Žáci se učí přes WhatsApp a Bakaláře

V termínu od 1. dubna do 14. dubna 2020 realizovala Česká školní inspekce řízené telefonické rozhovory s řediteli základních a středních škol s cílem zjistit, jakými formami a způsoby školy pojímají vzdělávání na dálku. Ze zjištěných výsledků vyplynulo, že na prvních stupních základních škol se do online komunikace s učiteli zapojuje 81 % žáků, na druhých stupních 72 % a na středních školách téměř 80 %.

V přibližně tisícovce škol však s učiteli online nekomunikuje třetina žáků a ve zhruba sto školách není do online distančního vzdělávání nijak zapojena více než polovina žáků. Hlavní příčinou nekomunikace je buď absence IT vybavení, nebo nedostatečné připojení k internetu.

Nejčastějšími komunikačními platformami jsou WhatsApp na základních školách a informační systém Bakaláři na školách středních. Velký podíl škol s žáky komunikuje prostřednictvím e-mailu, nebo přes sociální sítě.

Většina škol svým žákům během distančního vzdělávání poskytuje zpětnou vazbu, a to zpravidla motivačně a formativně orientovanou. Některé školy pak úkoly plněné distančním způsobem standardně známkují. Ve velké části škol však učitelé žákům úkoly pouze zadávají, aniž by s nimi následně jakýmkoli způsobem probírali jejich plnění.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání