Změny ve statistice národních účtů v roce 2020

První odhady HDP by měly být publikovány již 30 dnů po skončení čtvrtletí, a to poprvé na konci července tohoto roku. Jde o další výsledek aktivní účasti ČSÚ na rozvoji statistiky národních účtů v rámci národních i mezinárodních aktivit.

Systém národních účtů byl primárně vytvořen pro popis ekonomiky. Stejně rychle, jak se mění realita kolem nás, je potřebné tyto změny reflektovat i ve statistice. Statistika národních účtů je proto neustále se rozvíjející statistikou, jejímž hlavním znakem je snaha o mezinárodní srovnatelnost ukazatelů. Nejvyšší srovnatelnosti se daří dosahovat v rámci EU, a to díky Evropskému statistickému systému a jednotně používaným standardům. I tady ovšem, z historických důvodů nebo vzhledem k rozdílným datovým zdrojům, které jsou pro tu kterou statistiku k dispozici, dochází k dílčím odlišnostem v metodikách a přístupech ke zpracování statistických dat.

Pravidelný audit výpočtu hrubého národního důchodu

V EU dochází v pravidelných intervalech k důkladnému auditu postupů a metod používaných k výpočtu hrubého národního důchodu. Tento ukazatel tvoří základ pro příspěvky jednotlivých členských zemí do rozpočtu EU. Proto se klade velký důraz na jeho kvalitu, na jeho srovnatelnost a úplnost.
Poslední audit skončil v závěru roku 2019 a všechny členské země jsou povinné zapracovat veškerá z něho plynoucí doporučení do národních účtů v rámci tzv. benchmarkové revize. Většina zemí EU tak učinila částečně již v roce 2019. ČSÚ zahrne všechny změny do účtů v rámci publikování ročních údajů. Změny se týkají jednak harmonizace postupů, což má za následek dílčí zlepšení v některých odhadech, a také aktualizace podkladů v rámci používaných modelových propočtů. Většina těchto změn má za následek změny v HDP. Ty se projeví zejména v hladině tohoto ukazatele, na reálná meziroční tempa růstu bude jejich dopad minimální.

Zkvalitňování a rozšiřování výstupů

ČSÚ je velmi aktivní v rámci mezinárodních metodických diskuzí a také pracuje na řadě projektů, jejichž cílem je zkvalitňování nebo rozšiřování výstupů statistiky národních účtů.
Jedním z evropských projektů, na kterém ČSÚ intenzivně pracuje, je zkrácení termínu tzv. rychlých odhadů HDP. Výsledkem by mělo být publikování prvního odhadu HDP již 30 dnů po skončení čtvrtletí.
Od roku 2013 probíhají experimentální odhady, které jsou pravidelně zasílány do Eurostatu pro účely odhadu růstu HDP za celou Evropskou unii. Kvalita těchto odhadů se neustále zlepšuje a v současné době dosahuje veškerých parametrů stanovených celoevropskou pracovní skupinou, která se tímto tématem zabývala. Proto ČSÚ poprvé na konci července zveřejní odhad HDP ve zkráceném termínu. Detailnější popis přineseme v některém z dalších čísel našeho časopisu.

Více informací na www.czso.cz

Statistiky