Jak se mění počty žáků na základních školách

Za posledních 20 let došlo na českých školách k výrazným změnám z hlediska počtu dětí, žáků a studentů na jednotlivých úrovních vzdělávací soustavy.

V prvním desetiletí nového století výrazně klesal po­čet žáků základních škol. Naopak počet vysokoškoláků v tomto období rostl. Přibližně od roku 2010 můžeme pozorovat opačný trend: zatímco počty vysokoškoláků se snižují, počty žáků na základních školách jdou nahoru. V mateřských školách zůstávaly až do roku 2006 počty dětí víceméně konstantní. Obdobná situace, kromě prv­ních dvou let, byla také v případě žáků středních škol. Po tomto období docházelo na středních školách k po­měrně výraznému poklesu počtu žáků, který se zastavil teprve před třemi lety. Počet dětí ve školkách se naopak každoročně zvyšoval až do roku 2014.

Počet dětí, žáků a studentů na školách (tis.)

Základní vzdělávání nejen na základních školách

Dále se budeme věnovat pouze základnímu vzdělá­vání, kterého se účastní zdaleka nejvíce žáků. Toto povinné vzdělání lze plnit nejen na základních ško­lách, ale i v nižších ročnících víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří. Ve školním roce 2019/20 se základního vzdělávání v Česku účastnil bez pěti tisíc milion žáků. Je to téměř o pětinu více než před deseti lety. Kromě základních škol plnily minulý rok 42 tisíce žáků povinnou školní docházku v nižších ročnících víceletých gymnázií. Počet těchto žáků se v posledních letech příliš nemění. Na nižším stupni osmiletého vzdělávání na konzervatoři se v minulém školním roce vzdělávalo 314 žáků.

Základní vzdělávání lze uskutečňovat také formou individuálního vzdělávání či v zahraničí. Základní školu v zahraničí nebo zahraniční školu v ČR, která není zapsána v rejstříku škol, navštěvovalo celkem 9,5 tisíce dětí z České republiky a individuální vzdě­lávání využilo 3,9 tisíce dětí. Obě tyto formy využívá rok od roku více dětí. Za posledních deset let se počet žáků navštěvujících základní školu v zahraničí nebo zahraniční školu v ČR ztrojnásobil a počet žáků plní­cích povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání se zvýšil osmkrát.

Počet žáků na 1. a 2. stupni základních škol (tis.)

Počty žáků ovlivňuje vývoj porodnosti

Počet žáků základních škol přímo souvisí s měnícím se počtem narozených dětí v předchozím období, který se následně „posouvá“ do věkových skupin, jichž se týká povinná školní docházka. Děti nejčastěji nastoupí do základní školy v šesti a ukončí ji v pat­nácti letech. Tato doba se však může změnit, je-li dítěti odložen začátek školní docházky, případně pokud žák opakuje některý ročník či více ročníků základní školy. Faktorů, které ovlivňují počet žáků na základních školách, je však více. V malé míře dochází k odlivu žáků druhého stupně na víceletá gymnázia, vliv má i migrace cizinců ze zahraničí. Na úrovni obcí pak často největší roli v počtu žáků na základní škole hraje stěhování v rámci republiky.

Mezi roky 2010 až 2013 se počet narozených dětí u nás snižoval. Tento pokles porodnosti se již začal projevovat na snižujícím se počtu prvňáčků. Do prv­ních tříd základních škol bylo loni nově přijato 107 tisíc žáků. Počet prvňáků už třetí rok v řadě mírně klesá, nicméně celkový počet žáků základních škol od škol­ního roku 2010/11 stále roste. Na druhý stupeň totiž stále míří předchozí silné populační ročníky odrážející rostoucí počet dětí narozených v letech 2002 až 2008. Za posledních pět let vzrostl počet žáků na 2. stupni o pětinu (65 tisíc).

Celkově dosáhl počet žáků na základních ško­lách v uplynulém školním roce nejvyšší hodnoty za posledních 15 let. Na konci září 2019 jich usedlo do školních lavic 953 tisíc, což je o 12 % a téměř 100 tisíc více než v roce 2014.

Ředitelé mnoha základních škol musejí již něko­lik let řešit problém, jak navýšit kapacitu školy, aby ji mohli navštěvovat všichni spádoví žáci. Na základě předchozího demografického vývoje lze konstatovat, že tento problém by v blízké budoucnosti neměl být pro většinu z nich již tak významný. Někteří začnou mít opačné starosti, resp. obdobné, jaké měli před dvaceti lety. V prvních zhruba deseti letech 21. století totiž počet žáků na základních školách výrazně klesal, a to rychleji, než činil výše popsaný nárůst posledních let. V porovnání se školním rokem 1999/00 navště­vovalo základní školy v roce 2009/10 o téměř 30 % méně žáků. V prvním desetiletí 21. století se počet žáků na základních školách v průměru každoročně snížil o 32 tisíc.

Nejvíc přibylo žáků v Praze a ve Středočeském kraji

Vývoj počtu žáků na základních školách popsaný výše však neprobíhal ve všech krajích stejně a i do budoucna lze předpokládat výrazné regionální rozdíly. Za posled­ních deset let vzrostl procentuálně nejvíce počet žáků v základních školách v Praze, a to téměř o polovinu ze 73 tisíc žáků ve školním roce 2009/10 na 109 tis. žáků ve školním roce 2019/20. Nejvyšší absolutní nárůst byl zaznamenán ve Středočeském kraji, kde počet dětí ve školních lavicích vzrostl o 39 tisíc (42 %). Tyto dva kraje se tak podílely téměř z poloviny na 159tisíco­vém (20%) celorepublikovém nárůstu počtu žáků na základních školách za posledních deset let.

V dalších krajích byl nárůst podstatně nižší a ni­kde to nebylo více než o čtvrtinu. Nejmenší nárůst byl zaznamenán v Moravskoslezském a Karlovarském kraji – v obou případech o 6 %. Karlovarský a Ústecký kraj jsou jediné, kde v posledním školním roce došlo k meziročnímu poklesu počtu žáků základních škol. A dá se předpokládat pokles i v následujících letech s tím, jak v těchto krajích klesá počet dětí v mateř­ských školách.

V některých obcích základky prořídly

I uvnitř jednotlivých krajů můžeme pozorovat velké rozdíly v tom, jak se často rozdílně v rámci jednotli­vých správních oblastí obcí s rozšířenou působností měnil počet žáků v základních školách. Zásadním zjištěním je skutečnost, že za posledních deset let nej­více vzrostly (o více než polovinu) počty žáků v širším zázemí hlavního města a částečně i Brna. Tento vývoj souvisí s rozvojem procesu suburbanizace v těchto oblastech.

Nadprůměrné nárůsty lze pozorovat i v případě některých dalších krajských měst nebo jejich nejbliž­šího okolí, jako jsou Plzeň, Pardubice, Olomouc, České Budějovice, Liberec, Jihlava či Hradec Králové. Počty žáků základních škol se zvyšují rovněž v průmyslových oblastech s nabídkou pracovních příležitostí, jako je například Mladá Boleslav. Tyto změny jsou ovlivněny přírůstkem obyvatelstva ve věku 6 až 15 let, a to nejen díky stěhování obyvatel v rámci našeho území, ale i ze zahraničí. Stěhování se daleko častěji týká právě osob v produktivním věku, které už děti mají nebo rodinu zakládají.

Naproti tomu existuje celá řada obcí s rozšířenou působností, v jejichž správní oblasti v tomto období došlo k poklesu počtu žáků základních škol. Jde o obce, ve kterých můžeme pozorovat poměrně výrazný úbytek celkového počtu obyvatel, často ve venkovských nebo příhraničních oblastech.

Změny v počtech žáků základních škol mezi roky 2009/10 a 2019/20 (%)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání