Studenti ICT pod drobnohledem

Zastoupení studentů ICT oborů na českých vysokých školách je poměrně stabilní. Nadprůměrný podíl v těchto oborech tvoří cizinci.

V Česku studovalo v roce 2020 vysokou školu bezmála 300 tisíc osob, za posledních jedenáct let však počet vysokoškolských studentů velmi výrazně poklesl. Vrcholu dosáhl v roce 2010, kdy bylo do studia v Česku aktivně zapojeno téměř 396 tisíc studentů. Od roku 2010 až do roku 2019 počet vysokoškolských studentů plynule klesal a mezi lety 2019 a 2020 pak zaznamenáváme mírný nárůst o cca 11 tisíc osob. Také počet vysokoškolských studentů ICT oborů dosáhl svého maxima okolo roku 2010 (cca 26 tisíc osob) a poté následoval pokles k nejnižší hodnotě 20 tisíc studentů v roce 2017. Od té doby již dochází k pomalému zvyšování, v roce 2020 u nás dosáhl počet vysokoškolských studentů ICT oborů 21 660 osob.

Mezi jednotlivými ICT obory, které lze na vysokých školách studovat, jednoznačně vede obor vývoj a analýza softwaru a aplikací, který v roce 2020 studovaly dvě třetiny vysokoškolských studentů ICT oborů. Většina ICT studentů volí na vysokých školách prezenční formu studia, mezi studenty však nalezneme téměř 13 % těch, kteří navštěvují distanční či kombinovanou formu studia. V případě všech studentů VŠ je obliba distanční a kombinované výuky ještě vyšší, tuto možnost využila v roce 2020 více než pětina z nich.

V procentním zastoupení studentů ICT oborů mezi všemi studenty vysokých škol k žádnému výraznému výkyvu nedošlo a vývoj tohoto ukazatele mezi lety 2010 až 2017 spíše stagnoval kolem hodnoty 6,6 %. Od roku 2017 pak začal podíl ICT studentů mezi všemi VŠ studenty narůstat až na hodnotu 7,2 % v roce 2020.

Studenti ICT oborů na vysokých školách v ČR

Mezi studenty ICT je méně než pětina žen

Svět techniky a obzvláště pak té výpočetní je dlouhodobě doménou mužů. Výrazně vyšší zastoupení mužů než žen zaznamenáváme jak mezi osobami pracujícími jako ICT odborníci, tak mezi studenty ICT oborů, kteří na pracovní trh teprve vstoupí. V roce 2020 bylo mezi vysokoškolskými studenty ICT oborů 17 % žen, což není příliš mnoho, ale oproti roku 2010 se jedná o poměrně výrazný nárůst – tehdy to bylo pouze 11,5 %. Je však otázkou, zda všechny dívky, které ICT vystudují, se tomuto oboru věnují i nadále ve svém profesním životě. Pro srovnání uveďme, že mezi všemi studenty vysokých škol ženy nad muži převažují v poměru 56 : 44.

Při dokončování studia jsou úspěšnější magistři

Nejvíce studentů ICT oborů navštěvuje bakalářský studijní program, v roce 2020 se jednalo téměř o 16 tisíc osob a z VŠ studentů ICT oborů tvořili bakaláři 72 %. Přibližně pět tisíc osob pak ve stejném roce studovalo ICT v magisterských studijních programech (24 % ze všech VŠ studentů ICT) a cca 860 studentů ICT navštěvovalo doktorský studijní program (4 % ze všech VŠ studentů ICT).

Jedna věc je vysokou školu studovat a jiná potom ji úspěšně dokončit, což se úplně všem studentům nepovede. V roce 2020 absolvovalo vysokou školu v ICT oborech téměř 3 700 studentů. Struktura absolventů ICT oborů na vysokých školách podle jednotlivých programů je zcela odlišná než struktura ICT studentů. I mezi absolventy bylo nejvíce osob z bakalářského programu, ze všech absolventů ICT oborů však v roce 2020 tvořili 57 %, což je v porovnání se 72 % studentů bakalářského programu znatelně méně. Magisterských absolventů ICT oborů v roce 2020 bylo 42 %, což je ve srovnání s podílem studujících téměř dvojnásobné množství. Lze tedy konstatovat, že vysokoškolské studium úspěšně ukončují více studenti magisterských programů než programů bakalářských. Vzhledem k tomu, že se v současné době jedná pouze o navazující magisterské studium, můžeme předpokládat, že v magisterských programech pokračují studenti, kteří již úspěšně prošli bakalářským programem a s větší pravděpodobností dokončí i magisterský stupeň.

Téměř třetina studentů ICT v Česku jsou cizinci

V České republice nestudují vysoké školy pouze Češi, ale samozřejmě také cizinci, jejichž zastoupení se v průběhu let výrazně zvyšuje, a to jak v případě studentů vysokých škol celkově, tak také v případě ICT oborů, kde je zastoupení cizinců ještě výrazně vyšší. V roce 2020 tvořili cizinci ze všech vysokoškolských studentů v Česku 17 %, přičemž v případě studentů ICT oborů se jednalo o 29 %. Je zřejmé, že studium ICT oborů v Česku je pro cizince atraktivní. V absolutním vyjádření studovalo v roce 2020 ICT obory na vysokých školách v Česku bezmála 6 300 cizinců. Obliba studia ICT u nás mezi zahraničními studenty postupně roste, v roce 2005 zde působilo cca 1 450 zahraničních studentů, kteří tvořili pouhých 9 % ze všech studentů ICT.

Mezi cizinci jednoznačně dominují Slováci, kteří s počtem 3 248 studentů ICT oborů tvořili více než polovinu cizinců studujících ICT obory na českých vysokých školách. S velkým odstupem pak následují studenti z Ruska (1 081 osob, 17 %), Ukrajiny (535 osob, 8 %) a Kazachstánu (313 osob, 5 %). Zastoupení více než sto studentů májí pak ještě Bělorusko a Indie a v desítkách počítáme studenty ICT z Vietnamu, Turecka, Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu, Číny či Spojených států amerických. Zastoupení národností mezi studenty ICT v Česku je však ještě pestřejší, v roce 2020 mělo na vysokých školách v Česku v ICT oborech alespoň jednoho studenta 93 států z celého světa.

Studenti ICT oborů na vysokých školách v ČR podle státního občanství (%)

Studovat ICT lze i v důchodovém věku

Naprostá většina vysokoškolských studentů ICT je zcela dle očekávání ve věku 20–24 let. Tato věková kategorie, již tvoří převážně studenti, kteří šli na vysokou školu rovnou po ukončení středoškolského studia, zaujímá dvě třetiny ze všech studentů ICT oborů. Mezi vysokoškolskými studenty jsou rovněž hojně zastoupeny osoby mezi 25 a 29 roky, což je také ještě běžný věk pro vysokoškolské studium, obzvláště pak v doktorských studijních programech. Zajímavý je však poměrně vysoký podíl ICT studentů mladších 20 let. Takových bylo v roce 2020 více než 2 500, takže tvořili 11,6 % ze všech vysokoškolských studentů ICT. Nejvíce, přes dva tisíce, je v této kategorii samozřejmě devatenáctiletých, ale ICT na vysokých školách studuje i 218 osmnáctiletých a třiceti studentům bylo dokonce pouze sedmnáct let. Vzhledem k tomu, že věk českého maturanta se pohybuje nejčastěji mezi 19 a 20 roky, není nijak překvapivé, že všichni sedmnáctiletí studenti ICT na našich vysokých školách jsou cizinci a z osmnáctiletých je pouze 11 Čechů. Na opačném konci škály se nachází nejstarší vysokoškolský student ICT, kterému bylo 65 let a studoval navazující magisterské studium v distanční či kombinované formě studia. Nejstaršímu prezenčnímu studentovi ICT pak bylo 64 let a studoval bakalářský studijní program. Oba tito rekordmani roku 2020 byli muži.

Z regionálního pohledu nalezneme samozřejmě nejvíce vysokoškolských studentů ICT oborů tam, kde sídlí vysoké školy či univerzity, na nichž lze tyto obory studovat. Nejvíce osob studuje ICT v Praze (9 393), v Jihomoravském kraji (5 707) a pak také v krajích Moravskoslezském (1 886) a Královéhradeckém (1 118). K tisícovce studentů ICT se pak s hodnotou 889 blíží Zlínský kraj.

Studenti ICT oborů na vysokých školách v ČR podle věku (%)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie