Mzdy učitelů v mateřských školách v roce 2018

V roce 2018 pobírali učitelé v mateřských školách v průměru 29 693 Kč měsíčně. Jejich mzdy rostou, nicméně stále nedosahují průměrné mzdy zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.

Učitelky a učitelé, kteří se starají o nejmladší generaci žáčků, na tom nejsou platově nijak příznivě. Přesto se jedná o obor, ve kterém roste počet zaměstnanců, a to i v nižších věkových kategoriích.

Počty učitelů v mateřských školách

Podle údajů MŠMT působilo v roce 2018 v mateřských školách v České republice celkem 30,6 tis. učitelů, kteří tak tvořili téměř čtvrtinu učitelů v regionálním školství. Zatímco počet učitelů v regionálním školství se mezi roky 2008 a 2018 příliš nezměnil, u počtu učitelů v mateřských školách došlo k nárůstu o třetinu, tj. o 7 tisíc. Tento nárůst byl vyvolán především zvyšujícím se počtem dětí ve školkách. Od roku 2008 jejich počet vzrostl o pětinu (62,2 tis.). Zatímco v roce 2008 tvořili učitelé v mateřských školách 18 % učitelů v regionálním školství, v roce 2018 vzrostl jejich podíl na 23 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v mateřských školách v Česku a podíl na průměrné mzdě vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v daném kraji, 2018

Pozn.: Vysokoškolské vzdělání zahrnuje magisterský a doktorský stupeň.

Ženy vs. muži, starší vs. mladší

Vzdělávání je spolu se zdravotní a sociální péčí odvětvím s nejvyšším podílem žen mezi zaměstnanými. V regionálním školství zastávaly ženy v roce 2018 osm z deseti učitelských pozic. V předškolním vzdělávání u nás působí téměř výhradně ženy, v daném roce ve školkách vyučovalo 99,4 % žen. V roce 2008 učilo v mateřských školách 34 mužů, což v relativním vyjádření představuje 0,15 % učitelů. Za 10 let se jejich počet zvýšil více než pětkrát.
Pokud jde o věkovou strukturu učitelů ve školkách (údaje vycházející ze speciálního zpracování dat z Informačního systému o průměrném výdělku – ISPV), více než polovina učitelů byla starších 45 let a 18 % učitelů bylo ve věku do 30 let. Jen pro srovnání, mezi středoškolskými vyučujícími jsou 45letých a starších dokonce dvě třetiny a pouhá 4 % učitelů mají věk do 30 let.
V posledních letech lze v regionálním školství pozorovat nárůst podílu učitelů starších 55 let. V roce 2008 činil podíl učitelů nad 55 let ve školkách 13 %, o deset let později tvořili dvojnásobný podíl. Na druhé straně však vzrostlo i zastoupení učitelů mladších 35 let, z 18 % v roce 2008 na čtvrtinu o deset let později.

Platy pod průměrem

Průměrná mzda učitele v mateřské škole byla v roce 2018 ve výši 29 693 Kč. Od roku 2013 došlo k nárůstu o 6,7 tis. Kč. Ačkoliv mzdy učitelů rostou, stále nedosahují průměrné mzdy, kterou pobírají zaměstnanci s vysokoškolským (magisterským či doktorským) vzděláním. Mzda učitele v mateřské škole činila 58 % této částky a byla téměř o 22 tis. Kč nižší, než si v průměru vydělali zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním. Průměrná mzda učitele ve školce nepřevýšila ani průměrnou mzdu zaměstnanců bez ohledu na dosažené vzdělání a představovala 88 % tohoto srovnávacího výdělku.
Dalo by se předpokládat, a často ze mzdových statistik jiných odvětví vyplývá, že zaměstnanci s vyšším vzděláním bývají lépe platově ohodnoceni. U mezd učitelek mateřských škol to však zcela neplatí. Na výši platu má u nich větší vliv délka praxe než dosažené vzdělání. Učitelky starší 55 let si v průměru vydělaly 31,8 tis. Kč a ty, které pracovaly u současného zaměstnavatele déle než 21 let, dostávaly více než 32 tis. Kč měsíčně. Naproti tomu začínající učitelky ve věku do 25 let si přišly na 26,5 tis. Kč měsíčně.
Z hlediska vzdělání pobíraly nejvyšší plat (30 tis. Kč) učitelky mající střední vzdělání s maturitou. Z celkového počtu učitelek ve školkách jich byly dvě třetiny. Dlouholetá práce v oboru tedy patrně ovlivnila výši mzdy silněji než tabulková třída určená dosaženým vzděláním.

Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na základních školách v Česku a podíl na průměrné mzdě vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v daném kraji, 2018

Pozn.: Vysokoškolské vzdělání zahrnuje magisterský a doktorský stupeň.

Regionální rozdíly

Nejvyšší průměrný plat učitele ve školce byl v roce 2018 v Ústeckém kraji a v Praze, kde přesáhl hranici 30 tis. Kč. Naopak nejnižší, 28,5 tis. Kč, byl vyplácen učitelům v Kraji Vysočina. Při porovnání údajů za jednotlivé kraje jsou mzdy učitelů oproti průměrným mzdám za všechna odvětví mnohem méně variabilní. Regionální nerovnosti ve mzdách učitelů se projevují hlavně v rozdílných relacích k celkové průměrné mzdě vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Nejvyššího poměru dosahují učitelé v mateřských školách v Moravskoslezském (68 %), Olomouckém (67 %), Jihočeském a Zlínském kraji (oba 66 %). V Praze průměrná mzda učitelů ve školce představovala jen polovinu toho, co pobírali zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním, ve Středočeském kraji 56 %.

Podle stupně škol

Z hlediska jednotlivých stupňů škol v regionálním školství dosahují dle očekávání nejnižších průměrných výdělků učitelé v mateřských školách. Ti v roce 2018 měsíčně vydělávali v průměru o 6 tis. Kč méně než jejich kolegové na základních školách a o 6,4 tis. Kč méně v porovnání s učiteli na středních školách. V čase se nerovnost prohlubuje, v roce 2013 tyto rozdíly činily 3,7 tis. Kč, resp. 4,1 tis. Kč.
Učitel na základní škole pobíral v roce 2018 hrubou mzdu v průměru 35 689 Kč, plat mužů a žen na této pozici byl víceméně shodný (ženy 35 659 Kč, muži 35 875 Kč). Oproti roku 2013 se průměrná hrubá mzda zvýšila o 9,0 tis. Kč. Učitelé na základních školách starší 55 let pobírali v roce 2018
o 10,2 tis. více než v roce 2013.

Pozn.:
Zdrojem dat o mzdách popisovaných v analýze jsou výstupy ze zpracování údajů o vybraných skupinách zaměstnanců spadajících mezi specialisty v oblasti výchovy a vzdělávání (kategorie ISCO 23) z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Tento nástroj slouží k pravidelnému monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. Ředitelé a další řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, stejně jako asistenti pedagogů do kategorie ISCO 23 nepatří.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání