V Česku stoupá životní úroveň i spotřeba potravin

Ve srovnání s ostatními zeměmi EU se však u nás konzumuje méně ovoce, zeleniny nebo ryb, a naopak více alkoholu.

Od roku 1993 do roku 2019 se celková spotřeba potravin v České republice zvýšila o 65,5 kg, tj. o 8,9 %, na 796,5 kg na obyvatele a rok. Nárůst spotřeby byl zaznamenán u mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, naopak poklesla spotřeba obilovin v hodnotě mouky anebo brambor. Spotřeba masa v letech 1993 a 2019 se téměř nelišila.

Ekonomické souvislosti

Spotřeba potravin 796,5 kg na obyvatele v roce 2019 byla za hodnocené období nejvyšší a odpovídala příznivému socioekonomickému rámci posledních let před příchodem pandemie. Ochota domácností utrácet byla oporou ekonomiky přesto, že cenová hladina se zvyšovala. Meziroční nominální nárůst mezd a platů v roce 2019 byl 6,0 %, reálný 3,1 %. Výdaje domácností na spotřebu potravin a nealkoholických nápojů vzrostly o 4,5 %. Obecná míra nezaměstnanosti se snížila až na rekordní 2,0 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice se zvýšila od roku 1993 do roku 2019 na téměř šestinásobek (+478 %) a dosáhla 34 111 Kč. Výdaje českých domácností na spotřebu potravin i nápojů v tomto období také rostly, ale ve srovnání s průměrnou mzdou pomaleji: podle statistiky národních účtů se výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje zvýšily více než třikrát (o 224,3 % na 39 948 Kč na osobu za rok) a výdaje na alkoholické nápoje a tabák téměř čtyřikrát (o 278,7 % na 20 232 Kč na osobu za rok). V roce 2019 tvořily výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje 16,0 % všech spotřebních výdajů domácností a výdaje na alkoholické nápoje a tabák 8,1 % spotřebních výdajů, v roce 1993 byl podíl potravin a nealkoholických nápojů na celkových výdajích 21,5 %, alkoholických nápojů a tabáku 9,5 %.

Celková spotřeba potravin a obecná míra nezaměstnanosti

Průměrná mzda a vybrané spotřební výdaje domácností (1993 = 100 %)

Mezinárodní měřítko

Pro statistiku spotřeby potravin jako jednu z mála neexistuje jednotná metodika daná Eurostatem ani jinou mezinárodní institucí. Existují však údaje, které publikuje ve své databázi Organizace pro výživu a zemědělství OSN. Ta používá vlastní výpočty, odlišné od Českého statistického úřadu. Nejnovější data jsou aktuálně dostupná za rok 2018, pro přehlednost uvádíme srovnání omezené pouze na Evropskou unii.

V České republice se ve srovnání s průměrem EU28 spotřebovalo méně například obilovin a výrobků z nich (ČR 102,1 kg na obyvatele, EU 129,9 kg; nejvíce Rumunsko 170,8 kg), mléka a mléčných výrobků (ČR 147,5 kg, EU 187,6 kg; nejvíce Irsko 358,2 kg), zeleniny (ČR 76,7 kg, EU 106,2 kg; nejvíce Chorvatsko 302,0 kg), ovoce (ČR 61,9 kg, EU 87,8 kg; nejvíce Portugalsko 132,2 kg) nebo ryb (ČR 9,3 kg, EU 23,1 kg; nejvíce opět Portugalsko 57,0 kg). Podobná evropskému průměru byla u nás spotřeba masa (ČR 83,7 kg, EU 80,0 kg; nejvíce Španělsko 98,8 kg) nebo brambor (ČR 64,0 kg, EU 61,3 kg; nejvíce Lotyšsko 112,7 kg). První místo jsme zaujali ve spotřebě alkoholických nápojů (ČR 175,7 kg, EU 97,8 kg).

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství