Rebranding statistiky zahraničního obchodu

S příchodem roku 2020 mění Český statistický úřad doposud používanou terminologii i způsob prezentování údajů ve statistice zahraničního obchodu se zbožím České republiky. Tímto krokem vychází vstříc uživatelům, aby se lépe orientovali ve statistických údajích a správně je interpretovali.

Co se změní a co zůstává?

Především je třeba upozornit, že nedochází k revizi publikovaných údajů. Změny se netýkají metodiky, postupů sestavování údajů ani údajů samotných. Zjednodušeně řečeno, změní se jen doposud používané pojmy.

Proč ke změně dochází?

Český statistický úřad doposud prezentoval dvojí údaje o zahraničním obchodu České republiky. Zatímco první pojetí zahraničního obchodu respektovalo princip změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (tzv. národní pojetí zahraničního obchodu), druhé sledovalo samotný pohyb zboží přes hranice (tzv. přeshraniční pojetí zahraničního obchodu). Tuto pro uživatele poněkud matoucí situaci se ČSÚ snaží nyní odstranit.

A hlavní důvod změny?

Vzhledem k postavení České republiky na jednotném trhu Evropské unie, které částečně souvisí i s geografickým umístěním, je zřejmé, že větší makroekonomickou vypovídací schopnost o reálném zahraničním obchodu České republiky mají údaje založené na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Vyplynulo to i ze závěru metodického auditu statistiky v oblasti zahraničního obchodu se zbožím. V celé řadě případů zboží fyzicky překračuje hranici, nicméně rezidentské jednotky v tomto pohybu vůbec nefigurují. Dovoz i vývoz totiž realizují nerezidenti. Že tento problém není marginální, názorně ilustruje i graf, který znázorňuje podíl nerezidentů na přeshraničních transakcích.
Samotné pohyby zboží přes hranice sice i nadále poskytují statistice zahraničního obchodu důležitý datový zdroj, nicméně čím dál víc ztrácejí vypovídací schopnost o uskutečněném obchodu (změně vlastnictví) mezi českými a zahraničními subjekty.

Podíl nerezidentů na přeshraničních transakcích

Podíl nerezidentů na přeshraničních transakcích

 

 Jak se tedy terminologie změní?

Pod pojmem „zahraniční obchod se zbožím“ České republiky budou i nadále prezentovány a přednostně nabízeny údaje založené na změně vlastnictví (tzv. národní pojetí). Přeshraniční pohyb zboží (tzv. přeshraniční pojetí) už ČSÚ nebude nazývat „statistikou zahraničního obchodu“, ale tyto údaje bude prezentovat pod pojmem „pohyb zboží přes hranice“.
Budou údaje o přeshraničních pohybech zboží stále dostupné?
Data o pohybech zboží přes hranice budou pro uživatele dostupná i nadále, ovšem nebudou součástí Rychlých informací, které ČSÚ každý měsíc vydává.

Kde všude se změna promítne?

S takzvaným rebrandingem statistiky zahraničního obchodu souvisejí veškeré změny týkající se úpravy terminologie na webových stránkách ČSÚ, v publikacích, Rychlých informacích, databázích a dalších výstupech ČSÚ spojených se statistikou zahraničního obchodu a statistikou pohybu zboží přes hranice. Analogicky budou provedeny změny terminologie i v anglických překladech. Dojde rovněž k úpravě struktury webových stránek ČSÚ o statistice zahraničního obchodu.

 

Rebranding statistiky zahraničního obchodu

Kdy ke změně dojde?

Změna bude postupná. Uživatelé už měli možnost zachytit oznámení o připravovaných změnách ve statistice zahraničního obchodu publikované na webových stránkách ČSÚ v sekci Aktuality. Ke změně samotné nejprve dojde na webových stránkách ČSÚ věnovaných statistice zahraničního obchodu, neboť ty novou terminologii zavádějí již od počátku roku 2020. Co se týče samotných publikovaných údajů, bude změna pozvolnější, protože v lednu roku 2020 publikuje ČSÚ údaje za listopad roku 2019 a analogicky v únoru 2020 prezentuje údaje za prosinec 2019. Datová sada tabulek roku 2019 zůstane konzistentní, takže ke změně terminologie v těchto výstupech dojde až v březnu 2020, tedy zároveň s publikací údajů za leden 2020. Uživatelé tedy budou mít určitý čas si na změnu zvyknout.

Pár slov závěrem

Začátek roku 2020 přináší změnu názvosloví i samotné prezentace údajů statistiky zahraničního obchodu se zbožím. Je zřejmé, že uživatelé statistiky ji mohou vnímat s určitými obavami. Okolní svět se však neustále mění a stejně tak se mění v čase i samotní uživatelé a jejich potřeby. Na všechny tyto změny musí proto občas reagovat i statistika, která by se na první pohled mohla zdát jako stálá, neměnná, či dokonce zkostnatělá. V případě statistiky zahraničního obchodu jsme však pevně přesvědčeni o tom, že změna přispěje nejen k větší přehlednosti, ale i ke správnějšímu a snadnějšímu pochopení prezentovaných údajů o dovozu a vývozu. A to je to hlavní a nejzásadnější.

Více informací na www.czso.cz

Statistiky