Neziskových institucí i dobrovolnické práce přibylo

Produkce neziskových institucí v roce 2018 činila 145,4 mld. Kč, což odpovídalo 1,78 % HDP.

Počty neziskových institucí vzrostly v roce 2018 o 1,3 % na 142 664. Největší zastoupení mají spolky, představující 66 % všech neziskových institucí, během roku 2018 jich vzniklo přes 2 tisíce. Největší meziroční nárůst pozorujeme u ústavů, u kterých došlo k navýšení o 17,5 % (z 892 v roce 2017 na 1 048 v roce 2018). U obecně prospěšných společností evidujeme naopak mírný pokles (přibližně o 2 %), jelikož tato právní forma už nemůže dle legislativy nově vznikat.

Služby domácnostem většinou bezplatně

Satelitní účet neziskových institucí sjednocuje údaje za všechny neziskové instituce v jednom účtu a rozšiřuje statistické sledování o ukazatele, které jsou pro neziskové instituce charakteristické, avšak národní účty je nezachycují. Jedná se například o hodnotu práce dobrovolníků, rozdělení nákladů neziskových institucí podle účelu nebo financování netržních neziskových institucí podle jednotlivých sektorů národního hospodářství.

Neziskové instituce se v  roce 2018 podílely na tvorbě HDP 1,78 %. Produkce se zvýšila na 145,4 mld. Kč, přičemž téměř 43 % z ní vytvořily veřejné vysoké školy a asociace zdravotních pojišťoven, které mezi neziskové instituce také zahrnujeme. Netržní neziskové instituce, které poskytují své služby domácnostem a z celkového počtu neziskových institucí tvoří většinu (99,4 %), poskytly 52 mld. Kč (66,4 %) své produkce bezplatně a 17 mld. Kč (22,1 %) za netržní ceny, tedy za ceny, které slouží k pokrytí výrobních nákladů nebo jsou nižší.

Nejnovější ekonomické údaje za neziskové instituce (2018)

Zaměstnanci a dobrovolníci

Počet zaměstnanců vyjádřený v přepočtených úvazcích v roce 2018 byl 116 991, což činí meziročně růst o 10 %. Průměrná mzda v neziskových institucích je dlouhodobě pod průměrnou mzdou, v roce 2018 se však celkový ekonomický růst projevil i zde, což je vidět na zvyšování počtu zaměstnanců i odpovídajícím navýšení mezd. Podíl na celkové zaměstnanosti ČR dosáhl 2,2 %.

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky vzrostl meziročně o 2,6 % na 56,9 milionu. Počet dobrovolníků v přepočtených úvazcích na plnou pracovní dobu (FTE) je 32 455, což je nárůst o 3,6 % oproti roku 2017. Více než 65 % dobrovolníků je aktivních ve spolcích a dalších 30 % v pobočných spolcích (místní jednotky spolků, například sokolové v jednotlivých městech). Tito dobrovolníci nejčastěji vykonávají činnosti pro sportovní organizace, při nichž odpracují 22 % hodin, nebo činnosti dobrovolných hasičů, které zaujímají 10 % odpracované doby. Necelá 2,5 % času odpracují dobrovolníci pro církevní organizace (církevní charity, domovy pro seniory).

Malé neziskové organizace do 10 zaměstnanců jsou do šetření zahrnovány jednou za pět let, přitom každý rok se mění právní forma, která je oslovována. Spolky a pobočné spolky tak byly kompletně šetřeny v letech 2012 a 2017, OPS a ústavy v letech 2013 a 2018 atd.

Z těchto pětiletých porovnání vyplývá, že počet dobrovolníků ve spolcích mírně klesl, počet odpracovaných hodin však vzrostl o 6 milionů. Průměrný počet odpracovaných hodin na jednoho dobrovolníka se u spolků zvedl ze 45 na 52 za rok. U pobočných spolků vzrostl průměrný počet odpracovaných hodin z 28 na 33.

U ostatních neziskových institucí pracuje nejméně dobrovolníků v nadacích a nadačních fondech, počet odpracovaných hodin se zde ale také zvedl, v průměru z 52 na 57 hodin na jednoho dobrovolníka za rok. Počet dobrovolníků i odpracovaných hodin u církevních organizací se mezi lety 2011 a 2016 snížil skoro o 30 %. Naopak u obecně prospěšných společností a ústavů se počet dobrovolníků zvýšil o více než 50 % a stejně narostl celkový počet odpracovaných hodin. Průměrný počet odpracovaných hodin na jednoho dobrovolníka tak zůstal stejný, a sice 46 hodin.

Hodnota dobrovolnické práce za rok 2018 je vyčíslena na 9,3 mld. Kč, což meziročně představuje nárůst o 12 %. Dobrovolnická práce není podle mezinárodních standardů zahrnuta v národních účtech a je odhadována pouze v rámci satelitního účtu neziskových institucí.

Novinkou satelitního účtu neziskových institucí je rozdělení dobrovolníků podle charakteru práce vykonané pro neziskovou instituci. Přes 40 % dobrovolníků pracuje pro neziskové instituce pravidelně, téměř 48 % nepravidelně a pouze 11 % jednorázově. Dobrovolníci v neziskových institucích nevykonávají pouze pomocné a nekvalifikované práce, ale z téměř 47 % jsou to práce administrativní, provozní nebo řemeslné. Skoro 22 % představují práce řídicí a odborné, například právní poradenství, vedení účetnictví apod.

Počty dobrovolníků a odpracovaných hodin – spolky a pobočné spolky

Odpracované dobrovolnické hodiny podle charakteru a typu vykonané práce (2018)

Zdroje financování

Dalším přínosem satelitního účtu je informace o zdrojích financování netržních neziskových institucí. Kromě produkce, kterou neziskové instituce vytvořily a prodaly za tržní i netržní ceny, jsou hlavním zdrojem příjmů ostatní sektory národního hospodářství. Tyto transfery tvoří 68,4 % z celkových příjmů. Na provoz neziskových institucí nejvíce přispívají veřejné zdroje (stát, kraje, města), a to 34,2 %. Dotace z EU a dary ze zahraničí se na financování podílejí z 6 %. Firemní dárcovství přispívá 8 %, dobrovolníci 11,5 % a domácnosti 8,7 %. O něco více než polovinu z příspěvků domácností tvoří členské příspěvky spolkům, pobočným spolkům a komorám, zbytek je poskytnut jako dary.

Zdroje financování netržních neziskových institucí sloužících domácnostem (2018)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost