Bytová výstavba v roce 2019

Dokončování bytové výstavby aktuálně těží z vysokého zahajování v minulých letech. Dařilo se ale také novou výstavbu zahajovat, což dává naději na pokračování pozitivního vývoje.

V roce 2019 bylo v ČR dokončeno 36 419 bytů. Popáté v řadě byl zaznamenán meziroční růst počtu dokončených bytů, tentokrát dosáhl hodnoty 7,6 %. Situace v bytové výstavbě se tak přiblížila hodnotám z období konjunkturních let 2007 a 2008, kdy bylo dokončováno řádově kolem 40 tisíc bytů. Ačkoliv by se z uvedených hodnot mohlo zdát, že dochází k boomu, z dlouhodobého hlediska se jedná spíše sotva o průměr. Vrcholem v poválečném vývoji byl rok 1975, kdy se v Česku dokončilo téměř 100 tisíc nových bytů.
Významnou charakteristikou současné nové bytové výstavby je převaha výstavby bytů do soukromého vlastnictví (rodinné domy, společenství vlastníků jednotek apod.). Segment nájemního bydlení se v České republice významně zmenšuje, což je zároveň jednou z příčin nízké pracovní mobility v zemi.

Nejrychleji rostou bytové domy

Růst počtu dokončených bytů v roce 2019 táhla nová výstavba bytových domů. V nich se loni dokončilo 12 751 bytů a ve srovnání s rokem 2018 došlo k více než pětinovému navýšení (+23,7 %). Růst počtu bytů v bytových domech zaznamenáváme již od roku 2014 a v posledních letech tvoří tyto byty zhruba třetinu z celkového počtu dokončovaných bytů. V konjunkturním roce 2007 to byla téměř polovina, naopak v roce 2011 o něco málo více než pětina. Bytů v rodinných domech se v loňském roce dokončilo 19 242, což bylo zhruba na úrovni předchozího roku. Kategorie rodinných domů má plynulejší průběh, nedochází k velkým výkyvům a standardně tvoří mírně nadpoloviční většinu z dokončených bytů celkem. Dokončují se také byty ve stávajících budovách, především formou nástaveb nebo přístaveb, a také v nebytových budovách. Tyto kategorie tvoří v součtu 12 % ze všech dokončených bytů, samostatně ale žádná nepřekračuje 5 %. Meziročně došlo za všechny ostatní kategorie k poklesu o cca 3 %.

Počty dokončených bytů podle forem výstavby v letech 1948–2019

Počty dokončených bytů podle forem výstavby v letech 1948–2019

Nové byty podle krajů

Pokud budeme posuzovat dokončené byty podle území, v roce 2019 se na pomyslném prvním místě co do počtu bytů umístil Středočeský kraj se 7 034 byty. Přes nejvyšší počet dokončených bytů byl Středočeský kraj jedním ze tří krajů, v nichž počet dokončených bytů meziročně klesl. Méně bytů než v předchozím roce se dokončilo také v Libereckém kraji a Moravskoslezském kraji. Naopak ke krajům, které nejvíce přispěly k celkovému růstu počtu dokončených bytů, patří Praha, Jihočeský a Olomoucký kraj. Nejrychlejší růst nastal v Karlovarském kraji, který je ovšem malý svou rozlohou, a proto je příspěvek k celkovému vývoji menší.
Podrobnější údaje o dokončených bytech v roce 2019 zatím nemáme k dispozici, ale parametry, které rozebereme v následujícím textu, jsou spíše stabilní. Pokud se výrazněji mění, pak spíše v delším časovém horizontu než jeden rok.

Dokončené byty v roce 2019

Dokončené byty v roce 2019

Byty v rodinných domech

Rodinné domy se nejčastěji stavějí v dispozici 4+1, menších bytů bývá naprosté minimum. Obytná plocha rodinných domů se v průměru pohybuje mírně nad 90 m2 a v průběhu let nepatrně klesá. Zkracuje se také doba výstavby jednoho rodinného domu, v roce 2018 byla tři a půl roku. Jednotlivé domy se však stavěly od půl roku po desítky let. Technická vybavenost nově dokončených domů se stále zlepšuje. Vybavenost elektřinou a dodávkou vody se považuje za 100% a nesleduje se. Více než třetina rodinných domů dokončených v roce 2018 měla připojení na plyn, převážná část těchto připojení byla z plynovodní sítě. Naprostá většina domů měla centrální domovní vytápění. Ve výstavbě rodinných domů aktuálně převažuje třída B energetické náročnosti a její podíl v posledních letech výrazně roste. Současně s tím klesá zastoupení v kategorii C. Mimořádně úsporných rodinných domů (kategorie A) se dokončuje zhruba šest procent a jejich podíl se v čase zásadně nemění.
Rodinné domy mají nosné konstrukce v naprosté většině ze zděných materiálů, ale v posledních letech je možné pozorovat zvýšený zájem o dřevěné stavby. V roce 2018 bylo dokončeno 2 945 nových dřevostaveb rodinných domů, což znamená nárůst o 36,4 % oproti roku předchozímu. Je to také podstatně rychlejší tempo růstu než v případě všech rodinných domů bez ohledu na konstrukci. Nejčastěji využívaným způsobem výstavby dřevostaveb je lehký rámový skelet, ve kterém sendvičovou stěnu tvoří dvě konstrukční desky, mezi něž se vkládá izolace. Většinou se tak stavějí katalogové domy, ale moderní technika umožňuje rovněž stavby podle individuálních návrhů. Zastoupení mimořádně úsporné třídy energetické náročnosti budovy je mezi dřevostavbami vyšší než u rodinných domů celkem.
Rodinné domy se stavějí především ve Středočeském kraji v obcích kolem Prahy a také v Jihomoravském kraji, zejména v okrese Brno-venkov. Hodně rodinných domů se staví rovněž v Moravskoslezském kraji. Zde se výstavba odehrává spíše ve městech. V seznamu obcí s rozsáhlou bytovou výstavbou se nacházejí také horské obce (Železná Ruda, Harrachov, Špindlerův Mlýn), které jsou atraktivní pro výstavbu rekreačních bytů, většinou ve formě apartmánů. Nutno však zdůraznit, že se zde jedná o růst tzv. druhého bydlení, a to ještě ve spekulativní podobě, což neodpovídá poptávce po trvalém bydlení. Nejméně rodinných domů se dokončuje zpravidla v Karlovarském kraji a s ohledem na celkový počet bytů v kraji nemají rodinné domy vysoký podíl ani v Praze, kde převažuje výstavba bytových domů.

Zahájené byty v roce 2019

Zahájené byty v roce 2019

Byty v bytových domech

Třetina bytů v bytových domech byla loni dokončena v Praze, kde se stavějí bytové domy větší než jinde. Intenzivně se bytové domy stavěly také v krajích Jihomoravském, Středočeském a Plzeňském. V ostatních krajích byl počet dokončených bytových domů výrazně nižší. Mezi dokončenými bytovými domy existuje značná variabilita. Vzhledem k tomu, že bytových domů se staví relativně málo, jsou rozdíly v parametrech výstavby v jednotlivých letech silně ovlivněny strukturou projektů. Stavějí se domy od malých bytovek se čtyřmi byty po velké objekty s několika stovkami bytů. Byty v bytových domech jsou především velikosti 2+1, velkých bytů (4+1 a více) se v roce 2018 dokončilo pouze zhruba osm procent. Průměrná obytná plocha jednoho bytu se pohybuje kolem 50 m2 a velikost velmi záleží na konkrétním projektu. Doba výstavby bytového domu se pohybuje v rozmezí několika měsíců (např. tzv. kontejnerové domy) po více než deset let.
Nejběžnější svislá nosná konstrukce bytových domů je zděná, ve větších městech se častěji vyskytují konstrukce montované, případně jiné materiály a jejich kombinace. Podíl dřevostaveb je nižší než v případě rodinných domů. S tímto typem výstavby se setkáváme spíše v menších obcích.
Nadpoloviční počet bytových domů dokončených v roce 2018 byl připojen na plynovodní síť (60 %), zbytek byl dokončen bez přívodu plynu. Vytápění bytových domů je převážně centrální, a to spíše domovní s kotlem v budově než centrální dálkové. Také v kategorii bytových domů převažují domy s energetickou třídou B a trend v posledních letech je stejný jako v případě rodinných domů. Mimořádně úsporné bytové domy s energetickou třídou náročnosti A se stavějí zřídka.

Co nás čeká do budoucna

Naději na pokračování příznivého vývoje dává statistika stavebních povolení s podmnožinou zahájených bytů. V roce 2019 byla zahájena výstavba 38 677 bytů, což oproti roku 2018 představuje růst o 16,8 %. Počty zahájených bytů rostou již šestým rokem, což lze zcela jistě považovat za úspěch, i když základna z let 2012 a 2013 byla velmi nízká. Více než polovinu zahájených bytů tvořily v roce 2019 byty v rodinných domech. Vývoj v této kategorii je plynulý, loni byl zaznamenán meziroční růst o 4,0 %. Naprostá většina zahájených bytů v rodinných domech se nachází mimo hlavní město. Čtvrtina z celkového počtu zahájených bytů leží ve Středočeském kraji, kde byl zaznamenán meziroční růst o 4,6 %. O něco více než desetina zahájených bytů v rodinných domech se staví v Jihomoravském kraji a také Moravskoslezském kraji. V obou krajích došlo ke zvýšení počtu ve srovnání s předchozím rokem. Rychlým tempem rostl počet zahájených bytů v rodinných domech v Královéhradeckém kraji a po deseti letech zde opět přesáhl hodnotu tisíc bytů. Naopak po silných růstech v minulých letech značně poklesl počet zahájených bytů v rodinných domech v Plzeňském kraji a hlavně v Praze, kde ovšem byty v rodinných domech tvoří pouze okrajový segment. V Praze se uplatňují především byty v bytových domech, které představují více než čtyři pětiny z celkového počtu zahájených bytů. V roce 2019 se v Praze zahájila výstavba 5 429 bytů v bytových domech, což meziročně představuje více než dvojnásobek. Tento údaj snese srovnání s konjunkturním rokem 2008. Počty zahájených bytů v bytových domech v hlavním městě tak významně přispěly k celkovému růstu v této kategorii o 71,6 %. Velký meziroční skok zaznamenaly byty v bytových domech v Libereckém kraji, kde jich bylo loni zahájeno téměř tisíc. Po Praze a Jihomoravském kraji se jedná o třetí nejvyšší počet, což je s ohledem na menší rozlohu Libereckého kraje velký úspěch.

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty