Bez čeho by pivo nebylo

Pro výrobu piva jsou zásadními surovinami ječmen a chmel. Jak si Česko stojí v jejich produkci?

Pěstování chmele v Čechách a dokonce i jeho vývoz do okolních zemí jsou doloženy již v raném středověku. Chmel se tak řadí mezi charakteristické české produkty. Pěstování ječmene k nám dorazilo z přední Asie a ani v něm nepatří Česká republika mezi outsidery.

Chmele ve válkách ubylo

V roce 2019 činila výměra chmelnic v České republice 5,6 tis. ha, tj. 0,2 % obhospodařované zemědělské půdy. Plodící chmelnice zaujímaly 5,0 tis. ha. Sklizeň chmele dosáhla 7,1 tis. tun. Mezi deseti zeměmi Evropské unie pěstujícími chmel zaujímá Česká republika 2. místo jak v podílu na produkční ploše (16,4 % EU28; data za rok 2019), tak v produkci (11,1 % EU28). Na prvním místě je Německo s 66,4% podílem na ploše a 75,1% podílem na produkci. V období od roku 1920 byly největší výměry chmelnic zaznamenány ve 2. polovině 20. let minulého století, s maximem 17,0 tis. ha v roce 1929. K redukci došlo zejména za 2. světové války a poté koncem 90. let 20. století.

Za zmínku stojí, že data ze sčítání zemědělských podniků v českých zemích pořádaného Císařsko-královskou centrální komisí pro statistiku v roce 1902 udávají výměru chmelnic v českých zemích asi 16 tis. ha, zatímco v roce 1920 to bylo pouze 8,4 tis. ha; za 1. světové války tedy rovněž došlo k výraznému útlumu v pěstování chmele.

S ječmenem jsme v lepší polovině

V pivovarnictví využívaný ječmen jarní byl v České republice v roce 2019 vysetý na 211,9 tis. ha, tj. 8,6 % osevních ploch. Sklizeno jej bylo 1 073,9 tis. tun. V Evropské unii ječmen jarní pěstuje 22 států, jeho celková produkční plocha zde v roce 2019 pokrývala 6 950,6 tis. ha a produkce činila 30 372,2 tis. tun. Největším producentem je Španělsko s 34,8% podílem na produkční ploše v EU a 23,4% podílem na produkci. Česká republika je s 3,0% podílem na ploše a 3,5% podílem na produkci v obou těchto parametrech shodně na 9. místě.

Od roku 1993, kdy zemědělské statistiky sledují odděleně ječmen jarní a ozimý, dosáhla osevní plocha ječmene jarního u nás svého maxima v roce 1997, a to 489,4 tis. ha. V posledních přibližně 15 letech se výměry osevní plochy ječmene jarního mírně snižují.

Pěstování chmele a ječmene jarního v ČR

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství