Statistici pomáhají měřit udržitelný rozvoj

Český statistický úřad se zapojil do sledování indikátorů naplňování cílů udržitelného rozvoje.

Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který umožňuje naší generaci uspokojovat své potřeby za současného zachování této možnosti i pro generace budoucí.

Mezinárodní agenda

V září 2015 přijalo světové společenství na půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), kterých má být dosaženo do roku 2030. Jedná se o dlouhodobý a ambiciózní program ve všech oblastech lidského konání nazývaný Agenda 2030, který se týká všech zemí a celého lidstva. Česká republika se přihlásila k naplňování Agendy 2030 a k monitoringu jejích 247 indikátorů v podmínkách ČR.

Národní strategie

Udržitelný rozvoj není v ČR novinkou, v roce 2010 přijala vláda strategický rámec udržitelného rozvoje, který navazoval na předchozí strategii. V kontextu mezinárodních událostí byl v roce 2017 přijat nový strategický rámec s názvem ČR 2030, který má 6 klíčových oblastí, 27 strategických cílů a 96 specifických cílů. Cíle jsou vyhodnocovány 192 indikátory, které jsou ještě rozšířeny o dimenzi kvality života s dalšími 140 indikátory.

Role statistiky

V roce 2020 vznikají dvě monitorovací zprávy, jedna k naplňování Agendy 2030 a druhá Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti v České republice. ČSÚ je koordinátorem sběru vstupních dat pro tvorbu obou zpráv, na nichž pracují analytici Ministerstva životního prostředí. Vzhledem k množství indikátorů a jejich různé úrovni, kdy některé indikátory doposud nemají přesně stanovenou metodiku a je velmi problematické najít vhodný zdroj dat, je to úkol nelehký. Děkujeme touto cestou všem kolegům, nejen z našeho úřadu, ale také z dalších institucí, kteří jsou nám nápomocni při sběru dat k jednotlivým indikátorům.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.