vládního sektoru. Největší podíl (59 %) měly ženy v Estonsku a v Portugalsku.
Nejvíce českých výzkumníků veřejného sektoru bádá v přírodních a technických vědách. Na VVŠ na tyto dvě oblasti dohromady připadá 60 % vysokoškolských výzkumníků, v AV ČR dokonce 80 % výzkumníků. A právě v technických a přírodních vědách je zastoupení žen nejnižší ze všech šesti hlavních vědních oblastí. Mezi výzkumníky v přírodních vědách je na VVŠ i v AV ČR méně než jedna třetina žen, v technických vědách je jich dokonce jen kolem dvaceti procent. V ostatních vědních oblastech je na VVŠ a v AV ČR dohromady zastoupení žen vyšší, v sociálních a humanitních vědách je mezi výzkumníky 41 % žen, v zemědělských vědách je žen 42 %. Dlouhodobě nejvyšší je zastoupení žen v lékařských vědách, kde byl mezi výzkumníky v roce 2018 jejich podíl dokonce 47 %.

Data za rok 2018

Kolik bylo nově zaměstnaných výzkumných pracovníků

V roce 2018 bylo nově zaměstnáno na VVŠ celkem 2,9 tisíce výzkumných pracovníků (HC). V AV ČR v témže roce pracovalo nových výzkumníků 0,8 tis.. Jak v případě VVŠ, tak v případě AV ČR to znamenalo, že v roce 2018 bylo mezi výzkumnými pracovníky 12,5 % nově zaměstnaných osob. Mezi nimi byl vyšší podíl žen, než jaké je jejich zastoupení v celkovém počtu výzkumníků. V AV ČR bylo mezi nově zaměstnanými výzkumníky 42 % žen, na VVŠ bylo žen mezi nově zaměstnanými 36 %. V roce 2018 nabírali zaměstnavatelé především mladé výzkumníky. V AV ČR bylo 65 % z nově zaměstnaných mladších 35 let, na VVŠ bylo mezi nově zaměstnanými výzkumnými pracovníky 54 % osob mladších 35 let.
Nepřekvapí, že noví výzkumníci se v největší míře nabírali především v místech výskytu velkých vysokých škol. V případě AV ČR působí většina ústavů v hlavním městě, tudíž i nejvíc nově zaměstnaných výzkumných pracovníků bylo v Praze. V roce 2018 bylo v Praze v AV ČR nově zaměstnáno 543 výzkumníků (HC), což tvořilo 2/3 všech nově zaměstnaných výzkumníků v AV ČR. S velkým odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. V každém z těchto krajů bylo nově zaměstnáno přibližně 100 výzkumníků (HC). Na VVŠ evidujeme největší počet nově zaměstnaných výzkumníků taktéž v Praze. V roce 2018 se jednalo o 1,1 tis. osob (HC). Praha měla na nově zaměstnaných výzkumnících VVŠ 37% podíl. V Jihomoravském kraji bylo na VVŠ nově zaměstnáno 573 výzkumníků (20% podíl). Přibližně 300 výzkumníků bylo nově zaměstnáno v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Více než 100 výzkumníků nově zaměstnaly vysoké školy v Královéhradeckém, Plzeňském a Jihočeském kraji.

Zahraniční výzkumníci

Devět z deseti výzkumníků na VVŠ jsou osoby s českým státním občanstvím. Zahraničních výzkumníků bylo v roce 2018 na VVŠ celkem 2,3 tisíce (HC). Mezi nimi jsou nejsilněji zastoupeni občané Slovenska, kterých bylo 966, což tvořilo 41 % zahraničních výzkumníků na VVŠ. Výzkumníci z žádného dalšího státu neměli na zahraničních výzkumnících na vysokých školách větší než 5% podíl. Za výzkumníky ze Slovenska s velkým odstupem následovali Indové, kterých bylo 114. Více než 100 výzkumníků bylo na vysokých školách ještě z Ruska, Německa a Ukrajiny. Mezi zahraničními výzkumníky na vysokých školách byl 37% podíl žen.
V AV ČR je podíl zahraničních výzkumníků vyšší než ve vysokoškolském prostředí. V roce 2018 pracovalo v AV ČR celkem 1,5 tis. zahraničních výzkumníků (HC). Mezi všemi výzkumníky v AV ČR zaujímali cizinci 23% podíl. Taktéž v AV ČR je nejvíce zahraničních výzkumníků ze Slovenska, v roce 2018 jich tam pracovalo 363. Podíl slovenských výzkumníků na celkovém počtu výzkumných pracovníků v AV ČR byl 24 %, což je menší zastoupení než na VVŠ. Za Slováky s odstupem následovali výzkumníci z Ukrajiny, kterých bylo v AV ČR v roce 2018 celkem 124, a Indové, kterých bylo 101. Žen bylo mezi zahraničními výzkumníky 37 %, a měly tak stejné zastoupení jako na VVŠ.