Míra nezaměstnanosti v EU pomalu roste

Nárůst nezaměstnanosti v EU nebyl tak rychlý jako v USA. Práci ztrácejí zejména mladí lidé.

Ekonomický propad, který nastal v březnu po zave­dení opatření proti šíření koronaviru, logicky vyvolal zejména u spotřebitelů obavy ze zvýšení nezaměst­nanosti. Velké části pracovníků se opatření skutečně dotkla, zejména co se týká množství odpracované doby. Míra nezaměstnanosti se ale v EU nehýbala nijak dra­maticky, alespoň ne v březnu. Podniky v té době nevě­děly, jaký bude další vývoj, a čekaly na případné pod­mínky vládní pomoci. Zároveň je evropský trh práce obecně méně flexibilní a propouštění není tak rychlý proces jako například v USA, kde se nezaměstnanost zvýšila mezi březnem a dubnem ze 4,4 % na 14,7 %.

Nejvíce narostla nezaměstnanost v dubnu

Míra nezaměstnanosti v EU v březnu dosáhla svého minima – hodnoty 6,4 %. V dubnu vzrostla na 6,6 % a v květnu na 6,7 %. Nejvyšší míru nezaměstnanosti v květnu měly Španělsko (14,5 %), Kypr (10,2 %) a Lo­tyšsko (9,8 %). Nejnižší míru nezaměstnanosti mělo Česko (2,4 %), dále Polsko (3,0 %) a Nizozemsko (3,6 %).

Nejvíce se nezaměstnanost v posledních měsících zvyšovala na Kypru (v únoru 6,0 %, v květnu 10,2 %), v Litvě (z 6,3 % na 9,3 %), v Lotyšsku (z 6,9 % na 9,8 %) a v Chorvatsku (z 6,2 % na 8,9 %). V těchto zemích proběhl hlavní skok vzhůru v dubnu, kdy ve většině zemí platila nějaká omezení uvalená na běžný spole­čenský i ekonomický provoz. Nezaměstnanost se zvy­šovala téměř ve všech zemích EU, u mnohých ale po­sun nebyl tak výrazný (u 11 zemí byl nižší nebo roven 0,5 procentního bodu).

Zajímavý je tak hlavně pohled na strukturu ne­zaměstnanosti. V momentálně dostupných údajích existují dvě hlavní dělicí čáry – mezi muži a ženami a také mezi mladými a staršími pracovníky. U žen v Evropské unii zatím míra nezaměstnanosti vzrostla o trochu více než u mužů, rozdíly jsou ale v rámci statistické chyby. Naopak nezaměstnanost pracov­níků pod 25 let, která je dlouhodobě mnohem vyšší, než je průměr, stoupla v EU mezi únorem a květnem o 0,9 procentního bodu, zatímco u lidí nad 25 let byl nárůst jen 0,2 procentního bodu.

Obecná míra nezaměstnanosti v EU (květen 2020, %, osoby 15-74 let, sezónně očištěno)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost