Využívání obnovitelných zdrojů energie roste

Evropské země usilují o zvýšení podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Ne každé se to však daří stejně.

Obnovitelné zdroje energie jsou svou podstatou unikátní, nevyčerpatelné a čisté zdroje, jimiž se čím dál více nahrazují stará konvenční a znečišťující paliva. Mezi obnovitelné zdroje patří biopaliva, sluneční energie, větrná energie, vodní energie a také obnovitelná část odpadů. Využívání obnovitelných zdrojů energie má mnoho výhod, a proto nabývá stále většího významu. Je díky němu možné snižovat emise skleníkových plynů, dosahovat větší diverzifikace používaných paliv, zvyšovat energetickou bezpečnost a také snižovat závislost na tradičních fosilních palivech. Podmínky a předpoklady pro využití jednotlivých druhů obnovitelné energie se však v různých zemích dosti výrazně liší.

Pohodáři, premianti i neplniči

Evropská unie si pro rok 2020 stanovila cíl dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie vyrobené ze všech dosud využívaných paliv a energií na úrovni 20 %. Protože souhrnný cíl není možné jednoduše přenést na všechny členské státy, byly pro jednotlivé země stanoveny indivi­duální vnitrostátní cíle.
Česká republika by měla v roce 2020 dosáhnout 13% podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Tento cíl je již splněn. V roce 2018 tvořily obnovitelné zdroje u nás 15,1 % z celkové spotřeby paliv a energií. Nejnižší cíl do roku 2020 si stanovila Malta, která by chtěla zajistit 10 % spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2018 zde z obnovitelných zdrojů pocházelo 8 % spotřebované energie. Lucembursko plánuje do roku 2020 podíl obnovitelných zdrojů v úrovni 11 %, přičemž v roce 2018 se mu podařilo dosáhnout 9,1 %. Stejný cíl jako Česká republika, tedy 13 %, mají Belgie a Maďarsko. Belgie však do roku 2018 zajistila pouze 9,4 % a Maďarsko 12,5 %, a do plánované úrovně jim tedy ještě kus cesty chyběl.
Na opačné straně pomyslné stupnice se nachází skupina států, které si oproti ostatním stanovily výrazně vyšší cílové hodnoty. Nejambicióznější jsou v tomto směru Švédsko, Finsko, Lotyšsko, Rakousko a také Portugalsko. Prim mezi nimi hraje Švédsko s cílem pro rok 2020 na úrovni 49% podílu spotřeby z obnovitelných zdrojů. Plánovanou metu v této zemi však už výrazně překročili. V roce 2018 dosáhli podíl 54,6 %. Druhou příčku obsadilo Finsko, které si pro rok 2020 stanovilo cíl 38 %. I jemu se záměr podařilo překonat, když už v roce 2018 vykazovalo 41,2 % spotřeby energií z obnovitelných zdrojů. Následuje Lotyšsko s cílem 40 % pro rok 2020 a skutečností 40,3 % v roce 2018.

Podíl obnovitelných zdrojů energie z celkové spotřeby paliv a energií (%)

Pokud budeme sledovat i státy, které nejsou členy EU, pak si nejvyšší cíl v podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů stanovilo Norsko. To do roku 2020 chtělo dosáhnout 67,5 %, přičemž už v roce 2018 zde podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie činil 72,8 %.
Z našich sousedních států má nejvyšší cíl Rakousko. To by chtělo do roku 2020 z obnovitelných zdrojů zajistit 34 % z celkově spotřebované energie. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 dosáhlo podílu 33,4 %, vypadá to, že se splněním plánované hodnoty nebudou v této zemi problémy. Následuje Německo s cílem 18 % pro rok 2020, které v roce 2018 dosáhlo 16,5 %. Polsko by do roku 2020 z obnovitelných zdrojů rádo spotřebovávalo 15 % z celkově spotřebované energie. V roce 2018 však vykázalo pouze 11,3 % a cesta k vytčené hodnotě se jeví jako dosti obtížná. Poslední ze sousedních států – Slovensko – si stanovilo nepatrně vyšší cíl než Česká republika. Jeho záměrem je mít v roce 2020 podíl spotřeby z obnovitelných zdrojů na úrovni 14 %, do roku 2018 se mu ale podařilo dosáhnout jenom 11,9 %.
Z hlediska plnění stanovených cílů jsou na tom nejhůře Francie a Nizozemsko. Francie si do roku 2020 vytyčila 23% podíl spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, jenže v roce 2018 tam obnovitelné zdroje tvořily 16,6 %. Nizozemsko s cílem 14 % mělo v roce 2018 reálný podíl energie z obnovitelných zdrojů 7,4 %.
Za celou Evropskou unii bylo v roce 2018 dosaženo 18 % spotřeby z obnovitelných zdrojů energie. Je tedy vidět, že souhrnný údaj o situaci v jednotlivých zemích mnoho nevypovídá. Zatímco řada států již své stanovené cíle splnila, nebo jsou na nadějné cestě jich dosáhnout, mnohé státy budou muset své záměry přehodnotit.

Vývoj konečné spotřeby obnovitelných zdrojů energie v ČR v letech 2005–2018 (ktoe)

Nové zdroje rozšiřují možnosti

V roce 2005 byl v České republice podíl spotřeby obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě paliv a energií 7,1 %. Do roku 2010 vzrostl na 10,5 % a v roce 2018 dosáhl již hodnoty 15,1 %. Spolu se zvyšujícím se procentuálním podílem roste i absolutní spotřeba energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2005 bylo spotřebováno 1 653 ktoe*, v roce 2010 to bylo 2 294 ktoe a v roce 2018 již 2 999 ktoe.
Mění se i struktura spotřebovávaných obnovitelných zdrojů energie. V roce 1990 tvořily téměř 100 % tuhé obnovitelné zdroje, jako jsou např. palivové dřevo, dřevěné brikety, dřevěné pelety nebo celulózové výluhy. V roce 2005 klesl podíl tuhých obnovitelných zdrojů energie na 97 % a na významu začínaly nabývat energie z bioplynů, sluneční energie, obnovitelné odpady, motorová nafta s biosložkami a také teplo z tepelných čerpadel. V roce 2018 zajišťovaly tuhé obnovitelné zdroje již jen 77,5 % celkové spotřeby z obnovitelných zdrojů energie. Přes 5 % energie se vyrobilo z bioplynů, téměř 1 % tvořila sluneční energie, skoro 6 % bylo teplo z tepelných čerpadel a více než 8 % obnovitelné energie pocházelo z motorové nafty s biosložkami.
Tradiční tuhé obnovitelné zdroje energie hrají stále významnou úlohu. Během sledovaného období se však postupně prosazují i nové druhy a technologie. Portfolio obnovitelných zdrojů energie se tak rozšiřuje, a tím se zvyšují i možnosti jejich dalšího uplatnění.

Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů energie v ČR v roce 2005 a 2018 (%)

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika