Studentů na vysokých školách v České republice ubývá

Počty nově studujících a absolventů nerostou, ale klesají. Výraznější pokles byl přitom zaznamenán v případě soukromých vysokých škol. Rozdíly mezi pohlavími nejsou významné.

Počty nově studujících a absolventů už totiž nerostou, ale klesají. V roce 2010 dosahoval počet absolventů veřejných i soukromých vysokých škol téměř 88 tisíc osob, z toho přibližně 53 tisíce žen. V roce 2018 absolvovalo vysoké školy 68,5 tisíce osob, z toho 41 tisíc žen. Vidíme tedy, že přes celkový pokles zůstal mezi absolventy zachován přibližně 60% podíl žen. Vyšší zastoupení žen bylo zjištěno u absolventů soukromých vysokých škol. Tam podíl žen tvořil cca 65 % absolventů oproti 59% podílu žen absolvujících veřejné vysoké školy.
Pokles absolventů na veřejných vysokých školách činil ve sledovaném období necelých 20 %, na školách soukromých byl mnohem výraznější, zhruba 45%. Rozdíly mezi pohlavími nebyly ani v jednom případě významné.

Studenti, absolventi a nově zapsaní na vysokých školách v letech 2010 a 2018
podle pohlaví

Na soukromých školách klesají počty rychleji

Kromě absolventů poklesl i početní stav studentů k 31. prosinci. Na veřejných školách představoval tento pokles 25 %, mnohem vyšší pak byl zaznamenán na školách soukromých. Studentek soukromých škol ve sledovaném období ubylo 53 %, studentů 45 %.
Stejný trend lze pozorovat rovněž u nově zapsaných studentů. V roce 2010 jich bylo téměř 82 tisíc, v roce 2018 již jenom 54 tisíc. Veřejné vysoké školy zaznamenaly 30% pokles nově zapsaných studentů bez ohledu na pohlaví. Mnohem výraznější byl pokles na soukromých vysokých školách, kterým ubylo 60 % studentek a 54 % studentů.
Největší české univerzity, Karlova ani Masarykova, výraznější procentuální úbytek absolventů nezaznamenaly, i když v absolutních číslech není pokles 545 studentek Masarykovy univerzity nikterak zanedbatelný.
Čtyřicetiprocentní pokles absolventek postihl Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně či Západočeskou univerzitu v Plzni. Absolventů mužského pohlaví značně ubylo například na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2018 jich bylo o 45 % méně než v roce 2010.

Absolventi veřejných vysokých škol v letech 2010 a 2018 podle pohlaví

V případě Českého vysokého učení technického v Praze a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ve sledovaném období přibylo žen absolventek o více než 30 %. Mužští absolventi buď ubyli (16% snížení na ČVUT), nebo stagnovali (4% pokles na VŠCHT).
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích zaznamenala nárůst absolventek i absolventů. K poklesu počtu studentů a absolventů tedy došlo zejména u humanitně zaměřených oborů.
Pokles studentů a absolventů vysokých škol mezi roky 2010 a 2018 koresponduje s úbytkem osob ve věku 20–29 let v celkové populaci. V kategorii
20–24 let ve sledovaném období ubylo cca 28 % osob, v kategorii 25–29 let cca 10 %. Zároveň se také snížil počet studentů bakalářských programů, z nichž relativně velká část studuje dálkově. Současně však mezi roky 2010 a 2018 došlo k nárůstu počtu zahraničních studentů.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání