V jaké kondici je český průmysl?

Rok 2018 patřil z hlediska objemu průmyslové výroby k těm průměrným. Tuzemská průmyslová produkce se za celý rok zvýšila meziročně o 3,0 % a k celkovému růstu přispěla prakticky všechna odvětví. Jak na tom byl český průmysl z hlediska přidané hodnoty v prvních třech čtvrtletích roku 2019?

Pokračující stabilní růst přidané hodnoty a nižší, avšak udržitelná dynamika s relativně příznivým vývojem finančních ukazatelů. Tak by se dal charakterizovat český průmysl v prvních třech čtvrtletích roku 2019.
Od 2. čtvrtletí 2018 se meziroční růst přidané hodnoty stabilizoval zhruba na tří- až pětiprocentní úrovni, což plně platí i pro první tři čtvrtletí roku 2019. Mírné překročení této hranice ve 3. čtvrtletí 2019 ovlivnily především dva mimořádné faktory: o tři pracovní dny více než v porovnatelném období a nižší srovnatelná základna v automobilovém průmyslu v důsledku tehdejších problémů s homologací vozidel. V úhrnu se přidaná hodnota za 1. až 3. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšila v běžných cenách o 4,2 % na 1 011,9 mld. Kč. K jejímu celkovému růstu nejvíce přispěla odvětví výroby motorových vozidel, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; významnější růst přidané hodnoty zaznamenala také výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků. Naopak, v předchozím roce rostoucí výroba základních kovů, hutní zpracování kovů a slévárenství zaznamenaly v prvních třech čtvrtletích 2019 výrazný pokles (meziročně o 19,2 %, tj. o 6,2 mld. Kč). Kromě vysoké srovnatelné základny to nejvíce ovlivnily rostoucí ceny vstupních surovin a energií.
Vzhledem k dynamice přidané hodnoty, která byla nižší než dynamika výkonů v průmyslu celkem, se její podíl na výkonech meziročně snížil o 0,3 p. b. na 22,7 % za 1. až 3. čtvrtletí 2019. Dynamice výkonů ve většině průmyslových odvětví zhruba odpovídal i vývoj tržeb. Celkové tržby v průmyslu dosáhly hodnoty 4 933,0 mld. Kč. Meziročně tak v běžných cenách vzrostly o 6,6 %, a to ve všech průmyslových sekcích. Ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 13,9 %, v těžbě a dobývání o 12,5 %, v zásobování vodou a činnostech souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi vzrostly o 7,3 % a ve zpracovatelském průmyslu o 4,6 % (z toho největší přírůstek zaznamenala výroba motorových vozidel, a to o 58,3 mld. Kč, nejvyšší dynamiku pak výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků – růst o 34,4 %).

Finanční ukazatele v průmyslu

Finanční ukazatele v průmyslu

Dominují velké průmyslové podniky

Rozhodující váhu v průmyslu si nadále udržují velké podniky s 250 a více zaměstnanci. Podnikatelské subjekty této kategorie se v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podílely na celkových tržbách 68,4 %, na celkových výkonech v průmyslu 70,9 % a na přidané hodnotě 62,0 %. Podíl velkých podniků v posledním roce ještě mírně narostl, neboť ve skupině malých a středních firem (podnikatelské subjekty v průmyslu s počtem zaměstnanců 0 až 249) ve sledovaném období přidaná hodnota rostla pomaleji – meziročně se zvýšila o 2,5 %, tj. o 1,7 p. b. méně než v celém souboru. Rovněž u většiny dalších sledovaných ukazatelů zaznamenala tato velikostní kategorie nižší růst než u velkých podniků.
Podíl malých a středních firem v průmyslu v období hospodářského růstu zpravidla stagnuje či spíše mírně klesá, což plně platí i pro rok 2019; předchozí rok 2018 byl v tomto směru výjimkou. I přes obecně nižší váhu malých a středních firem v českém průmyslu existují průmyslová odvětví, kde mají výrazné zastoupení. Největší podíl na celkové přidané hodnotě měli výrobci oděvů (za 1. až 3. čtvrtletí 2019 činil 91,3 % daného odvětví) a malé podniky na zpracování dřeva: výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků i nábytku (podíl přibližně 78 %). Větší než dvoutřetinové zastoupení měly také firmy podnikající ve výrobě usní a souvisejících výrobků, v tisku a rozmnožování nahraných nosičů i ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.
Náklady v roce 2019 navázaly na růst z předchozího roku
Spotřeba materiálu a energie a náklady na služby v prvních třech čtvrtletích roku 2019 ve svém vývoji navázaly na trendy předchozího roku. Zatímco v roce 2016 se meziročně snížily o 1,5 %, a bylo tedy dosahováno úspor na nákladových položkách, od počátku roku 2017 se opět vrátily k růstu, který navíc od 2. čtvrtletí 2017 pravidelně v každém čtvrtletí až do 2. čtvrtletí 2019 předstihoval růst výkonů. V kumulaci za 1. až 3. čtvrtletí 2019 byl zaznamenán meziroční nárůst spotřeby materiálu a energie a nákladů na služby o 5,7 %. Obecně pokračoval růst v těch průmyslových odvětvích, kde bylo předtím v roce 2016 dosaženo největších úspor a to ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu i výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení – v obou těchto odvětvích meziroční růst přesáhl 10 %. Růst nákladovosti českého průmyslu v posledních 3 letech je odrazem skutečnosti, že běžně dosažitelné možnosti snižování nákladů se v předchozích letech zřejmě již vyčerpaly, navíc musí český průmysl čelit i rostoucím cenám vstupů. Toto se pak promítá i do vývoje přidané hodnoty.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika