Dovoz a vývoz elektrické energie

Česká republika více elektrické energie vyváží než dováží. Ze sousedních zemí je na tom stejně pouze Německo.

Evropské země nejsou energeticky soběstačné, a proto významnou úlohu v jejich ekonomice hraje dovoz a vývoz jednotlivých druhů paliv a energie. I když ani Česká republika není energeticky soběstačná, patří dlouhodobě k vývozcům elektrické energie. Součástí vykazovaných hodnot dovozů a vývozů elektrické energie jsou také data za neplánované přetoky elektrické energie způsobené často vysokou výrobou elektráren v zahraničí. V roce 2000 bylo do ČR dovezeno 750,21 ktoe elektrické energie a 1 611,5 ktoe vyvezeno. V roce 2018 bylo dovezeno 995,1 ktoe a vyvezeno 2 190,9 ktoe. Oproti roku 2000 se tedy dovoz elektřiny do ČR zvýšil o 33 %, vývoz však vzrostl o 36 %.

Z hlediska sousedních států dosahuje nejvíce dovezeného a vyvezeného množství elektrické energie Německo. V roce 2000 bylo do Německa dovezeno 3 880,8 ktoe elektrické energie, v roce 2018 to bylo 2 728 ktoe. Pokles činil 30 %. Vyvezeno bylo v roce 2000 z Německa 3 618 ktoe elektrické energie, zatímco v roce 2018 to už bylo 6 918,6 ktoe. Jednalo se tak téměř o dvojnásobný nárůst.

Rakousko v roce 2000 dovezlo 1 188,7 ktoe elektrické energie, v roce 2018 činil dovoz 2 414,1 ktoe. Nárůst byl dvojnásobný. V roce 2000 bylo z Rakouska vyvezeno 1 306,3 ktoe elektrické energie, v roce 2018 pak 1 644,8 ktoe. I v případě vývozu se tedy celkový objem zvýšil, ale pouze o 26 %.

Další ze sousedních zemí – Slovensko – v roce 2000 dovezlo 511,7 ktoe elektrické energie. V roce 2018, kdy dovezlo 1 068,6 ktoe, předčilo množstvím dovezené elektřiny i Českou republiku. Vývoz ze Slovenska, který v roce 2000 činil 743,5 ktoe elektrické energie, se do roku 2018 téměř nezměnil a zůstal na úrovni 752 ktoe.

Polsko v roce 2000 dovezlo 282,9 ktoe elektrické energie, zatímco v roce 2018 už to bylo 1 187,9 ktoe. Z hlediska zvýšení dovezeného množství je Polsko premiantem, jeho dovoz za sledované období narostl více než čtyřikrát. Opačný trend však zaznamenáme v případě vývozu. V roce 2000 bylo z Polska vyvezeno 830,9 ktoe elektrické energie a v roce 2018 kleslo vyvezené množství na hodnotu 698,3 ktoe. Došlo tak k poklesu o 16 %.

Dovoz a vývoz elektřiny (ktoe)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika