Jaderná energie je stále důležitá

V současnosti vyrábí elektřinu s využitím jádra polovina členských států Evropské unie. S energií z jádra je nutné počítat i v rámci boje proti rychlým změnám klimatu.

Jaderná energie je částí členských zemí považována za nízkouhlíkovou náhradu namísto znečišťujících uhelných paliv. Za využití jaderné energie se v Evropské unii vyrábí přibližně čtvrtina veškeré elektřiny. Existuje řada zemí, kde buď již probíhá, nebo se do budoucna připravuje výstavba nebo dostavba jaderných elektráren. Patří mezi ně např. Česká republika, Francie, Slovensko, Bulharsko a další. Některé členské země, např. Rakousko, Itálie, Řecko, jsou výrazně proti používání jaderné energie, část zemí jako Německo nebo Belgie dokonce od využívání jaderné energie upouští a snaží se ji nahrazovat obnovitelnými zdroji – větrnou nebo solární energií. To však přináší problémy při vyrovnávání přetoků elektřiny. Německo plánuje odstavit poslední ze svých jaderných bloků do roku 2022.

Celoevropsky výroba z jádra klesá

Z hlediska objemu vyrobené elektrické energie pocházející z jaderných elektráren bylo v roce 2000 v zemích dnešní EU27 vyrobeno celkem 73 940,7 ktoe elektrické energie. Do roku 2018 poklesla výroba elektrické energie z jaderných elektráren na hodnotu 65 515,3 ktoe, tj. o více než 11%.

Ze všech států EU se největším objemem na výrobě elektrické energie z jaderných elektráren podílí Francie. V roce 2000 bylo ve Francii vyrobeno 35 697,5 ktoe elektrické energie z jaderných elektráren, což odpovídalo 48,3% tehdejší výroby jaderných elektráren v zemích současné EU27. V roce 2018 činil podíl Francie na celkové výrobě elektrické energie z jaderných elektráren v zemích EU27 již 54,2 %, i když francouzské jaderné elektrárny vyprodukovaly o něco méně elektrické energie (35 506,6 ktoe) než v roce 2000.

Na druhém místě se z hlediska množství vyrobené elektrické energie nachází Německo. V roce 2000 bylo v Německu vyrobeno 14 583,5 ktoe elektrické energie z jaderných elektráren, což představovalo téměř 20% podíl výroby jaderných elektráren z celkové produkce zemí EU27. Do roku 2018 ale výroba z jaderných elektráren v Německu poklesla na 6 535,3 ktoe, a podíl na celkové výrobě jaderných elektráren EU27 se tak snížil na pouhých 10%.

V Česku role jádra roste

V pomyslné druhé části žebříčku se nachází Česká republika. U nás je nyní v provozu 6 jaderných bloků v elektrárnách Dukovany a Temelín. Tyto bloky v současné době vyrábějí zhruba třetinu z celkové produkce elektřiny v zemi. Do budoucna se připravuje výstavba dalších bloků, jednoho v Dukovanech a případně dalších dvou v Temelíně. Česká republika sice objemem výroby elektřiny z jaderných elektráren nepatří na přední místa mezi zeměmi EU, ale na rozdíl od jiných zemí se u nás výroba z jaderných elektráren nesnižuje. V období mezi roky 2000 a 2018 naopak vzrostla více než dvojnásobně – z 1 168,5 ktoe na 2 572,8 ktoe. Náš podíl na výrobě jaderných elektráren v EU27 se zvýšil z 1,6% v roce 2000 na 3,9% v roce 2018.

Z grafů lze vyčíst, jak v České republice dochází k útlumu výroby elektrické energie z tuhých uhelných paliv, a naopak roste význam elektrické energie vyrobené v jaderných elektrárnách a z obnovitelných zdrojů.

Podíl vyrobené elektrické energie podle použitých paliv a energií v ČR (%)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika