Jak se dařilo zemědělcům

Produkce zemědělského odvětví v roce 2019 vzrostla o 3,4 %. Zvýšila se jak rostlinná, tak i živočišná produkce.

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách podle předběžných výsledků roku 2019 meziročně vzrostla o 3,4 % na hodnotu 140,3 mld. Kč, což je nejvyšší hodnota od počátku sestavování souhrnného zemědělského účtu. Rostlinná produkce (79,2 mld. Kč) převažovala nad živočišnou (52,8 mld. Kč). V hodnotě rostlinné produkce byly největší měrou zastoupeny obiloviny (39,2 %), technické plodiny (22,5 %) a pícniny (19,2 %). V produkci živočišné převládala produkce mléka (51,4 %), chov jatečných prasat (16,8 %) a chov jatečného skotu (13,4 %).
Hodnota rostlinné produkce se meziročně zvýšila o 4,6 %, do zvýšení se promítla vyšší sklizeň většiny obilovin (s výjimkou ovsa). K nejvyššímu nárůstu došlo u žita (+31,1 %). Vzrostla také sklizeň pšenice o 8,9 % a ječmene o 7,0 %. Sklidilo se více chmele (+39,4 %), kukuřice na zeleno a siláž (+23,3 %), zeleniny (+13,7 %) a brambor (+6,7 %). Nižší byla úroda vína (−34,5 %), ovoce (−31,4 %), řepky (−18,0 %) a luskovin (−6,7 %).
Hodnota živočišné produkce meziročně vzrostla o 2,2 %, především díky zvýšení hodnoty produkce prasat (+11,7 %), ovcí a koz (+9,8 %) a drůbeže (+5,3 %). V roce 2019 se chovalo více ovcí a koz (+13,0 %) a drůbeže (+2,3 %), meziročně se snížil chov prasat (−5,1 %), skotu (−3,5 %) a také klesla výroba mléka (−0,2 %). Chov je na rozdíl od produkce vyjádřen pouze v množství. Uvedené údaje tedy vypovídají o tom, že množství chovaných prasat sice kleslo, ale cena se zvýšila, takže produkce vzrostla i navzdory nižšímu chovu.
Součástí hodnoty produkce jsou dotace na chmel, brambory, skot, ovce a kozy a mléko. Objem dotací na výrobky se meziročně snížil o 11,5 %. Nejvíce klesly dotace na mléko (−19,0 %) a na brambory na výrobu škrobu (−10,9 %).

Vývoj produkce zemědělského odvětví v letech 2000–2019 (mld. Kč, běžné ceny)

Vývoj produkce zemědělského odvětví v letech 2000–2019 (mld. Kč, běžné ceny)

Jak se vyvíjely ceny

Produkci bezprostředně ovlivňují také ceny. V meziročním srovnání poklesly ceny všech obilovin, nejvíce cena kukuřice na zrno (−9,8 %), pšenice (−9,4 %) a žita (−6,4 %). Snížila se cena cukrové řepy (−18,4 %), vína (−12,0 %) a chmele (−5,8 %), naopak se zvýšila cena brambor (+32,2 %), čerstvé zeleniny (+13,2 %) a ovoce (+6,1 %) s výjimkou jablek a hrušek. V živočišné produkci vzrostly ceny všech komodit s výjimkou vajec (−6,5 %), ostatních živočišných výrobků (−5,7 %) a skotu (−4,2 %).

Struktura produkce zemědělského odvětví (%)

Struktura produkce zemědělského odvětví (%)

Struktura produkce

Největší podíl na produkci zemědělského odvětví v běžných cenách mají tradičně obiloviny (22 %) a mléko (19 %). Od roku 2000 vzrostl podíl obilovin, technických plodin a pícnin shodně o 3 procentní body (p. b.). Naopak propad nastal u prasat o 10 p. b.
Mezispotřeba, tedy hodnota výrobků a služeb, které jsou použity v rámci výrobního procesu, dosáhla v loňském roce 95,4 mld. Kč. Na jejím meziročním zvýšení o 3,2 % se podílely všechny složky s výjimkou veterinárních nákladů. Mezispotřebu z největší části tvořila krmiva (35,5 %) a spotřeba energií a maziv (15,4 %). Podíl mezispotřeby na produkci zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) představoval 68,9 %.
Hrubá přidaná hodnota reprezentující konečnou produkci zemědělství bez mezispotřeby meziročně vzrostla o 3,7 % na 44,9 mld. Kč, což je po roce 2016 druhá nejvyšší hodnota. Čistá přidaná hodnota, která představuje ukazatel očištěný od spotřeby fixního kapitálu, meziročně vzrostla o 6,5 % na 24,9 mld. Kč.
Náhrady zaměstnancům představují celkovou odměnu (peněžní nebo naturální), kterou zaměstnavatel platí v daném období zaměstnanci za vykonanou práci. Meziročně se zvýšily o 4,3 %. Od roku 1998 dosáhly nejvyšší hodnoty 32,3 mld. Kč. Vyšší bylo i předepsané pachtovné a ostatní nájemné z nemovitostí, meziročně vzrostlo o 1,8 % na 7,7 mld. Kč.
Odhadovaný objem vyplacených dotací dosáhl v roce 2019 výše 40,1 mld. Kč, meziroční nárůst činil 3,4 %. Největší objem zaujímala jednotná platba na plochu (SAPS) v hodnotě 11 865,7 mil. Kč a dotační titul Greening v částce 6 530,0 mil. Kč.
Podnikatelský důchod českého zemědělství, který měří odměnu neplacené práce, výnos z půdy a výnos z užití kapitálu, dosáhl 17,5 mld. Kč. Blíží se koncepci zisku před rozdělením a zdaněním. Oproti předchozímu roku se zvýšil o 11,9 %, tj. o 1,9 mld. Kč. Po dvou letech poklesu podnikatelského důchodu tak došlo k meziročnímu zvýšení.

Podnikatelský důchod (mld. Kč, běžné ceny)

Podnikatelský důchod (mld. Kč, běžné ceny)

Produkce ve stálých cenách roku 2000

Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla produkce zemědělského odvětví v roce 2019 hodnoty 108,2 mld. Kč a oproti předchozímu roku se zvýšila o 1,5 %. Hodnota rostlinné produkce meziročně vzrostla o 4,0 % na celkových 56,0 mld. Kč, hodnota produkce živočišné se naopak snížila o 0,9 % na částku 47,0 mld. Kč. Hodnota produkce ve stálých cenách roku 2000 vylučuje vliv cen, je tedy přímo ovlivněna objemem výroby.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství