Jaká bude úroda?

Letos se očekává mírný pokles množství sklizených obilovin i řepky. V případě obilovin se sníží jak hektarové výnosy, tak i rozloha osetých ploch. U řepky se odhaduje hektarový výnos vyšší, ten však nedokáže kompenzovat meziroční úbytek její plochy.

První letošní odhady sklizně zemědělských plodin ukazují, že základních obilovin (bez kukuřice na zrno) by se mělo urodit 6 784 tisíc tun a řepky 1 135 tisíc tun. V porovnání s loňskou sklizní se jedná o pokles – u základních obilovin o 3,3 % (234 tisíc tun) a u řepky o 1,9 % (22 tisíc tun).

Z obilovin se nižší sklizeň očekává v případě pše­nice ozimé a ječmene ozimého, naopak více by se mělo sklidit ječmene jarního, ovsa nebo triticale.

Odhad průměrných hektarových výnosů základ­ních obilovin je meziročně o 1,8 % nižší. Opatrnost v předpovědích letošní úrody projevují zejména menší zemědělci. Jejich očekávání nižších hektarových vý­nosů souvisí pravděpodobně s nedostatkem srážek na počátku jara či s obavami z poškození porostů vli­vem dalšího průběhu počasí. Aktuálně je ale kondice vegetace díky květnovým a červnovým srážkovým úhrnům dobrá.

Snižování produkce základních obilovin souvisí rovněž se zmenšováním plochy pro jejich pěsto­vání. Od roku 2010 klesla v České republice vý­měra pozemků osetých těmito plodinami o 100 tisíc hektarů, tj. o 7,4 %. Výrazný je zvláště úbytek ploch jařin. Rozloha polí s ozimy zůstala téměř na stejné úrovni.

Po jednotlivých plodinách

Nejpěstovanější plodinou na českých polích je i letos pšenice ozimá, která zabírá téměř třetinu z celkové osevní plochy, konkrétně 775 tisíc ha. Odhadovaná sklizeň 4 445 tisíc tun znamená meziroční snížení o 271 tisíc tun (−5,8 %).

Pšenice jarní se podle odhadů sklidí 103 tisíc tun a proti loňsku to bude o 7,3 % více. K nárůstu dojde díky zvýšení hektarového výnosu o 11,7 % na 4,29 t/ha. Osevní plocha této plodiny meziročně klesla o 3,9 % na 24 tisíc ha a ve srovnání s průměrem posledních deseti let se propadla téměř o polovinu (−48,0 %).

Ječmene jarního, po pšenici ozimé druhé nejroz­šířenější obiloviny, se podle odhadu sklidí 1 081 tisíc tun, což je téměř stejné množství jako v loňském roce (+0,6 %). Letošní úroda ječmene ozimého je před­pokládána ve výši 625 tisíc tun a meziročně se sníží o 3,0 %. Předpokládaná produkce žita je 159 tisíc tun a ovsa 164 tisíc tun. Úroda triticale má dosáhnout 207 tisíc tun.

Řepka, která je po pšenici ozimé druhou nejrozší­řenější plodinou u nás, letos roste na 368 tisících ha, což odpovídá 15 % z celkové osevní plochy. Očeká­vaná úroda by měla být 1 135 tisíc tun, tedy o 1,9 % méně než vloni. Ve srovnání s desetiletým průměrem se jedná dokonce o pokles o 9,3 %.

Odhady sklizní vybraných zemědělských plodin (tis. t, %)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství